<< Geri
 
 
Bilgisayar (II)
Bölüm / Proğram Bölüm Dışı Dersler
Ders Kodu 2401250
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Cevat SİPAHİ

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

1) bilgi teknolojilerine ait temel kavramları detaylı şekilde tanıyacaklar,

2) bir bilgisayar sistemindeki temel donanım ve yazılım bileşenlerini ve işlevlerini ayrıntılı olarak kavrayacaklar,

3) işletim sistemlerinin amaçları ve kullanımı konusunda temel seviyede yetkin hale gelecekler,

4) bir kelime işlemci yazılımını mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanabilecekler,

5) bir elektronik hesaplama tablosu yazılımını mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanabilecekler,

6) bir sunu hazırlama yazılımını mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanabilecekler,

7) etkin ve güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlenecekler,

8) bilgi teknolojileri ile ilgili telif hakları ve etik kurallar konusunda bilgileneceklerdir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır. X
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1 İnternet kullanımı (avantaj ve dezavantajları), etik konular.
2 İnternette bilgi arama ve aktarma (arama motorlarının kullanımı).
3 İleri PowerPoint (etkili sunum hazırlama).
4 İnternette haberleşme (elektronik posta, görüşme, grup elektronik posta).
5 İnternette bilgi aktarımı.
6 Yazıcı tarayıcı ve diğer bilgisayara bağlı cihaz kullanımı.
7 Veri depolama aygıtları ve veri arşivleme, yedekleme.
8

Arasınav.

9 MS Excel.
10 MS Excel uygulamaları (veri girişi ve işlenmesi).
11 Excel uygulamaları (İşlenmiş verileri görüntüleme: grafikleme ve tablolama).
12 Öğretmenlik uygulamalarında bilgisayar kullanımı.
13 Mevcut uygulamalar.
14 Uzaktan öğretim.
Kaynaklar

Jounson, S. & Allen, D.W. İnternet Öğrenim Kılavuzu. İstanbul: Alfa Yayınları.

Bal, H. Ç. & Can, M. Başlangıçtan İleri Seviyeye Bilgisayar. Rize: Akademi Yayınevi.

Başboğaoğlu, U. Bilgisayara Giriş. İstanbul:Lisans Yayıncılık.

Bilgisayar Kurs Kitabi, Arkadas Yayinlari, Ankara.

Levent Çelik,2011, Bilgisayar ve Temel Bilgi Teknolojileri, 1. Baskı 

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma,  Deney/Laboratuar, Proje Temelli Öğrenme

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 30
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar : 2 30
Diğer :
Final Sınavı : 1 40
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 9 9
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınav 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     120
Toplam/ 30 (s)     4
AKTS Kredisi     4
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi