<< Geri
 
 
Toksikoloji
Bölüm / Proğram Klinik Öncesi Bilimler
Ders Kodu 2401501
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Fatma KOCASARI

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

1) toksikolojiye giriş hakkında temel bilgileri yorumlayabilecektir,

2) zehirlerin toksikokinetiği hakkında bilgileri açıklayabilecektir,

3) zehirlerin etki mekanizmaları ve etkileri yorumlayabilecektir,

4) zehirlenmelerin sebepleri, tanısı ve sağaltımı konularını açıklayabilecektir,

5) pestisidler ve mikotoksinler hakkındaki bilgileri yorumlayabilecektir,

6) metaller ile organik ve inorganik zehirli maddeler hakkında bilgileri açıklayabilecektir,

7) doping ve ötanazi konularını yorumlayabilecektir,

8) çevre toksikolojisi ve çevre bilimi bilincini yorumlayabilecektir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Toksikolojiye Giriş
Zehirlenme Tipleri
Zehirlerin Etkileri
Zehirler Arasında Etkileşmeler

2

Zehirlenme ve Zehirliliği Etkileyen Faktörler
Zehirlerin Etki Şekilleri

3 Toksikokinetik
4 Zehirlenmelerin Sebepleri, Tanısı ve Sağaltımı
5 Metaller
6 İnorganik ve Organik Maddeler
7 Bitkisel Zehirler
8 Bitkisel Zehirler
9 Pestisidler
10 Pestisidler
11 Mikotoksinler
12

Zehirli Hayvanlar ve Zehirleri
Zehirli Mantarlar

13

Immunotoksikoloji

14

Doping
Ötanazi

Kaynaklar

- Kaya, A., Pirinçci, İ., Bilgili, A. (2002). Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji.  Ankara: Medisan Yayınevi.

-Gupta, R.C. (2007). Veterinary Toxicology. USA: Academic Press.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Power-point

Anlatım

Soru cevap

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav : 1 10
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 50
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 3 42
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 3 42
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 16 16
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 18 18
Toplam     118
Toplam/ 30 (s)     3,93
AKTS Kredisi     4
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi