<< Geri
 
 
Veteriner Hekimliği ve Halk Sağlığı
Bölüm / Proğram Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Ders Kodu 2401427
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 1
AKTS Kredisi 1
Öğretim Elemanı

Fulya TAŞÇI

Öğrenme Çıktıları

1.Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramının öğrenir.

2. Gıda kökenli riskleri ve önleyici tedbirleri bilir

3.Zoonotik hastalıklara karşı koruma-kontrol yöntemlerini ve yasal düzenlemeleri uygulayabilme

4.Kirlenmenin çevreye ve canlılara etkilerini ilişkilendirebilme

5.Kirlenmenin çevreye ve canlılara etkilerini ilişkilendirebilme

6.Besin kirlenmesinin nedenlerini ve sonuçlarını kavrayabilme

7.Çevre ve besin kirlenmesine karşı alınabilecek önlemleri algılayabilme

8.Veteriner hekimin ilaç kullanmadaki sorumluluklarını uygulayabilmeyi 

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar. X
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar. X
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Gıda Mikrobiyolojisi, Toksikoloji, Patoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Viroloji

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Veteriner halk sağlığı

2

Veteriner hekimlikle ilgili hizmetler

3

Zoonozlar ve çeşitleri

4

Zoonoz hastalıklardan korunma

5

Gıda kaynaklı bakteriyel hastalıklar

6

Gıda kaynaklı viral hastalıklar

7

Gıda kaynaklı paraziter hastalıklar

8

Kimyasal kaynaklı besin zehirlenmeleri

9

Besin kaynaklı hastalıkların teşhisi

10

Gıda işletmelerinde denetim

11

Gıda üretim ve satış yerlerinde göz önünde bulundurulması gereken genel prensipler

12

Avrupa Birliği gıda mevzuatı

13

Tehlike analizi ve kritik kontrol kontrol noktaları konsepti-1

14

Tehlike analizi ve kritik kontrol kontrol noktaları konsepti-2

Kaynaklar

1.Doğruer, Y (2004). Veteriner Halk Sağlığı

2.Schwabe, C.W. (1984). Veterinary Medicine and Human Health.

3.Dinçer, B., Sarımehmetoğlu, B. (2011).Veteriner Hekimlik Halk Sağlığı, Ankara. ISBN: 978-605-88015-0-9. 

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

1.Power point ile anlatım

2. Soru-cevap

3. Tartışma

4. Uygulama

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 2 %20
Kısa Sınav : 1 %10
Ödev : 1 %10
Proje : 1 %10
Ödev : 1 %10
Laboratuvar : 1 %10
Diğer : 1 %10
Final Sınavı : 1 %20
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 1 14
Ödev 1 5 5
Individual Study for Ara Sınav Exam(s) 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 6 6
Toplam     30
Toplam/ 30 (s)     1
AKTS Kredisi     1
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi