<< Geri
 
 
Farmakoloji II
Bölüm / Proğram Klinik Öncesi Bilimler
Ders Kodu 2401302
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 4
AKTS Kredisi 3
Öğretim Elemanı

Firdevs MOR

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 

1) Hormonlar ve yerel hormonlar hakkında temel  bilgileri yorumlayabilecektir.

2) Solunum ve sindirim sistemi ilaçları hakkında temel bilgileri açıklayabilecektir,

3) Hastalıklara karşı etkin tedavi seçeneklerini yorumlayabilecektir,

4) Besinlerde ilaç kalıntıları hakkında temel bilgileri açıklayabilecektir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Hormonal Sistem Farmakolojisi
Hormonal Sistem Farmakolojisine Giriş
Hipotolamus ve Hipofiz Hormonları
Gonadotropik Hormonlar

2

Hormonal Sistem Farmakolojisi
Adrenokortikal Steroidler ve Sentetik Türevleri ile Sentetik İnhibitörleri
Tiroid ve Antitiroid İlaçlar
Hipoglisemik İlaçlar
Parathormon

3

Yerel hormonlar
Solunum Sistemi İlaçları

4

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Denge Farmakolojisi
Diüretikler
Şok ve Sağaltım Prensipleri

5 Sindirim Sistemi Farmakolojisi
6 Beslenme Farmakolojsi ve Anabolik Ajanlar
7

Antibiyotikler
Giriş
Beta-laktamlar

8

Antibiyotikler
Aminoglikozidler
Tetrasiklinler
Makrolidler
Fenikoller
Linkozamidler

9

Antibiyotikler
Kinolonlar
Sulfonamidler
Diğer Antibakteriyeller

10

Antelmintikler
Antiprotozoon İlaçlar

11 Dış Parazitlere Etkileyen İlaçlar
12

Antifungal ilaçlar
Antiseptik ve Dezenfektanlar
Antiviral İlaçlar

13 Deri Hastalıklarının Sağaltımında Kullanılan İlaçlar
14

Bağışıklık Sistemi Farmakolojisi
Besinlerde İlaç Kalıntısı

Kaynaklar

-Kaya, S., Pirinçci İ, Ünsal, A, Traş, B., Bilgili, A., Akar, F. (2009). Veteriner Farmakoloji Cilt:II, Ankara: Medisan Yayınevi.

 -Adams, H. R. (2001). Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 8 edition, America: Iowa State University Press.

  -Brunton, L. Laurence, Lazo, J.S., Parker, L.K.(2006). Goodman &Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, Eleventh Edition,  America: Medical Publishing.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Power-point

Anlatım

Soru cevap

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav : 1 10
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 50
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 12 2 24
Ödev 4 4 16
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     83
Toplam/ 30 (s)     2,76
AKTS Kredisi     3
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi