<< Geri
 
 
Fizyoloji I
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 2401203
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 4
AKTS Kredisi 6
Öğretim Elemanı

Şule DEMİRCİ

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler veteriner hekimlik alan derslerine temel oluşturmak için gerekli evcil hayvanların kan, kalp ve dolaşım, hücre ve sinir fizyolojisi alanında bilgi sahibi olacaktır. Öğrenciler evcil hayvanların kan, kalp ve dolaşım, hücre ve sinir sistemlerinde oluşabilecek anormal durumları yorumlayabilecektir. Öğrenciler ayrıca evcil hayvanlardan kan alabilecek, kanın incelenmesi için gerekli laboratuvar tekniklerini uygulayabilecek, EKG çekip ve yorumlayabilecek, ve kalp seslerini yorumlayabilecektir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır. X
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

yok

Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Fizyolojiye giriş- hücre ve membran fizyolojisi, vücut sıvıları: Terminoloji, hücrenin özellikleri, membranlar, difüzyon, ozmoz, ozmotik basınç, çözeltiler, su ve vücuttaki dağılımı, su dengesi, dehidrasyon, Vücuttaki vitamin ve mineraller
2 Kan Fizyolojisi: kanın özellikleri, kan pH, plazma proteinleri, kan hücreleri, alyuvar, hematokrit, hemoglobinin yapısı,
3 Kan Fizyolojisi: Beyaz kan hücreleri, trombositler, dalak ve kan yapan organlar
4 Kan Fizyolojisi:Kanın pıhtılaşması, damar endoteli, pıhtılaşma mekanizması, pıhtılaşma faktörleri, Fibrin, hemorajik hastalıklar
5 Kalp ve dolaşım fizyolojisi: Giriş ve terminoloji, dinamik parametreler, Vasküler direnç ve kompleyans, tirbülans
6 Kalp ve dolaşım fizyolojisi: kalbin yapısı, perikard, miyokard, kalpte iletkenlik, kasılma, hipertrofi ve atrofi
7 Kalp ve dolaşım fizyolojisi: Kalbin elektrofizyolojisi, polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyon, aksiyon potansiyeli ve dağılımı, sinoatriyal ve atriyoventriküler düğümler
8 Arasınav
9 Kalp ve dolaşım fizyolojisi-EKG ve kalp aritmileri,kalbin mekanik aktivitesi, Kalp siklusu, Kalp debisi ve fonksiyonları
10 Kalp ve dolaşım fizyolojisi: Arterler, venalar, akciğer, sistemik ve fetal dolaşım, kan grupları
11 Sinir sistemine giriş, sinir sisteminin organizasyonu, nöronlar, membran potansiyelleri, sinyal iletimi
12 Sentral sinir sistemi, beyin, medulla spinalis, koruyucu özellikler, beyin omurilik sıvısı, serebrum, limbik sistem, bazal nükleuslar, serebral korteks, duysal ve motor alanlar, Diensefalon-talamus hipotalamus ve pineal bez
13 Perifer sinir sistemi: Kraniyal sinirler, spinal sinirlerin dağılımı, refleks arkı, istemsiz hareketler, gangliyonlar, kolinerjik ve adrenerjik nöronlar, sempatik ve parasempatik sistem
14 Duysal ve Motor Sistem: Duysal reseptörler, adaptasyon, korteksin somatosensorik ve primer motor alanları, duysal ve motor yollar, uyku, uyanılık ve hafıza, özel duyular
Kaynaklar

-Anabilim Dalının ders notları,
-William O. Reece (2008). Dukes Veteriner Fizyoloji, Medipres
-Arthur C. Guyton (2007) Tıbbi Fizyoloji, Nobel Tıp Kitabevi
-Functional Anatomy and Physiology of Domestic (2012)
Animalls Nobel Tıp Kitabevi

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

PPT sunuları, Animasyonlar, Soru-cevap, Tartışma, Laboratuvar çalışması

Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 2 30
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar : 2 10
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 3 13 39
Sınıf dışı ders çalışma süresi 3 14 42
Laboratuvar 3 22 66
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 12 12
Toplam     171
Toplam/ 30 (s)     5,7
AKTS Kredisi     6
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi