<< Geri
 
 
Klinik Suni Tohumlama
Bölüm / Proğram Klinik Bilimler
Ders Kodu 2401520
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Ayhan ATA

Öğrenme Çıktıları

1- Öğrenciler evcil hayvanlarda yardımcı üreme yardımcı tekniklerini (suni tohumlama teknikleri, östrus sinkronizasyon, spermatozoa, ovum ve embriyo eldesi ve kullanma şekilleri) kullanabilme becerisini edinebileceklerdir.
2- Erkek damızlıklar ile spermaların potansiyel fertiliteleri hakkında karar verebilme becerisini kazanacaklardır.
3- Dişi ve erkek üreme sistemi hakkında geniş bilgi, suni tohumlama ile ilgili teknikler ve hayvanlarda döl verimi geliştirilme yolları.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır. X
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Reproduktif hormonlar ve klinik kullanımı östrus tespit yöntemleri, zamanlanmış tohumlama protokolleri, gebelik oranlarını artırıcı klinik tedavi uygulamaları.

2

Erkek hayvanlarda androlojik muayeneler.

3

Boğalardan sperma alınması, ineklerde rektal muayene ve suni tohumlama uygulaması.

4

Aygırlardan sperma alınması kısraklarda rektal muayene ve suni tohumlama uygulaması.

5

Koç ve tekelerden sperma alınması koyunlarda, keçilerde suni tohumlama uygulamaları.

6

Erkek köpeklerden sperma alınması, köpeklerde ve kedilerde suni tohumlama uygulamaları.

7

Kanatlılardan sperma alınması ve suni tohumlama uygulamaları.

8

Ara Sınav

9

Erkek arılardan sperma alınması ve arılarda suni tohumlama uygulamaları

10

Alabalıklardan sperma alınması ve alabalıklarda suni tohumlama uygulamaları

11

Mezbaha materyalinden (testis, epididimis) sperma elde etme yolları

12

Spermanın sulandırılma şekilleri ve +4 ˚C de kısa süre saklanması, Spermanın dondurulması ve derin dondurulmuş spermanın uzun süre saklanması

13

Spermatolojik muayene lab (Konsantrasyon tayini, motilite tayini)

14

Spermatolojik muayene lab (Ölü-canlı oranının belirlenmesi, HOS testi, morfolojik muayene)

Kaynaklar

Hafez ESE, Hafez B Reproduction in Farm Animals, (7th Ed) 2000, Lippincott Williams&Wilkins.

İleri, İ.K., Ak, K., Pabuçcuoğlu, S., Birler, S. Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon ve Sun’i Tohumlama. (2005) İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayını. Ders Notu No: 138, İstanbul,.

Davies Morel, M.C.G., 1999. Semen Evaluation (Chapter 6), Production Spermatozoa (Chapter 4), In: Equine Artificial Insemination, (Davies Morel, MCG) Wallingford, Oxon, UK; New York: CAB International.

Çoyan K., Karaca F., Ataman MB, Kaya A. (2002). Evcil Hayvanlarda Dölerme ve Suni Tohumlama, S.Ü. Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Power point sunu, uygulamalı eğitim

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav : NA NA
Ödev : NA NA
Proje : NA NA
Ödev : NA NA
Laboratuvar : 1 20
Diğer : NA NA
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 1 14
Sınıf dışı ders çalışma süresi 6 2 12
Laboratuvar 2 2 4
Practice 2 2 4
Kısa Sınav 1 2 2
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Toplam     60
Toplam/ 30 (s)     2
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi