<< Geri
 
 
Viroloji
Bölüm / Proğram Klinik Öncesi Bilimler
Ders Kodu 2401304
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 3
Öğretim Elemanı

Mehmet KALE

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi alan öğrenciler viral hastalıklarda örnekleme, teşhis ve tedavi metotlarında hakkında bilgi ve beceri kazanır. Bu dersi alan öğrenciler evcil hayvanların viral hastalıklarına ait etiyoloji, epizootiyoloji, patogenez, semptomlar, teşhis ve kontrol stratejilerini öğrenir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır. X
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar. X
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler. X
 
Onkoşul

yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Üniversite ve Bakanlık Viroloji Laboratuvarları

Önerilen Seçmeli Dersler

Aborta ve infertiliteye neden olan viral hastalıklar Viral ilaç ve aşılar Emergency Viral Hastalıklar Ekzotik Hayvanların Viral Hastalıkları

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Virusların yapısı ve terkibi/ Virus klasifikasyonu

2

Viral replikasyon/ Virusların üretilmesi

3

Virusların izolasyon ve identifikasyonu/ Virus titrasyonu

4

Virusların ve viral hastalıkların laboratuvar teşhisi için kullanılan metotlar

5

Interferens ve interferon/ Monoklonal antikorlar

6

Virus genetiği

7

Viral hastalıkların Patogenezi

8

Sığırların Viral Hastalıkları

9

Koyun ve Keçilerin Viral Hastalıkları

10

Atların Viral Hastalıkları

11

Köpeklerin Viral Hastalıkları

12

Kedi Viral Hastalıkları

13

Viral İlaç ve Aşılar

14

Prion Hastalıkları

Kaynaklar

Kaynak Kitap İsmi Basım Yılı Fields Virology 1 ve 2 2007 Fundamentals of Molecular Virology 2007 Virology : Principles and Applications 2007 Veterinary Virology 2000 A Dictionary of Virology 2001 Animal Viruses : Molecular Biology 2008 Viruses and The Nucleus 2006 PCR Troubleshooting : The Essential Guide 2006 Real-time PCR : Current Technology and Applications 2009 Culture of Animal Cells : A Manual of Basic Technique 2005 Basic Cell Culture Protocols 1997 Animal Cell Biotechnology : Methods and Protocols 2007 Cell and Tissue Culture: Laboratory Procedures in Biotechnology 1998 Viral Infections of Ruminants 1990 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler 2008 Zoonoses : Infectious Diseases Transmissible from Animals to Humans 2003 Prions in Humans and Animals 2006 Viral Pathogenesis and Immunity 2007 Principles of Virology 2009 Basic Technique in Molecular Biology 2000 Laboratory Diagnosis of Viral Infections 1999 Virus Life in Diagnosis 1998 RNA and the Regulation of Gene Expression 2008 The Phylogenetic Handbook 2003 Real-Time PCR in Microbiology 2007 PCR Prime Design 2007 Automated DNA sequencing and Analysis 1994 Molecular Biology and Biotechnology 2008 Prions and Mad Cow Disease 2004 Prions Biology and Diseases 2003 Prions: Food and Drug Safety 2002 Medikal Viroloji 2000 Moleküler Biyoloji 2004 Genel ve Özel Viroloji 2004 Genel Viroloji 2002 Laboratory Methods in Microbiology 1966 Klinik Viroloji 1980 Viroloji 1968 Doku Kültürü Laboratuvar Metodları 1969 Virology, a Laboratory Manual 1992 Veteriner Viroloji 1995 A Laboratory Guide in Virology 1960 PCR 1: A practical approach 1991 Genel Viroloji 1976

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Powerpoint, Ders Notları, Laboratuar Uygulamaları, İnternet, Quizler, Dönem Ödevleri

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 30
Kısa Sınav : - -
Ödev : - -
Proje : - -
Ödev : 1 10
Laboratuvar : 1 10
Diğer : - -
Final Sınavı : 1 50
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınav 5 1 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 9 9
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Toplam     90
Toplam/ 30 (s)     3
AKTS Kredisi     3
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi