<< Geri
 
 
Ruminant Fizyolojisi
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 14649
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 1
AKTS Kredisi 1
Öğretim Elemanı

Şule DEMİRCİ

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

 

1. Ruminantlarda sindirim kanalını,

 

2. Rumen mikroorganizmalarını,

 

3. Rumende sindirim olaylarını,

 

4. Uçucu yağ asitlerinin önemini,

 

5. Bağırsaklarda sindirim ve emilimi,

 

6. Ruminantların fizyopatolojisini,

 

7. Tek midelilerle ruminantlar arasındaki sindirim farklılıklarını tanımlayabileceklerdir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar. X
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Tükürük bezleri ve salgıları
2 Ruminant midesinin morfolojisi ve gelişimi
3 Rumen mikroorganizmaları
4 Rumende karbonhidratların fermentasyonu, uçucu yağ asitleri yapımı ve görevleri
5 Rumende protein sindirimi, lipid hidrolizi ve vitamin sentezi
6 Ruminohepatik azot dolaşımı ve protein rejenerasyon siklusu
7 Arasınav
8 Sindirim kanalından yiyeceklerin geçişi, ruminasyon ve ruktus 
9 Uçucu yağ asitlerinin rumen papillalarından emilimi
10 Retikulum, omasum ve abomasumun fonksiyonları
11 Safra ve pankreas salgıları
12 İnce ve kalın bağırsaklar, bağırsak hareketleri, bağırsaklarda sindirim ve emilim
13 Ruminantlarda sindirimin fizyopatolojik durumları
14 Ruminantlar ile tek midelilerdeki sindirimin genel olarak karşılaştırılması
Kaynaklar

-Anabilim Dalının ders notları,

- F. Bölükbaşı. (1989). Fizyoloji Ders Kitabı, Cilt 1, Ankara Ü., Veteriner Fak. Yayınları, Ankara.

- William O. Reece (2008). Dukes Veteriner Fizyoloji, Medipres.

-William O. Reece (2009). Evcil hayvanların Fonksiyonel Anatomisi ve Fizyolojisi, 4. Basımdan Çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

-D. C. Church. (1988). The Ruminant Animal, Digestive Physiology and Nutrition.Waveland Press, USA.
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri PPT sunuları, Animasyonlar, Soru-cevap, Öğrenci sunuları, Tartışma
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 20
Kısa Sınav :
Ödev : 1 10
Proje : 1 10
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi