<< Geri
 
 
Hayvancılık İşletme Ekonomisi
Bölüm / Proğram Zootekni ve Hayvan Besleme
Ders Kodu 2401503
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 3
Öğretim Elemanı

Cevat SİPAHİ

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

1. temel makro ve mikro ekonomik kavramları açıklayabilecektir.

2. hayvancılık işletmelerinde üretim planlamasını analiz edebilecek ve uygulayabilecektir.

3. hayvancılık sektörü ve politikalarını genel olarak açıklayabilecektir.

4. hastalıkların ekonomik yönetim ilkelerini analiz edebilecek ve uygulayabilecektir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır. X
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Girişimcilik

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Ekonomi Bilimi, Tarihçesi ve Temel Ekonomik Kavramlar

2

İstihdam, Milli Gelir, Enflasyon, Para ve Fonksiyonları

3

Arz, Arzı Etkileyen Faktörler ve Arz Esnekliği

4

Talep, Talebi Etkileyen Faktörler ve Talep Esnekliği 

5

Tüketici Dengesi ve Piyasalar

6

İşletmeye Giriş ve Hayvancılık İşletme Ekonomisi

7

İşletmelerde Kuruluş Yeri Seçimi

8

İşletmelerde Hammadde, Personel ve Finansman Tedariki

9

İşletmelerde Gelirler, Giderler ve Üretim Planlaması

10

Hastalık Kaynaklı Ekonomik Kayıplar

11

Hastalıkların Ekonomik İlkelerle Yönetimi

12

Örgütlenme, Kooperatifçilik ve Hayvancılık İşletmeleri Açısından Önemi 

13

Hayvancılık Alt Sektörleri 

14

Hayvancılık Politikaları

Kaynaklar

Aral S (1997): Hayvancılık İşletme Ekonomisi Ders Notları. Ankara.

Aral Y, Cevger Y, Sakarya E (2011): Hayvancılık Ekonomisi. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2361, Eskişehir

Rushton J (2009): The Economics of Animal Health and Production.1st  Ed., CABI Head Office, Oxfordshire, UK.

Doll J, Orazem PF (2005): Teorik ve Uygulamalı Üretim Ekonomisi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Anlatım, Soru - Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Beyin Fırtınası, Örnek Olay

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav : 1 10
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 50
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 12 2 24
Ödev 4 4 16
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     83
Toplam/ 30 (s)     2,76
AKTS Kredisi     3
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi