<< Geri
 
 
Genel Histoloji
Bölüm / Proğram Temel Bilimler
Ders Kodu 2401227
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Jale ÖNER

Öğrenme Çıktıları

Öğrenci Ders Sonunda;
1)
hücrenin tanımı, yapısı ve fonksiyonları hakkında rapor verebilecektir,
 
 
2) hücrelerin meydana getirdiği dokuların çeşitleri, yapısı ve fonksiyonlarını tanımlayabilecektir,
 
 
3) dokuları ve bunları oluşturan hücrelerden hazırlanan preparatları ışık mikroskop altında karşılaştırabilecektir,
 
 
4) mikroskop altında incelediği preparatın hangi doku ve hücreleri ait olduğunu tanımlayabilecektir.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır. X
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul Yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Hücre Bilgisi, Ökaryot ve Prokaryot Hücreler, Sitoplazma

2

Hücre Zarı ve Zar Transportu

3

Ribozomlar,  Protein Sentezi, Endoplazma Retikulumu

4 Golgi Aygıtı, Mitokondriyonlar ve Peroksizomlar
5

Hücre İskeleti, Sitoplazmik İnklüzyonlar

6

Çekirdek, Kromozomlar

7

Hücre Bölünmeleri, Farklılaşma, Hücre Ölümü

8

Epitel Doku


9

Bağ Doku


10

Yağ Doku


11

Kıkırdak ve Kemik Doku

12

Kan Doku

13

Kas Doku

14

Sinir Doku

Kaynaklar 1- Aughey, E., Frye, F.L.. (2001). Comparative Veterinary Histology. London: Manson Publishing. 2- Junqueira, L.C., Carneiro, J. (Çeviri editörü: Aytekin Y., Solakoğlu S), (2006). Temel Histoloji. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri. 3- Sağlam, M., Aşti, R.N., Özer, A. (2001). Genel Histoloji, Ankara: Yorum Matbaacılık. 4- Ross, M.H., Pawlina, W. (2006). Histology: A Text and Atlas. Baltimore: Fifth Edition, Lippincott Williams & Wilkins Company. 5- Gartner, L.P., Hiatt J.L. (1997). Color Textbook of Histology, Philadelphia: Saunders Company. 6- Kierszenbaum, A.L. (Çeviri Editörü: Demir R.), (2006). Histoloji ve Hücre Biyolojisi. Ankara: Palme Yayıncılık. 7- Delman, H.D. (1993). Textbook of Veterinary Histology. Philadelphia: Fourth Edition. Lea & Febiger
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Derste genel öğretim metodları (anlatım, soru-cevap, tartışma, laboratuvar, gözlem, ödev), bireysel ve grup çalışma teknikleri kullanılmaktadır.
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 %40
Kısa Sınav : - -
Ödev : - -
Proje : - -
Ödev : - -
Laboratuvar : 1 %20
Diğer : - -
Final Sınavı : 1 %40
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 9 9
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınav 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 20 20
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     120
Toplam/ 30 (s)     4
AKTS Kredisi     4
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi