<< Geri
 
 
Biyokimya I
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 2401201
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 5
Öğretim Elemanı

Tülay BÜYÜKOĞLU

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,

1) Karbonhidratların, lipidlerin, amino asitlerin ve proteinlerin yapısını ve fonksiyonunu tanır ve yorumlar,

2)  Nükleik asitleri, transkripsiyon, translasyon ve temel moleküler biyolojiyi tanımlar,

3) Mineral metabolizmasını, eksikliğinde ve fazlalığında oluşan bozuklukları öğrenir,

4) Vitaminleri ve enzimleri   tanır ve bunların önemini kavrar,

5) Hormonların kimyasal yapılarını, birbirleriyle ilişkilerini, patolojik şartları ve hemostazisi yorumlar.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

NA

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Teorik: Karbonhidratların sınıflandırılması ve başlıca monosakkaritler

Uygulama: Laboratuvarda çalışma prensipleri ve laboratuvar araç gereçlerinin tanıtımı


2

Teorik: Başlıca disakkaritler ve oligosakkaritler

Uygulama: Molarite, Normalite ve çözelti hazırlama

3

Teorik: Başlıca polisakkaritler ve yapıları

Uygulama:Karbonhidratların indirgeyici özelliğine dayalı deneyler ( Moore, Fehling, Benedict ve Barfoed testleri)


4

Teorik: Başlıca karbonhidrat türevleri ve yapıları

Uygulama: Karbonhidratlar üzerine güçlü mineral asitlerin etkileri (Molish, Seliwanoff ve Bial testleri)


5

Teorik: Amino asitler (amino asitlerin yapısı ve sınıflandırılması)

Uygulama: Osazon Deneyi


6

Teorik: Proteinler ( peptitler ve proteinlerin sınıflandırılması, yapısı ve biyolojik olarak önemli proteinler)

Uygulama: Sakkarozun asit ve maya ile hidrolizi, iyot testi ve nişastanın hidrolizi (asit ve tükrük ile)


7

Teorik: Lipitler I (lipidlerin sınıflandırılması, yağ asitleri ve özellikleri, nötral yağlar ve özellikleri)

Uygulama:  Lipitlerin kalitatif testleri 

8

Teorik: Lipitler II (fosfolipitler, sfingolipitler, mumlar, terpenler, steroidler, safra asitleri, lipoproteinler)

Uygulama: Kolesterol ve safra deneyleri 

9

Teorik: Nükleik asitler ( yapı ve fonksiyonları, DNA ve RNA'nın yapısı ve sentezi, protein sentezi)

Uygulama: Nükleik asit testleri


10

Teorik: Enzimler (enzimlerin sınıflandırılması, kinetiği, proenzimler ve izoenzimler)

Uygulama: Katalaz testi11

Teorik: Enzimler (klinik enzimoloji)

Uygulama: Amino asit ve proteinlerin kimyasal reaksiyonları


12

Teorik: Koenzimler ve vitaminler (metabolit koenzimler, vitaminlerden kaynaklanan koenzimler, prostetik gruplar ve grup transfer proteinleri)

Uygulama: Proteinlerin çöktürme reaksiyonları


13

Teorik: Anorganik metabolizma I ( biyoelementler ve fonksiyonları)

Uygulama: Anorganik metabolizma II (Anorganik metabolizmanın klinik önemi)


Hormonlar (hormonların etkileri ve sınıflandırılması)

14

Teorik: Hormonların etkileri ve sınıflandırılması

Uygulama: Biyolojik önemi olan hormonlar ve başlıca hormonal bozukluklar

Kaynaklar

1-Bayşu Sözbilir N, Bayşu N (2008) Biyokimya.Güneş Tıp Kitabevleri 

 2- Kalaycıoğlu L, Serpek B, Nizamlıoğlu M, Başpınar N, Tiftik A.M. (2000) Biyokimya.Nobel Yayın Dağıtım. 

 3- Gözükara E.M.(2001) Biyokimya I-II. 

 4- Ası, T(1996) Tablolarla Biyokimya. 

 5- Dikmen N, Özgünen T (2004) Harper Biyokimya. 

 6- Emekli N (2003) Basic and Applied Biochemistry 

 7- Karagül H, Altıntaş A, Fidancı U.R., Sel T. (1999) Temel Biyokimya Uygulamaları. Ankara:Medisan. 

 8- Ersoy, E., Bayşu, N.(1981) Pratik Biyokimya. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi yayınları.

9- Büyükoğlu T, Balkan B.M (2014). Biyokimya I Laboratuvar Uygulamaları Ders Notları.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

1) Powerpoint sunum, 

2) Pratik uygulama, 

3) Interaktif eğitim

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 30
Kısa Sınav :
Ödev : 1 10
Proje :
Ödev :
Laboratuvar : 1 20
Diğer :
Final Sınavı : 1 40
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 3 42
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 12 12
Laboratuvar 14 2 28
Kısa Sınav 1 10 10
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 2 12 24
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Toplam     150
Toplam/ 30 (s)     5
AKTS Kredisi     5
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi