<< Geri
 
 
İç Hastalıkları I
Bölüm / Proğram Klinik Bilimler
Ders Kodu 2401322
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 3
Öğretim Elemanı

Şima ŞAHİNDURAN

Öğrenme Çıktıları

1) ruminant, kedi ve köpeklerde görülen hastalıkları tanır,
2) ruminant, kedi ve köpek hastalıklarında klinik ve laboratuvar bulgularını değerlendirir,
3) ruminant, kedi ve köpek hastalıklarında uygun tedavi yöntemlerini analiz eder,
4) hastalıkların profilaksi yöntemlerini öğrenerek, koruyucu hekimliği tanımlar.


Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler. X
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul Yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Ağız ve ağız içi organlarının hastalıkları (stomatitis, glossitis, dil felci, dil oynatma hastalığı, diş eti hastalıkları)

2 Tükrük bezleri hastalıkları (Sialoadenitis), Farenks hastalıkları (farengitis, farenks felci), Özafagus hastalıkları (Özafagus yangısı ve Özafagus tıkanması
3 Köpek ve kedilerde kusma ile seyreden hastalıkların, etiyolojisi, klinik bulguları, tanısı, prognoz ve sağaltımı
4 Kedi ve köpeklerde ishal ile seyreden hastalıkların, etiyolojisi, klinik bulguları, tanısı, prognoz ve sağaltımı ( Canin Distemper, Canin Parvovirus ve Feline Panlökopenide etiyoloji, klinik bulgular, tanı, prognoz ve sağaltım)
5 Ruminantlarda ön mide hastalıkları, Alimenter ön mide hastalıkları, (Ön mideler ve ön mide sindirimi hakkında genel bilgiler),
6 Ruminantlarda ön mide hastalıkları, Hareket ve geçiş bozuklukları (Alimenter ön mide hastalıkları),
7 Abomazum hastalıkları (Abomasitis ve Yer Değiştirmeler), Konstipasyonlar, Ruminantların Barsak hastalıkları (Barsak yangısı, Barsak invaginasyonu ve Barsakfelci)
8 Atlarda sancı ile seyreden hastalıkların etiyolojisi, klinik bulguları, komplikasyonları, tanısı, prognozu ve sağaltımı
9 Karnivorların sancıyla seyreden hastalıkları, Diaframa fıtkı, Mide Barsak parazitleri
10 Sindirim sisteminin enfeksiyöz hastalıkları (Salmonellozis, Enterotoksemi, Dana difterisi)
11 Buzağılarda neonatal diarelerin etiyoloji, klinik-laboratuvar bulguları, tanı, prognoz ve sağaltımı, Sıvı-elektrolit tedavisi
12 Sindirim sisteminde görülen viral hastalıkların epidemiyolojisi, bulaşma, klinik bulgular, tanı, prognoz ve sağaltımı
13 Sindirim sisteminde görülen protozoer hastalıkların tanı ve tedavisi, Koksidiyozis, Kriptosporodiozis
14 Periton ve mesenterium, karaciğer, safra kanalları, pankreas hastalıkları ve karın boşluğunda sıvı toplanması
Kaynaklar Geviş getiren hayvanların iç hastalıkları, Karnivorların iç hastalıkları- Prof. Dr. Yusuf GÜL, Prof. Dr. Tarık BİLAL
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Teorik
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav : 1 5
Ödev : 1 5
Proje : 1 5
Ödev : 1 5
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 12 2 24
Ödev 4 4 16
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     83
Toplam/ 30 (s)     2,76
AKTS Kredisi     3
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi