<< Geri
 
 
Girişimcilik
Bölüm / Proğram Zootekni ve Hayvan Besleme
Ders Kodu 2401535
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 4
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Cevat SİPAHİ

Öğrenme Çıktıları
Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tanımlayabilme
Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır. X
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir. X
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar. X
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler. X
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler Hayvancılık işletmelerinde işletme yönetimi
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Giriş, dersin tanıtımı ve işlenişi hakkında bilgiler.

2

Girişimcilik, girişimciliğin gelişimi, girişimci düşüncenin temelleri, girişimcilik süreci, girişimcinin işlevleri.

3

Yaratıcılık; yaratıcılığı etkileyen faktörler, motivasyon, tutum ve davranışlar, ortam, düşünce.

4

Fikri mülkiyet hakları; marka, patent, telif.

5

İş planı ve pazarlama planı hazırlama

6

İş planı ve üretim planı hazırlama

7

İş planı ve yönetim planı hazırlama

8 İş planı ve finans planı hazırlama
9

İş planı yazma çalışması

10 İş planı yazma çalışması
11 İş planı yazma çalışması
12

Proje sunumları

13

Proje sunumları

14

Proje sunumları

Kaynaklar

Slater R (2012):Kendi İşini Kur: Bir Fikri Paraya Dönüştürmek, Sistem Yayıncılık.

Arıkan S(2004): Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitabevi.

Luecke R (2010): Girişimcinin El Kitabı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Tikici M, Aksoy A (2009): Girişimcilik ve Küçük İşletmeler, Nobel Yayın Dağıtım.
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Dersin anlatımı, örnek olay çözümlemeleri, makale okuma, araştırma, güncel haberlerin takibi. Proje sunumları.

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 25
Kısa Sınav :
Ödev : 1 25
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 50
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 3 42
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 3 42
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 16 16
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 18 18
Toplam     118
Toplam/ 30 (s)     3,93
AKTS Kredisi     4
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi