<< Geri
 
 
Fizyoloji II
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 2401204
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 4
AKTS Kredisi 6
Öğretim Elemanı

Mehmet Şükrü GÜLAY

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler veteriner hekimlik alan derslerine temel oluşturmak için gerekli evcil hayvanların sindirim, rumen, solunum, boşaltım, hormon ve üreme sistemi fizyolojisi alanında bilgileri yorumlayabilecek, rumen sıvısı alabilecek ve rumen sıvısının incelenmesi için gerekli laboratuvar tekniklerini uygulayabilecek ve evcil hayvanların sindirim, rumen, solunum, boşaltım, hormon ve üreme sistemlerinde oluşabilecek anormal durumları yorumlayabilecektir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır. X
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1 Sindirim sistemi: Genel tanıtım, GI sistemin katmanları, periton, dil, dişler, ağız, tükrük bezleri, özefagus, yutma
2 Sindirim sistemi-: Midenin anatomisi ve fizyolojisi, midede mekanik ve kimyasal sindirim, gastrik sekresyon, pankreas, karaciğer, safra
3 Sindirim sistemi-İnce ve kalın barsaklar, fırça kenar enzimleri, incebarsaklarda kimyasal ve mekanik sindirim, kalın barsakta emilim, ve mikrobiyel sindirim, defekasyon
4 Ruminant sindirimi: Fonksiyonel anatomi, mikrobiyel fermentasyon, fermentasyon son ürünleri, Ruminantlarda sindirim
5 Ruminant sindirimi: Rumen hareketleri, rumen mikropları ve hastalıkları, ruminantlarda kalın barsak sindirimi, gelişmekte olan ruminantlarda sindirim
6 Solunum fizyolojisi:Alt ve üst solunum yolları-Burun, farinks, larinks, trakea, bronşlar ve akciğerlerin yapısı ve fonksiyonları, soluk alıp verme dinamiği
7 Ara sınav
8 Solunum fizyolojisi: akciğer kapasiteleri, oksijen ve karbondioksit difüzyonu ve basınçları, iç ve dış solunum, hemoglobin, oksijen ve karbondioksit taşınımı
9 Boşaltım fizyolojisi: Böbreklerin anatomisi, böbreklerde sirkülasyon, nefronlar ve toplayıcı kanallar, glomerular filtrasyon ve filtrasyon hızı, sekresyon ve reabsorpsiyon, sekresyon ve reabsorpsiyona etki eden hormonlar, dilüe ve konsantre idrar oluşumu, üreter, sidik kesesi ve üretra, idrar atılımı, sıv ve asid-baz dengesi
10 Kas Fizyolojisi: İskelet, kalp ve düz kaslar, kas dokusunun yapı ve fonksiyonları, kasların sinir ve kan yolları, sarkolemma, nöromuskular bağlantı, kas kasılması, kasılma siklusu, motor ünite, kas tonusu, izometrik ve izotonik kasılma, kasta ATP üretimi, kas yorulması, kas liflerinin yapısı
11 Endokrin fizyolojisi: Hormonlar ve reseptörleri, kanda hormon taşınımı, hormonların etki mekanizması, hormon salınımının kontrolü, hipotalamus, hipofiz, diğer endokrin bezler, oksitosin, ADH
12 Endokrin fizyolojisi: Tiroid bezi ve hormonları, paratiroid hormon, adrenal korteks ve medulla, pankreas-insulin ve glukagon
13 Üreme Fizyolojisi: Erkek üreme sistemi, skrotum, testis, erkek eklenti bezleri, semen, penis, erkek üreme sisteminin hormonal regülasyonu, dişi üreme sistemi, ovaryum, uterus, vajina ve vulva
14 Üreme fizyolojisi:Dişi üreme sisteminin hormonal regülasyonu, menstural ve östrus sikluslar, fertilizasyon, embryo gelişimi, implantasyon, gebelik hormonları, gebelikteki değişiklikler, doğum ve laktasyon
Kaynaklar

-Anabilim Dalının ders notları,
-William O. Reece (2008). Dukes Veteriner Fizyoloji, Medipres
-Arthur C. Guyton (2007) Tıbbi Fizyoloji, Nobel Tıp Kitabevi
-Functional Anatomy and Physiology of Domestic (2012)
Animalls Nobel Tıp Kitabevi

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

PPT sunuları, Animasyonlar, Soru-Cevap, Laboratuvar uygulamaları, Tartışma

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 2 30
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar : 2 10
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 3 13 39
Sınıf dışı ders çalışma süresi 3 14 42
Laboratuvar 3 22 66
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Toplam     171
Toplam/ 30 (s)     5,7
AKTS Kredisi     6
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi