<< Geri
 
 
Yabancı Dil - I (İngilizce - I)
Bölüm / Proğram Bölüm Dışı Dersler
Ders Kodu 2401180
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 4
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Haldun Nalbant

Öğrenme Çıktıları

Bu ders sonunda, öğrenciler CEF (Common European Frame) doğrultusunda A1 seviyesinde edinilmesi gereken temel becerileri edinmiş olacaklardır . Temel dilbilgisi konuları yanında dört dil becerisini (Okuma-Yazma-Dinleme-Konuşma) kullanma yetisi de kazanmış olacaklardır; bu doğrultuda, yaygın kullanılan kelimeleri ve ifadeleri fark edebilecek ve bu kavramları anlayabilecek, basit düzeydeki cümle yapılarını anlayabilecek (katalog, poster, vb.), basit kurulmuş cümle yapıları ile kendini ifade edebilecek (kendini, ailesini, yaşadığı yeri tanıtma vb.) ve kısa metinler yazabilecek seviyeye geleceklerdir. 

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır. X
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Kendini Tanıtma: İsmin nedir?, Nerelisin?, Kaç yaşındasın?, Ulusun nedir?, Adresin ve telefon numaran nedir?

2

Özneler ve İsim Cümleleri (Olumlu, Olumsuz, Soru)

3

İyelik Sıfatları, İşaret Zamirleri, Tekil / Çoğul İsimler

4

Ailemizi Tanıtalım, Akrabalıkla İlgili Kelimeler (anne, baba, hala, teyze, vb.)

5

Fiziksel Özellikleri Tanımlama ve Sahiplik Bildiren Yapılar (Have Got / Has Got)

6

Okuma Parçası, Yazma Bölümü: Kendini ve aileni tanıtma

7

Varlık/ Yokluk Bildiren ifadeler (There is / There are) Biraz / Hiç ( Some / Any)

8

Miktar Belirtme (Yiyecek ve İçecekler)

9

Şimdiki Zaman (Olumlu, Olumsuz, Soru)

10

 Tatil ile ilgili yazma aktiviteleri

11

Geniş Zaman (Olumlu, Olumsuz, Soru)

12

Hobileriniz nelerdir?

13

Konuşma Aktiviteleri

14

Şimdiki Zaman ya da Geniş Zaman

Kaynaklar

Arıkan, A., Saraç, H. (2011), English Break. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. 

Eğilmez,G., Arıkan, A., Köse, Ö. Köse, N. (2009). Smart Book. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. 

Murphy, R. (2005). Essential Grammar in Use. Cambridge University Press.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Eklektik Yöntem, Anlatım, Soru-Cevap, İkili / Grup Çalışmaları, Sunum, Tümevarım

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 % 40
Kısa Sınav : - -
Ödev : - -
Proje : - -
Ödev : - -
Laboratuvar : - -
Diğer : - -
Final Sınavı : 1 % 60
Öğretim Dili İngilizce
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 9 9
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınav 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     120
Toplam/ 30 (s)     4
AKTS Kredisi     4
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi