<< Geri
 
 
Dölerme ve Suni Tohumlama
Bölüm / Proğram Klinik Bilimler
Ders Kodu 2401507
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 4
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Ayhan ATA

Öğrenme Çıktıları

1- Öğrenciler evcil hayvanların üreme sistemi ile ilgili temel bilgileri kazanacaklar

2-Üreme ile ilgili patolojik olaylar ile üreme sorunlarını tespit etme ve çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olacaklar. 

3- Dişi ve erkek üreme sistemi hakkında geniş bilgi, suni tohumlama ile ilgili teknikler ve hayvanlarda döl verimi geliştirilme yolları.

4-Hayvan türlerine göre sperma elde etme yöntemleri öğrenilecek

5- Spermanın kısa ve uzun süreli saklanması konularını öğrenerek, bu alandaki güncel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır

 

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır. X
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır. X
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır. X
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar. X
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler. X
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Üreme endokrinolojisi

2

Üreme fizyolojisi

3

Boğa ve ineklerde reprodüksiyon ve suni tohumlama

4

Boğalardan sperma alma yöntemleri, spermanın kimyasal bileşimi ve metabolizması

5

Spermatozoitlerin ayrıntılı yapısı, spermanın muayenesi ve sperma kalitesini etkileyen faktörler

6

Spermanın sulandırılması, saklanması ve donmuş spermanın saklanması ve eritilmesinde dış faktörlerin etkisi, spermada mikrobiyolojik kontrol

7

Östrus, östrus belirtileri, en uygun tohumlama zamanı, suni tohumlama teknikleri. Suni tohumlamaya bağlı olarak gebelik oranlarını artırıcı klinik tedavi uygulamaları

8

Ara Sınav

9

Boğaların bakım, sevk ve idaresi, boğaların yetiştirmeden çıkarılma nedenleri

10

Embriyo transferi, embriyo transferinde cinsel sağlık kontrolü

11

Koyunlarda ve keçilerde reprodüksiyon ve suni tohumlama

12

Atlarda reprodüksiyon ve suni tohumlama

13

Köpeklerde reprodüksiyon ve suni tohumlama

14

Kanatlılarda reprodüksiyon ve suni tohumlama

Kaynaklar

Hafez ESE, Hafez B Reproduction in Farm Animals, (7th Ed) 2000, Lippincott Williams&Wilkins. 

İleri, İ.K., Ak, K., Pabuçcuoğlu, S., Birler, S. . (2005). Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon ve Sun’i Tohumlama. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayını. Ders Notu No: 138, İstanbul. 

Davies Morel, M.C.G., 1999. Semen Evaluation (Chapter 6), Production Spermatozoa (Chapter 4), In: Equine Artificial Insemination, (Davies Morel, MCG) Wallingford, Oxon, UK; New York: CAB International.

Etches, R.J., 1996. The male. In: Reproduction in Poultry. p.p. 208-233. CABI Publising. CAB International Wallingford Oxon OX10 8DE UK.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Power point sunu ve animasyonlar

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav : NA NA
Ödev : NA NA
Proje : NA NA
Ödev : NA NA
Laboratuvar : 1 20
Diğer : NA NA
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 9 9
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınav 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     120
Toplam/ 30 (s)     4
AKTS Kredisi     4
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi