<< Geri
 
 
Et Hijyeni ve Kontrolü
Bölüm / Proğram Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Ders Kodu 2401420
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 3
Öğretim Elemanı

Fulya TAŞÇI

Öğrenme Çıktıları

1.Mezbaha bilgisi ve et muayenesi, bakteriyel, viral, fungal ve parasitik muayene yapılarak, sığır, koyun, kanatlı, tavşan, domuz muayenesi ve hastalıkları hakkında bilgi edinir.

2.Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olgulara bilimsel yöntem ve teknikleri uygulayabilir.

3.Elde ettiği verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerilerine sahip olur.


Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

yok

Önerilen Seçmeli Dersler

yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Hayvanların karşılaştırmalı anatomisi

2

Mezbaha sanitasyonu

3

Hayvan antre mortem muayene

4

Uygar hayvan kesimi

5

Post mortem muayene

6

Et hijyen uygulamaları

7

Etlerde kimyasal kalıntılar

8

Mesleki zararlar ve infeksiyonlar

9

Etin muhafazası

10

Patoloji

11

Bakteriyal, viral and fungal hastalıklar

12

Paraziter hastalıklar

13

Sığır ve koyun muayenesi

14

Kanatlı, tavşan ve domuz muayenesi

Kaynaklar

1.Arslan, A. (2002). Et Muayenesi ve Et Ürünleri Teknolojisi, Medipress. Gracey, J.F.(1985). Thornton’s Meat Hygiene

2. www.gkgm.gov.tr Türk Gıda Kodeksi,İlgili Yönetmelikler ve Ürün Tebliğleri

3.Gürbüz, Ü. (2009). Mezbaha Bilgisi ve Pratik Et Muayenesi, Konya. ISBN:978-605-60592-0-9.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

1.Power point ile anlatım

 2. Soru-cevap

 3. Tartışma

 4.Laboratuvar Uygulaması

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 2 %10
Kısa Sınav : 1 %10
Ödev : 1 % 10
Proje : 1 %10
Ödev : 1 %10
Laboratuvar : 2 % 20
Diğer : 1 %10
Final Sınavı : %10 % 10
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınav 5 1 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 9 9
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Toplam     90
Toplam/ 30 (s)     3
AKTS Kredisi     3
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi