<< Geri
 
 
Anatomi II
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 2401102
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 5
AKTS Kredisi 9
Öğretim Elemanı

Emine KARAKURUM

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 

1) Evcil memeli hayvanların genital, vasküler, sinir ve duyu sistemlerinin komparatif makroanatomik yapıları ile ilgili bilgileri edinecektir,

2) Edindiği bilgilerle klinik vakaları değerlendirebilecektir,

3) kadavralar üzerinde sistemleri türlere göre karşılaştırabilecektir,

4) Kanatlı hayvan anatomisine ait temel anatomik bilgileri ve memeli hayvanlarla aralarındaki temel farkları yorumlayabilecektir,

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır. X
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1 Boşaltım Organları (ren, ureter, vesica urinaria)
2 Erkek Genital Organları (testis, epididymis, ductus deferens, glandula genitales accessoria, penis, urethra masculina, scrotum)
3 Dişi Genital Organları (ovarium, tuba uterina, uterus, vagina, vestibulum vagina, pudendum femininum, clitoris, urethra feminina)
4 Dolaşım Sistemi (cor, vasae, arteriae, circulus sanguinus, truncus pulmonalis)
5 Dolaşım Sistemi (aorta, aorta ascendens, arcus aorta, truncus brachiocephalicus, aorta descendens, aorta thoracica, aorta abdominalis, a.iliaca interna, a.iliaca externa)
6 Dolaşım Sistemi (venae, vv.pulmonales, vv. cordis, v.cava cranialis, v.cava caudalis), Lenf Sistemi, Dalak
7 Merkezi Sinir Sistemi (meninges, medulla spinalis)
8 Merkezi Sinir Sistemi (encephalon), Periferik Sinir Sistemi (nervi craniales)
9 Periferik Sinir Sistemi (Nervi spinales), Otonom Sinir Sistemi
10 Görme Organı (bulbus oculi, organa oculi accessoria, apparatus lacrimalis)
11 Duyu Organları (organum vestibulocochleare, (auris externa, auris media, auris interna))
12 Duyu Organları (integumentum commune (cutis, epidermis, dermis, tela subcutanea, pili, cornu, tori, ungulae, mamma))
13 Evcil Kuşların Anatomisi (kemik, eklem, kas, sindirim sistemi)
14 Evcil Kuşların Anatomisi (solunum sistemi, ürogenital sistem, dolaşım sistemi, sinir sistemi, duyu sistemi)
Kaynaklar -Dursun, N. (2002): Veteriner Anatomi II, Medisan Yayınevi, Dışkapı, Ankara. -Dursun, N. (2000): Veteriner Anatomi III, Medisan Yayınevi, Dışkapı, Ankara. -Dyce, K.M., Sack, W.O., Wensing, C.J.G. (2002): Textbook of Veterinary Anatomy. Third Edition, Saunders, Philadelphia. -Popesco, P. (1998): Atlas der Topographischen Anatomie der Haustiere, Ferdinand Enke Verlag, Stutgart.
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Derste genel öğretim metodları (anlatım, soru-cevap, tartışma, laboratuvar, gözlem), bireysel ve grup çalışma teknikleri kullanılmaktadır.

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav : - -
Ödev : - -
Proje : - -
Ödev : - -
Laboratuvar : 1 30
Diğer : - -
Final Sınavı : 1 30
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi