<< Geri
 
 
İstatistik
Bölüm / Proğram Moleküler Biyoloji ve Genetik
Ders Kodu 16110
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Bahar Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 6
Öğretim Elemanı

--- ---

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;

  - bilimsel yöntem çalışma yöntemlerini öğrenir,

 - Temel örnekleme yöntemleri öğrenir ve uygular, 

 - Hipotez kurar, 

 - Verileri analiz eder, tablo ve grafik yapmayı öğrenir,

 - Hipotezi test etmek için uygun istatistik testleri öğrenir ve uygular.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul yok
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj yok
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Bilimsel yöntem nedir?

Bilimsel yöntemin aşamaları nelerdir?

Biyoistatistik nedir?

Bilimsel yöntemde biyoistatistiğin önemi

2

Örnekleme nedir?

Örnekleme yöntemleri; kuadrat ve çizgi yöntemleri

Örneklem büyüklüğünün ve tekrarın önemi


3

Veri tipleri; sayısal ve nitelik verileri

Verilerin sınıflandırılması

Tablo ve grafik tipleri

4

Tanımayıcı istatistik; ortalama, standart sapma, ortanca ve yüzdelikler

Merkez ölçü ve yüzdelik problemleri

5 Olasılık dağılımları: binominal dağılım ve poisson dağılımı
6

Olasılık dağılımları: normal dağılım

Normal dağılımın önemi

Standart normal dağılım

7

Hipotez testleri; parametrik ve parametrik olmayan testler

Parametrik test varsayımları

8

İki ortalama arasındaki farkın test edilmesi (bağımsız ve bağımlı gruplar)

Varsayımları ve SPSS uygulamaları

9 Varyans analizine giriş ve varyans analizi önkoşulları
10

Tek yönlü varyans analizi

Varsayımları ve SPSS uygulamaları

11

Nitelik verilerin istatistiksel analizler

Bağımsız ve bağımlı gruplarda Ki-kare testleri

SPSS uygulamaları

12

Korelasyon ve SPSS uygulamaları

13

Regresyon Analizi

Çok değişkenli regresyon analizi

Varsayımları ve SPSS uygulamaları

14 Problem çözümü
Kaynaklar Özdamar, K., 2003. SPSS ile Biyoistatistik, 5. baskı. Kaan Kitabevi, Eskişehir, s 506. Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V., 2009. Biyoistatistik., Hatipoğlu Yayıncılık, Ankara. Sokal, R. R., Rohlf, F. J., 1987. Introduction of Biostatistics, 2nd edition. W. H. Freeman and Company, NY, 363 p.
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Anlatım, SPSS uygulamaları ve soru-cevap
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 4 56
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 4 56
Ödev 1 15 15
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 15 15
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 30 30
Toplam     172
Toplam/ 30 (s)     5,73
AKTS Kredisi     6
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi