<< Geri
 
 
Besin Hijyeni ve Kontrolü
Bölüm / Proğram Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Ders Kodu 2401425
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 3
Öğretim Elemanı

Fulya TAŞÇI

Öğrenme Çıktıları

1.Gıdanın temel kimyasal yapısı ve mikrobiyolojisini öğrenir.

2.Gıda kontaminasyonları ile gıda maddelerindeki sağlığa zararlı etken ve maddeleri öğrenir.

3.Gıdalarda mikrobiyal gelişme üzerine etkili faktörler ile gıda zehirlenmelerini öğrenir.

4.Gıdaların dayanıklılığını etkileyen teknolojik uygulamaları öğrenir.

5.Suların mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri ile temizlenmesi ve dezenfeksiyonunu öğrenir.

6.Etin bileşimi ve mikrobiyolojik orijinli bozukluklarını öğrenir.

7.Kanatlı kesim hijyenini öğrenir.

8.Su ürünlerinin bileşimi ve bozulmalarını öğrenir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

yok

Önerilen Seçmeli Dersler

yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Salmonella , Shigella, Camylobacter jejuni, E.coli,

2

Yersinia enterocolitica,Brucella, Vibrionaceae

3

Aeromonas hydrophila, Plesiomonas shigelloides, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus

4

Clostridum botulinum, Clostridium perfringens, Bacillus cerreus, Enterococcus, Diğer zoonotik bakteriler

5

Gıda kaynaklı mikotoksijenik funguslar

6

Gıda kaynaklı viruslar

7

Gıda ve su kaynaklı parazitler

8

Kabuklu deniz hayvanları ve balıklardan kaynaklanan intoksikasyonlar

9

Gıdaların mikroflorası ve mikrobiyel bozulma

10

Gıda muhafazası

11

Gıdalarda kalıntı ve kontaminantlar

12

Gıda alerjileri ve intolerans

13

Genetiği değiştirilmiş organizmalar

14

Gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon

Kaynaklar

1.Erol, İ (2007). Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi, Ankara pozitif Matbaacılık Ltd. Şti.

2. Jay, J.M (2000). Modern Food Microbiology, Six Edition, An Aspen Publication

3.Frazier, C., Westhoff, D. (1988). Food Microbiology, McGraw- Hill Book Company.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

1. Power Point ile Anlatım

2.Soru-Cevap

3.Tartışma

4. Uygulama

 

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 2 %20
Kısa Sınav : 1 %10
Ödev : 1 % 10
Proje : 1 %10
Ödev : 1 %10
Laboratuvar : 2 %20
Diğer : 1 %10
Final Sınavı : 1 % 10
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınav 5 1 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 9 9
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Toplam     90
Toplam/ 30 (s)     3
AKTS Kredisi     3
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi