<< Geri
 
 
Embriyoloji
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 2401216
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 1
AKTS Kredisi 1
Öğretim Elemanı

Mümtaz NAZLI

Öğrenme Çıktıları

Ders Sonunda Öğrenci;
1) erkek ve dişi eşey hücreleri karşılaştırabilecektir,
 
 
2) çeşitli hayvan türlerinde yumurta tipi ve bölünme şekillerini karşılaştırabilecektir,
 
 
3) döllenme ve implantasyonu tanımlayabilecektir,
 
 
4) evcil memelilerde plasenta tiplerini karşılaştırabilecektir,
 
 
5) organ ve sistemlerin embriyolojik gelişimini analiz edebilecektir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır. X
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul Yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Embriyolojiye Giriş

2

Memeli Genital Sistemi

3

Gametogenezis

4

Kanatlı Genital Sistemi

5

Döllenme

6

Zigottan Sonraki Gelişmeler

7

Gastrulasyon

8

Nörülasyon

9

Plasenta

10

Kas ve İskelet Sisteminin Gelişimi

11

Sinir Sisteminin Gelişimi

12

Üriner Sistemin Gelişimi

13

Genital Sistemin Gelişimi

14

Göz ve Kulak Gelişimi

Kaynaklar 1. Özer, A., Yakışık, M., Özfiliz, N., Erdost, H., Zık, B. (2005). Veteriner Embriyoloji. Bursa: UÜ Veteriner Fakültesi Yayınları. 2. Hassa, O., Aşti, R..N., (1997). Embriyoloji. Ankara Üniversitesi. 3. Moore, K.L., Persaud, T.V.N., (Çeviri editörleri: Yıldırım M., Okar İ., Dalçık H.) (2002). İnsan Embriyolojisi, Nobel Tıp Kitabevleri. 4. McGeady, T.A. Quinn P.J., FitzPatrick E.S., Ryan M.T. (2006). Veterinary Embryology. Blackwell Publishing.
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Derste genel öğretim metodları (anlatım, soru-cevap, tartışma, gözlem, saha çalışması), bireysel ve grup çalışma teknikleri kullanılmaktadır.
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 %40
Kısa Sınav : - -
Ödev : - -
Proje : - -
Ödev : - -
Laboratuvar : 1 %20
Diğer : - -
Final Sınavı : 1 %40
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 1 14
Ödev 1 5 5
Individual Study for Ara Sınav Exam(s) 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 6 6
Toplam     30
Toplam/ 30 (s)     1
AKTS Kredisi     1
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi