<< Geri
 
 
Doğum ve Jinekoloji II
Bölüm / Proğram Klinik Bilimler
Ders Kodu 2401408
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 3
Öğretim Elemanı

Mesih KOCAMÜFTÜOĞLU

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

 1) Evcil hayvanlarda üreme sürecinin izleyebilecek ve üremenin devamlılığını sağlayabilecektir.

2) Üreme sürecini denetleyebilecektir.

3) Gebelik ve gebelik sürecindeki sorunları tespit edip ve çözebilecektir

4) Doğum sürecini bilir ve şekillenebilecek sorunları çözebilecektir.

5) Puerperal dönem ve hastalıkları, prolapsus uteri, retensiyo sekundinarum, postpartum uterus enfeksiyonları, metabolik hastalıkları edip ve gerekli müdahaleleri yapabilecektir.

6) İneklerde infertilite, anöstrus sorunu, repeat breeder, kısraklarda infertilite, koyun ve keçilerde infertilite, karnivorlarda infertilite ve jinekolojik operasyonlar konuları hakkında bilgiler içermektedir.

Dersi alan öğrenciler, infertilite, puerperal dönem ve jinekolojik operasyonlar konularında temel bilgi ve becerilere sahip olur.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır. X
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul Yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Evcil Hayvanlarda Puerperal Dönem
2 Evcil Hayvanlarda Puerperal Dönem Hastalıkları
3 Prolapsus Uteri
4 Retentio Secundinarium
5 Puerperal Enfeksiyonlar
6 Metabolizma Hastalıkları
7 İnekte İnfertilite Sorunu
8 İnekte Anöstrus Sorunu ve Metritis
9 İnekte Repeat Breeder
10 Kısrakta İnfertilite Sorunu
11 Küçük Ruminantlarda İnfertilite Sorunu
12 Karnivorlarda İnfertilite
13 Karnivorlarda Üreme Organlarının Tümörleri
14 Jinekolojik Operasyonlar
Kaynaklar Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite (Ed. E. Alaçam)
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Ders verme, uygulama.
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 %30
Kısa Sınav :
Ödev : 1 %20
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 %50
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 12 2 24
Ödev 4 4 16
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     83
Toplam/ 30 (s)     2,76
AKTS Kredisi     3
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi