<< Geri
 
 
Türk Dili (II)
Bölüm / Proğram Bölüm Dışı Dersler
Ders Kodu 2401270
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Gökhan Tunç

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;  

1) Dillerin doğuş aşamalarını listeleyebileceklerdir,  

2) Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini somut örnekler vererek açıklayabilecektir,  

3) Türkçedeki ses olaylarını uygun örnekler vererek açıklayabilecektir,  

4) Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını örnekler vererek tanımlayabileceklerdir,   

5) Dil, düşünce ve kültür ilişkisini uygun örnekler ışığında karşılaştırmak, 

6) Türk dilinin kullanım alanlarını istatiksel olarak açıklayabileceklerdir. 


Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler. X
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Türkçenin yapısı

2

Yapıları bakımından sözcük türleri

3

Ekler ve kökler

4

Biçim bilgisi, İsim ve fiil çekimleri

5

Sözcük tahlilleri

6

İletişim yöntemleri

7

Yazılı anlatım türleri

8

Yazılı anlatım türleri

9

Sözlü anlatım türleri

10

Beden dili ve önemi

11

Kompozisyon kuralları

12

Noktalama işaretleri ve Yazım kuralları

13

Anlatım bozuklukları

14

Paragraf türleri

Kaynaklar

Ağca, Hüseyin, Yazılı Anlatım, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 1999. Aksan, Doğan. Anlambilim, Engin Yay., Ank. 1999. Aksan, Doğan. Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Engin Yay., Ank.1995. Aktaş,Şerif; Gündüz, Osman. Yazılı ve Sözlü Anlatım, Akçağ,Ankara, 2002. Banguoğlu, Tahsin. Türkçenin Grameri, Baha Matbaası, İstanbul, 1974. Eker, Süer. Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yay., Ankara, 2002. Ergin, Muharrem. Türk Dil Bilgisi (Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin), Bayrak Yay., İstanbul, 2000. Gencan, Tahir Nejat. Dilbilgisi, Ayraç Yay., Ankara, 2001. Güneş, Sezai. Türk Dili ve Anlatım Bilgisi, D.E.Ü. İzmir 1999. İmlâ Kılavuzu. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2000. Korkmaz, Zeynep. Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 2003. Korkmaz, Zeynep. Ercilasun, Ahmet Bican; Zülfikar, Hamza; Parlatır, İsmail; Akalın, Mehmet; Gülensoy, Tuncer; Birinci, Necat, Yüksek Öğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2003. Özkan, Mustafa. Tarih İçinde Türk Dili, Filiz Kitabevi, İst.1997. Paçacıoğlu, Burhan. Türk Dili Dersleri, Cumhuriyet Üniversitesi Yayını No:18 Ankara 1987. Sinanoğlu, Oktay. �Bye-Bye� Türkçe, Otopsi Yay.,4.bs., İst. 2002. Türkkan, Reha Oğuz. Anlayarak Çok Hızlı Okuma, Alfa Yay., İst. 2000. Yakıcı, Ali; Yücel, Mustafa; Doğan, Mehmet; Yelok, V. Savaş, Üniversiteler İçin Türkçe - 1 Yazılı Anlatım, Bilge Yayınları, Ankara, 2004. Yavuz, Hilmi. Dilin Dili, Arma Yay., İst. 1991. Yavuz, K. � Yetiş, K. � Birinci N, Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınları- İstanbul 2003. Bilgin, Muhittin. Anlamdan Anlatıma Türkçemiz, Anı Yayıncılık, Ankara 2006.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Düz anlatım, soru-cevap, tartışma, görsel sunu.

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 30
Kısa Sınav :
Ödev : 1 10
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi