<< Geri
 
 
Biyokimya II
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 2401202
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Orhan KANKAVİ

Öğrenme Çıktıları

 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,

1)    Canlı organizmalarda gerçekleşen anabolizma ve katabolizma olaylarının temel fonksiyonunu kavrayabilir,

2)   Karbonhidrat, lipid, protein metabolizmasının çalışma mekanizmalarını ve bozuklukları ile birbirleriyle ilişkilerini yorumlayabilir,

3)    Amino asit metabolizması ve bozukluklarını yorumlayabilir,

4)     Lipoprotein metabolizması ve dislipoproteinemileri yorumlayabilir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir. X
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok.

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Teorik: Karbonhidrat Metabolizması (Karbonhidratların sindirimi ve emilimi, glikoliz ve düzenlenmesi)

Uygulama: Biyokimya laboratuvarında sık kullanılan çözeltilerin hazırlanması

2

Teorik:Karbonhidrat metabolizması (glikojenez, glikojenoliz, glukoneogenez ve kan glikoz düzeyinin ayarlanması)

Uygulama: İdrar analizlerine giriş

3

Teorik: Karbonhidrat metabolizması (pirüvatın oksidatif dekarboksilasyonu, sitrik asit döngüsü ve oksidatif fosforilasyon)

Uygulama: İdrarın fiziksel muyanesi

4

Teorik: Karbonhidrat metabolizması (pentoz fosfat yolu, glujuronat metabolizması ve uçucu yağ asitlerinin metabolizması)

Uygulama: İdrarın kimyasal muayenesi ( İdrarda şeker ve protein tayini)

5

Teorik: Karbonhidrat metabolizması ( karbonhidrat metabolizma bozuklukları)

Uygulama: İdrarın kimyasal muayenesi ( İdrarda safra renkli maddeler ve kan tayini)

6

Teorik: Amino asit ve protein metabolizması ( amino asitlerin sentezi ve yıkımı, üre döngüsü ve transaminasyon reaksiyonları)

Uygulama: İdrarın kimyasal muayenesi ( İdrarda ve sütte keton cisimlerinin tayini)

7
Teorik: Amino asit ve protein metabolizması (glikoz-alanin döngüsü, protein olmayan azotlu bileşiklerin sentezi ve amino asit metabolizma bozuklukları)

Uygulama: İdrarın mikroskobik muayenesi
8

Teorik: Amino asit ve protein metabolizması ( porfirin ve safra pigmentlerinin metabolizması)

Uygulama: İdrar yolu taşları

9

Teorik: Lipid metabolizması ( besinsel lipidlerin sindirimi, emilimi, yağ asitlerinin oksidasyonu ve ketozis)

Uygulama: Spektrofotometre ve çalışma prensibi

10

Teorik: Lipid metabolizması (yağ asitlerinin ve rumen uçucu yağ asitlerinin biyosentezi, lipit metabolizmasına hormonların etkisi)

Uygulama: Serum glukoz tayini

11

Teorik: Lipit metabolizması (doymamış yağ asitleri ve eikozanoidlerin metabolizması, açilgliserol ve sfingolipidlerin metabolizması)

Uygulama: Serum total protein tayini

12

Teorik: Lipid metabolizması (kolesterol sentezi, taşınımı, atılımı ve denetlenmesi, safra asitlerinin sentezi)

Uygulama: Serum lipit tayini

13

Teorik: Lipid metabolizması ( lipit metabolizmasındaki bozukluklar)

Uygulama: Serum inorganik fosfor tayini

14

Teorik: Lipoprotein metabolizması ( lipoproteinlerin yapımı, yıkımı ve lipoprotein metabolizma bozuklukları)

Uygulama: Elektroforez, çeşitleri ve kullanım alanları

Kaynaklar

1-Bayşu Sözbilir N, Bayşu N (2008) Biyokimya.Güneş Tıp Kitabevleri 

2- Kalaycıoğlu L, Serpek B, Nizamlıoğlu M, Başpınar N, Tiftik A.M. (200) Biyokimya.Nobel Yayın Dağıtım. 

3- Gözükara E.M.(2001) Biyokimya I-II 

4- Ası, T(1996) Tablolarla Biyokimya 

5- Dikmen N, Özgünen T (2004) Harper Biyokimya.

 6- Emekli N (2003) Basic and Applied Biochemistry 

7- Karagül H, Altıntaş A, Fidancı U.R., Sel T. (1999) Temel Biyokimya Uygulamaları. Medisan.

 8- Ersoy, E., Bayşu, N.(1981) Pratik Biyokimya. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi yayınları.

 9- Kaneko J.J, Harvey J.V, Bruss M.L. Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 

10-Dünday Y. Veteriner Klinik Biyokimya İdrar Analizleri.Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları

11- Büyükoğlu T, Balkan B.M. (2014). Biyokimya II Laboratuvar Notları

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

1) Powerpoint sunum, 

2) Pratik uygulama,

3) İnteraktif eğitim

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 30
Kısa Sınav :
Ödev : 1 10
Proje :
Ödev :
Laboratuvar : 1 20
Diğer :
Final Sınavı : 1 40
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 9 9
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınav 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     120
Toplam/ 30 (s)     4
AKTS Kredisi     4
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi