<< Geri
 
 
Mikrobiyoloji I
Bölüm / Proğram Klinik Öncesi Bilimler
Ders Kodu 2401209
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Faruk PEHLİVANOĞLU

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
1) Enfeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların makroskobik ve mikroskobik morfolojik özelliklerini, anatomik yapılarını çeşitli teşhis metotlarını kullanarak tanımlayabilecektir.
2) Mikroorganizmaların kimyasal yapısını, virülens faktörlerini ve antijenik özelliklerini listeleyebilecektir.
3) Mikroorganizmalarda genetik, varyasyonlar ve genetik madde aktarımını açıklayabilecektir.
4) Kemoterapötikleri ve dezenfektanların özelliklerini açıklayabilecek,
5) Antimikrobiyal duyarlılık testlerini uygulayabilecektir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmaların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi

2

Bakterilerin mikroskobik ve makroskobik özellikleri

3

Bakterilerin anatomik yapısı

4

Bakterilerin kimyasal yapısı, beslenmesi ve bakteri enzimleri

5

Bakterilerde üreme ve üreme üzerine etkili faktörler

6

Mikrobiyel üremenin kontrolü, antibiyotik ve dezenfektanlar

7

Bakterilerin genetik özellikleri

8

Bakterilerde variasyonlar ve genetik madde aktarımları

9

Bakterilerde ekstrakromozomal genetik elementler

10

Bakteriyofajlar

11

Bakterilerin antijenik özellikleri

12

Bakterilerin infeksiyon oluşturma mekanizmaları

13

Mantarların morfolojik özellikleri, büyüme ve üremesi

14

Mantarların beslenmesi ve fizyolojisi

Kaynaklar

Arda, M. (2011): Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınları, Ankara

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

1) Anlatım, 2) Soru-Cevap, 3) Tartışma, 4) Gösteri, 5) Deney/Laboratuar

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 % 20
Kısa Sınav : 1 % 10
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar : 14 % 10
Diğer :
Final Sınavı : 1 % 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 9 9
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınav 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     120
Toplam/ 30 (s)     4
AKTS Kredisi     4
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi