<< Geri
 
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II)
Bölüm / Proğram Bölüm Dışı Dersler
Ders Kodu 2401260
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Hasan Kür

Öğrenme Çıktıları

 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;  

1) Türk inkılâbının tarihî köklerine inerek, Atatürk inkılâplarını tanımlayabileceklerdir,  

2) Türk tarihinden ve Türk millî mücadelesinden aldığı güçle devletine ve milletine olan bağlılığını açıklayabilecektir, 

3) Cumhuriyete, lâikliğe ve Türk milletine yönelik iç ve dış tehditleri doğru bir şekilde tanımlayabilecektir, 

4) TBMM’nin kurulmasında yaşanan güçlükleri açıklayabilecektir,  

5) milli mücadelenin zorluklarını örnekler vererek açıklayabilecektir, 

6) Sevr Anlaşmasının neler getirdiğini açıklayabilecektir, 

7) Lozan ile elde edilen kazanımları tanımlayabilecektir. 


Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar. X
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

yok.

Önerilen Seçmeli Dersler

yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Cumhuriyetin ilanı

2

Atatürk’ün İnkılâbı ve Hedefleri

3

Siyasal Alanda İnkılâp Hareketleri

4

Hukuk Alanında İnkılâp Hareketleri

5

Eğitim, Kültür ve Sağlık Alanında İnkılâp Hareketleri

6

Toplumsal Yaşantının Düzenlenmesi

7

Türk İnkılâbının Dayandığı İlkeler

8

Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik

9

Halkçılık-Laiklik

10

Devletçilik-İnkılâpçılık

11

Bütünleyici ilkeler

12

Türk İnkılâbının temel nitelikleri

13

Atatürk’ün ölümünün yurt için ve dışında yankıları

14

Atatürkçülüğün Bugünkü Durumuna Dair Değerlendirmeler

Kaynaklar

Arslan, N. (2003). Küçük Anılarda Büyük Sırlar. Ankara: Tekağaç Eylül Yayınevi. Atatürk, M. K. (2004)., Nutuk. Ankara:Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. (1990). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi. Ankara:YÖK. (2002). Atatürkçülük. C.I-III, İstanbul: MEB. Ateş, T. (2000). Türk Devrim Tarihi. İstanbul:İstanbul Bilgi Üniversitesi. Aydemir, Ş. S. (2000). Tek Adam. C.I-III, İstanbul: Remzi Kitabevi. Dündar, C. (2004). Yükselen Bir Deniz. Ankara:İmge Yayınevi. Dündar, C. (2000). Sarı Zeybek. İstanbul:Doğan Kitap. Eroğlu, H. (1982). Türk İnkılâp Tarihi. Ankara: MEB. Gölen, Z. (2005). Çanakkale’den Cumhuriyet’e Cumhuriyet’ten Geleceğe. Ankara: Alter Yayıncılık. Halaçoğlu, Y. (2001). Ermeni Tehciri ve Gerçekler. Ankara: Türk Tarih Kurumu. İnan, A. A. (1988). Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları. Ankara: Türk Tarih Kurumu. İnan, A. A. (1998). Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Kansu, M. M. (1997). Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber. C.I-II, Ankara:Türk Tarih Kurumu.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Soru cevap,araştırma metodu, tartışma, ders anlatımı

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 %30
Kısa Sınav : - -
Ödev : 1 %10
Proje : - -
Ödev : - -
Laboratuvar : - -
Diğer : - -
Final Sınavı : 1 %60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 1 14
Sınıf dışı ders çalışma süresi 6 2 12
Laboratuvar 2 2 4
Practice 2 2 4
Kısa Sınav 1 2 2
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Toplam     60
Toplam/ 30 (s)     2
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi