<< Geri
 
 
Meme Sağlığı ve Hastalıkları
Bölüm / Proğram Klinik Bilimler
Ders Kodu 2401513
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 1
AKTS Kredisi 1
Öğretim Elemanı

Örsan GÜNGÖR

Öğrenme Çıktıları

1-Meme sağlığı ve hastalıkları dersi, meme bezlerinin anatomisi, laktasyon fizyolojisi, meme bezinin bağışıklık sistemi, sağım ve sağım makineleri, mastitis, mastitise ait predispozisyone faktörler, etiyopatogenez, sınıflandırma, teşhis, tedavi, korunma gibi konuları içermektedir.

2-Ayrıca diğer evcil memeli hayvanların mastitis sorunu, meme derisi ve meme başı hastalıkları, meme sağlığı programları, ve meme operasyonları konularında bilgi vermektedir.

3-Bu dersi alan öğrenciler, sütçü ineklerde mastitis ve önlenmesi konusunda bilgi edinecek ve hastalıkların önlenmesi ve tedavisi konularında temel bilgi ve becerileri kazanır.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul Yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Meme bezleri anatomisi
2 Meme bezleri anatomisi
3 Laktasyon fizyolojisi
4 Laktasyon fizyolojisi
5

Meme savunma sistemi

6 Meme savunma sistemi
7 Sağım makinaları ve sağım uygulamaları
8 İneklerde mastitis - predispoze faktörler ve etiopatogenez
9 İneklerde mastitis - sınıflandırılması ve tanısı
10 İneklerde mastitis - sağaltım ve korunma
11 Diğer evcil hayvanlarda mastitis
12 Meme sağlığı kontrol programları
13 Meme derisi ve meme başı hastalıkları
14 Meme dokusunda opertif girişimler
Kaynaklar

İneklerde Meme Sağlığı ve Hastalıkları (Prof. Dr. Ayhan BAŞTAN), çeşitli yabancı kitap ve süreli yayınlar, İnternet orijinli belgeler

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Ders verme, pratik uygulama
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 %30
Kısa Sınav :
Ödev : 1 %20
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 %50
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi