<< Geri
 
 
Özel Patoloji II
Bölüm / Proğram Klinik Öncesi Bilimler
Ders Kodu 2401402
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 4
AKTS Kredisi 5
Öğretim Elemanı

Mehmet HALIGÜR

Öğrenme Çıktıları

Özel patoloji II dersi ile öğrenciler solunum, üriner, hemopoietik, kardiovasküler, dişi ve erkek genital sistem ile kulak ve gözün spesifik hastalıklarının tanıyabilir.
Bu sistemlerdeki benzer hastalıkları ayırt edebilir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Genel Patoloji, Onkoloji

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Burun boşluğu ve sinuslar, farinks ve hava keseleri, larinks ve trahea, bronş ve bronşioller

2

Akciğerler, metabolizma bozuklukları, pnömonilerin özel formları, spesifik enfeksiyöz pnömoniler,

3

Viral hastalıklar, bakteriyel hastalıkları, mikoplazmal hastalıklar,

4

Mantar hastalıkları, plöra ve mediastinum

5

Böbreklerin incelenmesi ve böbrek hastalıkları, gelişim bozuklukları, dolaşım bozuklukları,

6

Glomerulus hastalıkları, tubulus hastalıkları, tubulointersitisyel hastalıklar,

7

Alt idrar yolları anomalileri, dolaşım bozuklukları, alt idrar yolları yangısı,

8

Lökon, periferal hastalığa lökosit yanıtları, myelodisplastik sendromlar, eritron, lenforetiküler dokular, timus, lenf düğümleri, dalak ve hemal lenf düğümleri, lenfoid dokuların özel enfeksiyonları

9

Hemorajik diatezisler, hemostaziste pıhtılaşma faktörleri, primer hemostazisin bozuklukları, sekonder hemostazisin boz

10

Kalp yetmezliği, perikard, endokard, myokard, vasküler sistem, venalar, lenf damarları,

11

Gelişim anomalileri, ovarium, ovarium çevresinde oluşan kistler, yumurta yolları, uterus, uterusn yangısal hastalıkları,

12

Serviks, vagina ve vulva, meme bezleri, meme bezlerinin yangısal hastalıkları,

13

Tunika vaginalis, penis ve prepusyum, testisler, orşitis, testis dejenerasyonu, epididimis, funikulus spermatikus, prostat ve glandula bulboüretralis

14

Gelişim anomalileri, gözün ek yapıları, kornea, lens, üvea, optik sinir, sklera, göz çukuru, dış kulak, orta kulak, iç kulak,

Kaynaklar

Veteriner Patoloji II cilt ( Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU, Prof. Dr. Ümit MİLLİ)

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Teorik-pratik

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav : 1 5
Ödev : 1 5
Proje : YOK NA
Ödev : YOK NA
Laboratuvar : 1 30
Diğer :
Final Sınavı : 1 40
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 3 42
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 12 12
Laboratuvar 14 2 28
Kısa Sınav 1 10 10
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 2 12 24
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Toplam     150
Toplam/ 30 (s)     5
AKTS Kredisi     5
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi