<< Geri
 
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I)
Bölüm / Proğram Bölüm Dışı Dersler
Ders Kodu 2401160
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Hasan Kür

Öğrenme Çıktıları

 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;  

1) Atatürk ilkeleri ile ilgili kaynakları sıralayabilecektir, 

2) Osmanlı Devleti´nde yapılan yenilik hareketlerini açıklayabilecektir,  

3) Atatürk ilkelerinin tarihi temellerini açıklayabilecektir,  

4) Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet yapısını iyi bir şekilde açıklayabilecektir, 

5) 21. Yüzyıl’da Türklerin durumunu açıklayabilecektir,  

6) Atatürk’ün Cumhuriyet ve barış anlayışını açıklayabilecektir, 

7) Atatürk ilke ve inkılâplarını açıklayabilecektir,  

8) Cumhuriyetin değerini açıklayabilecektir. 


Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar. X
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin amacı

2

İnkılâp ve benzeri kavramlar

3

Osmanlı Devletinin yıkılışının nedenleri

4

Osmanlı İmparatorluğunda Fikir Hareketleri

5

Traplusgarp savaşı

6

I. ve II. Balkan Savaşları

7

I. Dünya Savaşı

8

Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali

9

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı

10

Kuva-yı Milliye Çalışmaları

11

Büyük Türkiye Millet Meclisinin Açılışı

12

Milli Mücadele Savaşı

13

Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barış Antlaşması

14

Saltanat’ın Kaldırılması

Kaynaklar

Adıvar, H. E. (1987). Türkün Ateşle İmtihanı. İstanbul: Atlas Kitabevi. Arslan, N. (2003). Küçük Anılarda Büyük Sırlar. Ankara: Tekağaç Eylül Yayınevi. Atay, F. R. (1981). Zeytindağı. İstanbul:MEB. Atatürk, M. K. (2004)., Nutuk. Ankara:Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Atatürk, M. K. (1990). Arıburnu Muharebeleri Raporu. Ankara: T.T.K. (1990). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi. Ankara:YÖK. (2005). Atatürk’ün Anlatımıyla Kurtuluş Savaşı. CI-IV, İstanbul: Boyut Yayın Grubu. (2002). Atatürkçülük. C.I-III, İstanbul: MEB. Ateş, T. (2000). Türk Devrim Tarihi. İstanbul:İstanbul Bilgi Üniversitesi. Aydemir, Ş. S. (2000). Tek Adam. C.I-III, İstanbul: Remzi Kitabevi. Dündar, C. (2004). Yükselen Bir Deniz. Ankara:İmge Yayınevi. Dündar, C. (2000). Sarı Zeybek. İstanbul:Doğan Kitap. Eroğlu, H. (1982). Türk İnkılâp Tarihi. Ankara: MEB. Gölen, Z. (2005). Çanakkale’den Cumhuriyet’e Cumhuriyet’ten Geleceğe. Ankara: Alter Yayıncılık. Halaçoğlu, Y. (2001). Ermeni Tehciri ve Gerçekler. Ankara: Türk Tarih Kurumu. İnan, A. A. (1988). Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları. Ankara: Türk Tarih Kurumu. İnan, A. A. (1998). Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Soru-cevap, araştırma, tartışma, ders anlatımı

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 %30
Kısa Sınav : - -
Ödev : 1 %10
Proje : - -
Ödev : - -
Laboratuvar : - -
Diğer : - -
Final Sınavı : 1 %60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 1 14
Sınıf dışı ders çalışma süresi 6 2 12
Laboratuvar 2 2 4
Practice 2 2 4
Kısa Sınav 1 2 2
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Toplam     60
Toplam/ 30 (s)     2
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi