<< Geri
 
 
Klinik Biyokimya
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 2401502
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Tülay BÜYÜKOĞLU

Öğrenme Çıktıları

 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci,

1)Kan ve idrar analizleri için teknik ve ekipmanları kullanma becerisi kazanır,

2)Veteriner Hekimliğinde yaygın kullanılan laboratuar sonuçlarını değerlendirebilir,

3)Sözlü sunum tekniklerini öğrenir,

4)Biyokimya laboratuarında uygulama deneyimi kazanır.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder. X
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar. X
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Klinik Biyokimyada Kullanılan Alet ve Yöntemler (Spektrofotometri,  elektroforez, kromatografi, santrifügasyon, Elisa, Radioimmunoassay, dializ)

2

Klinik Biyokimyada Kullanılan Alet ve Yöntemler (Spektrofotometri, elektroforez, kromatografi, santrifügasyon) uygulamaları

3

Klinik laboratuvar enzimoloji

4

Klinik laboratuar enzimoloji ( serum ALT, AST tayini) uygulamaları

5

Kan analizleri (kan örneklerinin seçimi, analize hemolizin etkisi, serum şeker, total protein ve total lipid tayini)

6

Kan Analizleri ( kan örneklerinin seçimi, analize hemolizin etkisi, serum şeker tayini, serum total protein ve total lipit tayini) uygulamaları

7

İdrar analizleri ( idrarın fiziksel, kimyasal ve mikroskobik muayenesi)

8

İdrar analizleri (idrarın fiziksel, kimyasal ve mikroskobik muayenesi) uygulamaları

9

Ruminantlardaki başlıca metabolik hastalıklarının biyokimyası (ketozis, abomasum deplasmanı, yağlı karaciğer, hipokalsemi gibi)

10

Ruminantlardaki başlıca metabolik hastalıklarının biyokimyası (ketozis, abomasum deplasmanı, yağlı karaciğer, hipokalsemi gibi)  ( sütte ve idrarda aseton tayini)

11

Vitamin ve mineral metabolizması bozuklukları

12

Vitamin ve mineral metabolizması ve bozuklukları ( serum vitamin A ve inorganik fosfor tayini)

13

Klinik endokrinoloji

14

 Klinik endokrinoloji ve  hayvanlarda kullanılan hormon testleri (olgu sunumları)

Kaynaklar

1- Karagül H, Altıntaş A, Fidancı U.R., Sel T. (1999) Temel Biyokimya Uygulamaları. Medisan. 2- Ersoy, E., Bayşu, N.(1981) Pratik Biyokimya. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi yayınları. 3- Kaneko J.J, Harvey J.V, Bruss M.L.(2000) Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 4-Dünday Y. (2001) Veteriner Klinik Biyokimya İdrar Analizleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları 5- Kerr M.G. (2002) Veterinary Laboratory Medicine, second edition. Blackwell Science. 6- Karagül H, Altıntaş A, Fidancı U.R., Sel T (2000).Klinik Biyokimya.Medisan yayın:45 7- Laker M.F. (1998) Clinical Chemistry. (Klinik Biyokimya Çeviri ed. E. ULUKAYA) Güneş-Nobel yayıncılık. 8- Mert N. (1996). Veteriner Klinik Biyokimya. Bursa

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

1) Power point sunum,

2) Laboratuvar uygulaması,

3) İnteraktif eğitim

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav :
Ödev : 1 30
Proje :
Ödev :
Laboratuvar : 1 20
Diğer :
Final Sınavı : 1 30
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 1 14
Sınıf dışı ders çalışma süresi 6 2 12
Laboratuvar 2 2 4
Practice 2 2 4
Kısa Sınav 1 2 2
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Toplam     60
Toplam/ 30 (s)     2
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi