<< Geri
 
 
Anatomi I
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 2401101
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 6
AKTS Kredisi 9
Öğretim Elemanı

Ayşe HALIGÜR

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

1.Veteriner hekimlik diline temel teşkil edecek anatomi terminolojisini kullanma becerisi kazanabilecektir,

2. Veteriner Anatomi'yi sistematik olarak ele alarak Sistematik Anatomi'nin temel kavramlarını öğrenebilecektir,

3.Evcil memeli hayvanların hareket, sindirim,solunum ve üriner sistemlerine ait organların anatomisini karşılaştırmalı olarak öğrenerek tür ayrımı yapılabilecektir.   

4.Anatomi I dersinde öğrencilere verilen teorik bilgiler akabinde yapılan uygulama dersleri ile evcil memeli hayvanların normal anatomileri hakkında öğrendikleri bilgileri daha sonraki sınıflarda görecekleri derslerde (patoloji, cerrahi, doğum, dahiliye vb. ..) uygulayabileceklerdir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır. X
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul Yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Anatominin tanımı, ve anatomi terimleri kenmikler hakkında genel bilgi (kemiklerin sınıflandırılması,uzun bir kemiğin kesiti,genel olarak bir kemiğin üzerindeki delik ve çıkıntılar)
2 Özel kemik bilimine giriş,omurlar ve omurganın oluşumu,kaburgalar ve göğüs kemiği.
3 Ön bacak kemikleri
4 Arka bacak kemikleri
5 Baş iskeleti (Ossa cranii,ossa faciei)
6 Eklemler
7 Kas konusuna giriş,genel bilgi verilmesi
8 Özel kas bilimi (deri,baş,boyun,sırt,göğüs,karın ve kuyruk kasları)
9 Ön ve arka bacak kasları
10 Sindirim sistemi(cavum oris,labia oris,buca,dentes,palatum,tonsillae,linguae,glandula salivariae,pharynx)
11 Sindirim sistemi (esophagus,ventriculus,intestinum tenue,intestinum crassum)
12 Sindirim sistemi (hepar,pancreas,cavum abdominis,peritoneum,omentum,cavum pelvis)
13 Solunum sistemi (nasus,cavum nasi,sinus paranasales,larynx,trachea)
14 Solunum sistemi (Pulmones,cavum thoracis,pleura,mediastinum)
Kaynaklar -Dursun, N.(2002): Veteriner anatomi 1,medisan yayınevi,Dışkapı,Ankara -Dursun, N.(2002): Veteriner anatomi 2,medisan yayınevi,Dışkapı,Ankara -Bahadır, A., Yıldız, H. (2004):Veteriner anatomi-hareket sistemi,ezgi kitabevi,Bursa. -Dyce, K.M.,Sack,W.O., Wensing, C.J.G. (2002): Textbook of veterinary anatomy.Third edition,Saunders,Philadelphia. -Popesco, P.(1998): Atlas der Topographischen anatomie der Haustiere,Ferdinand Enke Verlag, Stutgart.
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Derste genel öğretim metodları (anlatım, soru-cevap, tartışma, laboratuvar, gözlem), bireysel ve grup çalışma teknikleri kullanılmaktadır.

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav : - -
Ödev : - -
Proje : - -
Ödev : - -
Laboratuvar : 1 30
Diğer : - -
Final Sınavı : 1 30
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi