Finans-Bankacılık ve Sigortacılık

   
   
 
<< Geri
 
 
Maliye
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Maliye” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Önlisans Derecesi

Amaç

Programın sonunda öğrenci:
• Mali olaylar hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
• Uygulamalı dersler sayesinde pratige yönelik çalışmalarını tamamlar.
• Ara eleman olma bilgi ve becerisine sahip olur.
• Lisans eğitimine devam edebilecek düzeyde gerekli bilgi ve beceriye sahip olur.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Ön Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı aşağıda belirtilen (100–120) krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir:
a. Müfredatta belirtilen 35 zorunlu dersi içine alan 99 kredi,
b. Müfredatta belirtilen 3 seçmeli dersi içine alan 8 krediyi tamamlamak zorundadır. 
c. Ön Lisans derecesini tamamlamak için tanınan maksimum süre 4 yıldır.

Program Profili

Maliye Bölümünün amacı; maliye biliminin temellerini öğreterek, bütçe, mali planlama ve vergi konularında nitelikli ve yaratıcı elemanlar yetiştirmektir. Genel ekonomi içinde önemli bir bölümü oluşturan kamu ekonomisi ile ilgili mali olayları, bunların etki ve sonuçlarını yorumlayabilecek ve Türk vergi sistemini değişik yönleri ile ele alıp, değerlendirebilecek kişiler yetiştirmek temel hedeftir. 

Öğrenme Çıktıları
Mezunların Mesleki Profili

Mezunların mesleki profilleri aşağıdaki özellikleri içerir:
• Uygulama becerilerine sahip olma, değişik ortam şartlarına tam uyum, alınan temel teorik dersler sayesinde Lisans eğitimine devam edebilme düzeyine ulaşabilme.

İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı

Önlisans öğretimi sonrasında, öğrencilerin karşısına iki seçenek çıkmaktadır. Birincisi Açık öğretim Fakültesine sınavsız geçiş yapmak (2 Yıl sürüyor), diğeri dikey geçiş sınavlarında başarılı olarak Fakültelerin uygun bölümlerine geçmek (3 Yıl sürüyor) ve Lisans mezunu olmak.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Her bir öğrenci derslere katılmalıdırlar. Teorik derslerin en azından %70 ve uygulama ve uygulamalardan oluşan derslerin en az %80’ine katılımı zorunludur. Katılımı sağlamayan öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar. Devam koşulunu yerine getirlmiş derslerin tekrarı durumunda, derse devam koşulu aranmaz.
Sınavlar genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin hocası ders bilgilendirme formunda belirtmek suretiyle, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde yapabilir. Sınavlar derse giren hocalar tarafından yapılır ve değerlendirilir. Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonar 3 gün içerisinde ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle öğrencilere yapılır.

Mezuniyet Şartları

Maliye bölümü mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır:
a. Üniversitenin mezuniyet için öngördüğü şartlar,
b. Dört yarıyıl boyunca gördüğü derslerden başarılı olmak ve 2.00 ortalamayı yakalamak.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Öğretim Görevlisi Habibe URYANOĞLU

İletişim

Gölhisar Meslek Yüksekokulu 15400 Gölhisar/BURDUR

Öğrenme Çıktıları Matriksi
Dersler
Muhasebe Denetimi
İdare Hukuku
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II
Sermaye Piyasası İşlemleri
Ticari Matematik
Şirketler Muhasebesi
Bilgisayar Büro Programları
Bilgisayarlı Muhasebe
Maliyet Muhasebesi
Girişimcilik
Genel Muhasebe I
Genel Muhasebe II
Maliye Poltikası
Yabancı Dil-I (İngilizce-I)
Yabancı Dil-I (İngilizce-II)
Genel Hukuk Bilgisi
Genel İşletme
Genel Ekonomi-I
Genel Ekonomi-II
Devlet Bütçesi
Bilgisayara Giriş
Yönetim ve Organizasyon
Matematik
Borçlar Hukuku
Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
Kamu Maliyesi
Halklar İlişkiler
Kamu Yönetimi
İstatistk
Vergi Hukuku
Mali Tablolar Analizi
Ticaret Hukuk Bilgisi
Türk Dili-I
Türk Dili-II
Türk Vegi Sistemi
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

  1.  Yıl (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  15109 Genel Ekonomi-I Zorunlu 2 3
  14113 Matematik Zorunlu 3 3
  15101 Genel Muhasebe I Zorunlu 4 4
  15105 Genel İşletme Zorunlu 3 4
    Total 12 14


  1.  Yıl (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  15211 Borçlar Hukuku Zorunlu 2 3
    Total 2 3
    Toplam (Yıl) : 14 17


  2.  Yıl (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  15201 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 4 5
  15213 İstatistk Zorunlu 4 4
  15241 Ticaret Hukuk Bilgisi Zorunlu 2 3
  15203 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 4 4
  15233 Bilgisayarlı Muhasebe Zorunlu 4 5
    Total 18 21


  2.  Yıl (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  15132 Sermaye Piyasası İşlemleri Zorunlu 3 3
    Total 3 3
    Toplam (Yıl) : 21 24


* U.K.: Ulusal Kredi


bolumDetay.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi