<< Geri
 
 
Medikal Kimya
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 2401115
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 1
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Burcu Menekşe BALKAN

Öğrenme Çıktıları

 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,

1) Organik kimya temel bilgisini kazanır.

2) Temel kimya ve medikal kimya'yı tanımlar ve aralarındaki farkları anlar.

3) Biyofiziksel kavramları öğrenir.

4) İstenilen pH'da solüsyon hazırlayabilir ve asidite ve alkalitesini ölçebilir.

5)Biyokimya'yı anlamayı kolaylaştırmak için biyomolekülleri tanır.

6) Biyoenerjetik kavramını açıklayabilir.Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler. X
 
Onkoşul Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

 Atomun yapısı, izotoplar ve kimyasal bağlar

2

Hidrokarbonlar (Alkanlar, sikloalkanlar ve alkil halojenürler, Alkenler, alkinler)

3

Alkoller, eterler, benzen ve türevleri

4


Aldehitler, ketonlar ve karboksilik asitler ( karbonhidratlara giriş)

5

Açil klorürler, anhidritler, esterler , amitler ve aminler (proteinlere giriş)

6

Suyun biyolojik önemi ve biyofiziksel kimya

7

Konsantrasyon hesaplaması ve çözelti hazırlama

8

Asitlik, bazlık ve pH kavramları

9

Amfolitler ve tampon çözeltiler

10

Biyolojik tamponlar, asidoz ve alkaloz

11

Biyomoleküllerin sınıflandırılması I (karbonhidratlar ve lipitler)


12

Biyomoleküllerin sınıflandırılması II (proteinler ve nükleik asitler)

13


Biyokimyasal reaksiyonlar (hidrolitik yıkımlanma, kondensasyon, redoks, transfosforilasyon)

14

Bioenerjetik

Kaynaklar

1- Atkins R.C, Carey F.A. (1999) Organik Kimya. Çeviri editörleri: Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır.Bilim Kitap Kırtasiye.
2- Fessenden R.J., Fessenden J.S. Organik Kimya. Çeviri editörü. Tahsin UyarGüneş Kitabevi.
3- Yılmaz T. (2007). Canlıda Organik Yapı. Ankara Üniversitesi Basımevi.
4- Tüzün C. (1996) Organik Kimya . Palme yayın dağıtım.
5- www.mustafaaltinisik.org.uk web adresindeki organik kimya ve biyokimya’ya giriş  ders slaytları.
6- Engel P.C. (2012) Kolay Biyokimya. Ed.Aysel Özpınar.İstanbul Tıp Kitabevi

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

1)Powerpoint sunum, 

2) İnteraktif eğitim

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 30
Kısa Sınav : 1 10
Ödev : 1 10
Proje :
Ödev :
Laboratuvar : 1
Diğer :
Final Sınavı : 1 50
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 1 14
Sınıf dışı ders çalışma süresi 6 2 12
Laboratuvar 2 2 4
Practice 2 2 4
Kısa Sınav 1 2 2
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Toplam     60
Toplam/ 30 (s)     2
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi