<< Geri
 
 
Blok/Graft Kopolimerler ve Polimer Analizleri
Bölüm / Proğram Kimya Anabilim Dalı Doktora Programı
Ders Kodu 01KIM2251
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Doktora
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 6
Öğretim Elemanı

--- ---

Öğrenme Çıktıları

Program sonunda öğrenci;

  • Blok/Graft kopolimer sentezlerini öğrenir.
  • Polimer Analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
  • Farklı polimerizasyon yöntemleri kullanarak Blok/Graft kopolimer sentezi ve karakterizasyon değerlendirmelerini yapabilir. 
  • Polimer Analizleri ile ilgili araştırmalar ve uygulamalar yapabilir.
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları kavrama ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
 2-    Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite çerçevesinde değerlendirebilme
 3-    Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 4-    Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 5-    Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
 6-    Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
 7-    Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
 8-    Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 9-    Avrupa Dil Portföyü’ndeki bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 10-    Kimya Lisans üstü düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili bilim dallarında (Fizikokimya ,Organik Kimya , Anorganik Kimya , Analitik Kimya) bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
 
Onkoşul yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj yok
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Anyonik polimerizasyon yöntemi ile farklı polimerizasyon metotlarının bileşimi ile kimyasal modifikasyon ile lineer kopolimerlerin sentezi.
2 Katyonik polimerizasyon yöntemi ile farklı polimerizasyon metotlarının bileşimi ile kimyasal modifikasyon ile lineer kopolimerlerin sentezi.
3 Yaşayan serbest radikal polimerizasyon yöntemi ile farklı polimerizasyon metotlarının bileşimi ile kimyasal modifikasyon ile lineer kopolimerlerin sentezi.
4 The synthesis of linear copolymers by living free radical polymerization technique, chemical modification and combination of different polymerization methods.
5 Lineer olmayan kopolimerler: Yıldız blokkopolimerler 
6 Lineer olmayan kopolimerler: Yıldız blokkopolimerler
7 Graft kopolimerler
8 Miktoarm yıldız kopolimerler
9 Diğer kompleks yapılar
10 Kopolimerlerin moleküler karekterizasyonu
11 Blok kopolimerlerin çözünürlük özellikleri Katı-sıvı ara yüzeyde blok kopolimerlerin adsorpsiyonu. Blok kopolimerlerin fiziksel özellikleri ve zincir yapısı.
12 Blok kopolimerlerin visko-elastik ve morfolojik özellikleri
13 Polimerlerin sentezi ve karekterizasyonunun uç grup analizi, viskozimetri, refraktif indisi, dilatometri, koligatif özellikler, kromatografik yöntemler (GPC.HPLC)
14

Polimerlerin spektroskopik yöntemler (UV-Vis, IR, NMR), sedimentasyon, ışık saçılması, termal yöntemler (DSC, TGA, DMA) ve mekanik özellikler ölçüm teknikleri ile incelenmesi

Kaynaklar

Dersin hocası tarafından oluşturulacak notlar.

 Literatür.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri yüz yüze anlatım
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 4 56
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 4 56
Ödev 1 15 15
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 15 15
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     172
Toplam/ 30 (s)     5,73
AKTS Kredisi     6
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi