<< Geri
 
 
Entomoloji
Bölüm / Proğram Klinik Öncesi Bilimler
Ders Kodu 2401311
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 3
Öğretim Elemanı

Bayram Ali YUKARI

Öğrenme Çıktıları

Program sonunda öğrenci;


Ixodidae ve Argasidae ailesindeki keneler ile Sarcoptidae, Psoroptidae ve Demodicidae ailelerindeki akarların oluşturdukları enfestasyonları öğrenir.

Arthrropod Enfestasyonları teşhis ve tedavi edebilir hale gelir.

Arthropod Enfestasyonlara karşı kontrol programları oluşturur.

Acaricid ve İnsectisidleri hayvan ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde kullanmayı öğrenir.

Hayvan ve insanlarda bizzat hastalık etkeni olan ya da bazı hastalıkların vektörü olan artropod türlerini tanır.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Artropodların genel özellikleri Uygulama: Artropodlarda beslenme, Antennata)

2

Artropodların üzerinde yaşadıkları canlıya zararlı etkileri Artropodların sınıflandırılması Uygulama: Artropodlarda beslenme, Antennata, Chelicerata )

3

Artropodlarla mücadele metotları Uygulama: Artropodlarda gelişme (Bit ve Gasterophilus yumurtası)

4

Diantennata Uygulama: Antennata ile Chelicerata’nın morfolojik özellikleri)

5

Antennata genel özellikleri (Morfoloji, biyoloji, sınıflandırma) Uygulama: (Phthiraptera, Mallophaga)

6

İnsecta ( Odonata, Blattaria) Uygulama: (Phthiraptera, Anoplura)

7

İnsecta (Phthiraptera, Mallophaga) Uygulama: Heteroptera

8

İnsecta (Phthiraptera, Anoplura) Uygulama: Sphanoptera

9

İnsecta (Heteroptera, Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera) Uygulama:Astigmata (Sarcoptes sp., Psoroptes sp. Chorioptes sp., Otodectes sp., cnemidocoptes sp.)

10

İnsecta (Diptera) Uygulama:Astigmata (Chorioptes sp., Otodectes sp., cnemidocoptes sp.)

11

Cyclorrhapha, Sphanoptera Uygulama: Prostigmata, Demodex spp.)

12

Chelicerata (Scorpionidea, Arenea) Uygulama: Mezostigmata, Dermanyssus gallinae, Varroa destructor)

13

Chelicerata (Acarina) Uygulama: İxodidae, Argasidae

14

Chelicerata (Acarina) Uygulama: Genel tekrar.

Kaynaklar

Entomoloji (Yukarı BA), Veterinary Entomology (Wall R, Shearer D), Veterinarmedizinische Parasitologie (Boch-Supperer), Diagnostic Veterinary Parasitology (Hendrix), Veteriner Hekimliğinde Parazit hastalıklarda Tedavi ( T.Parazit.Dern), Parazit hastalıklarında Tanı (T.Parazit.Dern.), Veterinary Parasitology (Urquarth), Labaratory and Study Guide for Medical Entomology (Mılıer A), Helminths, Arthropods and Domesticated Animals (Soulsby E.J.L)

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

PPT sunuları, Animasyonlar, uygulama

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar : 1 20
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınav 5 1 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 9 9
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Toplam     90
Toplam/ 30 (s)     3
AKTS Kredisi     3
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi