<< Geri
 
 
Türk Dili 1
Bölüm / Proğram Moleküler Biyoloji ve Genetik
Ders Kodu 16170
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 2
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

--- ---

Öğrenme Çıktıları

Öğrencilere dinlediklerini, okuduklarını, incelik ve derinlikleriyle kavratmak; öğrencilerin duyduklarını, gördüklerini, düşündüklerini ve anladıklarını söz ve yazı ile planlı,

etkili ve akıcı bir biçimde anlatma yeteneklerinin geliştirilmesi.

Dilbilgisi konularının, kuramsal bilgiler olarak değil, metinler üzerinde yaptırılacak uygulama, gözlem ve değerlendirmelerle kavratılması.

Türkçenin dünyanın sayılı büyük dillerinden biri olduğunun ve bu dille büyük eserler verildiğinin örnekleriyle anlatılması. Öğrencilere bir bilim ve kültür dilinin taşıyıcısı olduklarının kavratılması.


Mustafa Kemal Atatürk’ün bilimsel temeller üzerine kurarak gerçekleştirdiği yazı ve dil devrimlerini yüksek öğretim öğrencilerinin de bilimsel bir anlayışın sonucu olarak doğru biçimde kavrayıp değerlendirebilmelerinin sağlanması.

 Yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırılması.

Dersin Öğrenme Çıktılarına Katkısı
    1 2 3 4 5
 
Onkoşul
Eğitim Türü Yüz Yüze
Staj NA
Önerilen Seçmeli Dersler NA
Ders İçeriği Hafta Konu
1

Dil nedir? Dillerin doğuşu,

2

Dil düşünce bağlantısı, dil kültür bağlantısı, dil toplum bağlantısı

3

Dünya dilleri ve Türkçe

4

Türk dilinin tarihçesi

5

Ses bilgisi

6

Türkçe kelimelerin ses özellikleri, vurgu, heceler

7

Yapı Bilgisi. Yapım EKleri, Çekim Ekleri

8

Kelime, A- Anlam Derecelerine Göre Kelimeler  B- Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler  C- Yapı Bakımından Kelime Çeşitleri

9

Kelime Türleri

10

Kelime Gruplar, A- İsim tamlaması, B- Sıfat tamlaması  C- Kısaltma Grupları, Ç- Unvan Grubu, D- Edat Grubu

11

E- Bağlaç Grubu, F- Ünlem Grubu, Ğ- Tekrarlar, H- Fiilimsiler I- Sayı Grubu, İ- Birleşik fiiller

12

Cümle, A- Cümlenin Ögeleri

13

B- Cümle Çeşitleri

14 Yazım Kuralları (Noktala işaretleri, Büyük harf küçük harf, bileşik kelimeler…)
Kaynaklar

Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, İstanbul, 2006.

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. Mehmet Akalın, Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun, Prof. Dr. İsmail Parlatır, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Necat Birinci, Yüksek Öğretim Öğrencileri İçin Türk Dili Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2003.

Muhittin Bilgin, Anlamdan Anlatıma Türkçemiz, Anı Yayıncılık, Ankara,2005.

Abdülkadir Bulgurcu, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım Bilgileri, Manas Yay., Isparta 2009.
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri
Değerlendirme
  Sayı %
Ara Sınav : 1 40
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Etkinlikler Sayı Saat Toplam
Ders Saati 14 2 28
Sınıf dışı ders çalışma süresi 14 1 14
Ödev 1 5 5
Ara Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 5 5
Final Sınavı İçin Çalışma Süresi 1 10 10
Toplam     62
Toplam/ 30 (s)     2,06
AKTS Kredisi     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi