<< Geri
 
 
Özel Histoloji
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 2401228
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Hakan ÖNER

Öğrenme Çıktıları

Ders Sonunda Öğrenci,
1) sistemleri oluşturan organları tanımlayabilecektir,
 
 
2) organların biyofiziksel olayları hakkında bilgiler kazanabilecektir,
 
 
3) organlardan hazırlanan preparatları ışık mikroskop altında analiz edebilecektir,
 
 
4) mikroskop altında incelediği preparatın hangi organ ve sisteme ait olduğunu karşılaştırabilecektir.
 
 

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır. X
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul Yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Merkezi ve Perifer Sinir Sistemi 

2

Dolaşım Sistemi

3

Primer Lenfoid Organlar

4

Sekunder Lenfoid Organlar

5 Sindirim Sistemine Giriş; Ağız boşluğu, Yutak, Yemek Borusu, Basit Mide
6 Bileşik Mide, Kanatlılarda Sindirim Sistemi, İnce ve kalın Bağırsaklar
7 Sindirim Kanalı Bezleri; Tükürük Bezleri, Pancreas, Karaciğer, Safra Kesesi.
8

Solunum Sistemi

9

Üriner Sistem

10

Erkek Genital Sistem

11

Dişi Genital Sistemi

12 Endokrin Sistem; Hipofiz, Epifiz, Tiroid, Paratroid, Adren, Paragangliyonlar
13

Örtü Sistemi

14

Özel Duyular; Göz ve Kulak

Kaynaklar 1. Junqueira, L.C., Carneiro, J. (Çeviri editörü: Aytekin Y., Solakoğlu S). (2006). Temel Histoloji. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri. 2. Tanyolaç, A. (1999). Özel Histoloji. Ankara: Yorum Matbaacılık. 3. Ross, M.H., Pawlina, W. (2006). Histology: A Text and Atlas, Baltimore: Fifth Edition, Lippincott Williams & Wilkins Company. 4. Gartner, L.P., Hiatt, J.L. (1997). Color Textbook of Histology, Philadelphia: Saunders Company. 5. Kierszenbaum A.L. (Çeviri Editörü: Demir R.) (2006). Histoloji ve Hücre Biyolojisi. Ankara: Palme Yayıncılık. 6. Delman, H.D. (1993). Textbook of Veterinary Histology. Philadelphia: Fourth Edition. Lea & Febiger. 7. Aughey, E., Frye F.L. (2001). Comparative Veterinary Histology with Clinical Correlates. London. Manson Publishing. 8. Samuelson D.A. (2007). Textbook of Veterinary Histology. Florida. Saunders Elsevier.
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Derste genel öğretim metodları (anlatım, soru-cevap, tartışma, laboratuvar, gözlem, ödev), bireysel ve grup çalışma teknikleri kullanılmaktadır.
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 %40
Kısa Sınav : - -
Ödev : - -
Proje : - -
Ödev : - -
Laboratuvar : 1 %20
Diğer : - -
Final Sınavı : 1 %40
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 9 9
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınav 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     120
Toplam/ 30 (s)     4
AKTS Kredisi     4
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi