Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

   
 
<< Geri
 
 
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar

Edinilen Ünvan Düzeyi

Önlisans Derecesi

Amaç

Programın sonunda öğrenci:
1.Çalıştığı kurumda büro hizmetlerini etkin bir biçimde gerçekleştirebilir,
2.Yönetici asistanı olarak, yönetsel faaliyetleri planlar,
3.Bağlı olduğu yönetici ya da yöneticilerin günlük işlerini organize eder,
4.Kurumun ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ulusal ya da uluslararası organizasyonları planlar, rezervasyon, duyuru, karşılama, ağırlama ve uğurlama gibi görevleri yerine getirir,
5.Kurumun merkezinde görev yapan bir çalışan olarak kurumsal iletişimi etkili bir biçimde yerine getirebilir,
6.Kurum içi toplantıların organizasyonunu gerçekleştirebilir, (toplantı yerinin seçimi, düzenlenmesi, katılımcılara duyurulması, ilgili dokümanların toplantı öncesi yönetici ve katılımcılara sunulması, yöneticinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgelerin hazırlanması, toplantı tutanağının hazırlanması, toplantı kararlarının katılımcılara duyurulması vb.)
7.Çağdaş büro ortamlarında gereksinim duyulan teknolojiyi rahatlıkla kullanabilir.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Ön Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı aşağıda belirtilen (90-120) krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir:
a.Müfredatta belirtilen ( ) zorunlu dersi içine alan ( ) kredi
b.Müfredatta belirtilen ( ) seçmeli dersi içine alan ( ) kredi
c.Öğrencilerin ders dönemlerinin ardından 30 iş günü staj yapmaları zorunludur.
d.Ön Lisans Derecesini tamamlamak için tanınan maksimum süre 4 yıldır.

Program Profili

Kamu ve özel sektör kuruluşlarında yöneticilerin ihtiyaç duyduğu yönetici asistanlığı işinin tüm gereklerini yerine getirebilecek seviyede mesleki bilgiyle donatılmış, her türlü büro araç ve gereçlerini kullanabilecek meslek elemanları yetiştirmektir.

Öğrenme Çıktıları
Mezunların Mesleki Profili

Mezunların mesleki profilleri aşağıdaki özellikleri içerir:
Değişen iş ve yönetim anlayışını kavrayabilen, bu ortamın sekreter, yönetici asistanı ve büro çalışanlarından beklentilerinin farkında olan, söz konusu beklentileri karşılayabilecek yeterliliklere sahip, doğrudan emir almadan sorumluluk sahibi olan, gerekli yer ve zamanda inisiyatif kullanabilen, içerde ve dışarıda kurumu en iyi şekilde temsil edebilen, büro teknolojilerine hakim, etkin iletişim becerilerine sahip olan meslek elemanlarıdır.

İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı

Ön lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile lisans eğitimine devam etmeleri mümkündür. Anadolu Üniversitesine bağlı Açık öğretim fakültesinde sınavsız olarak lisans tamamlamaları mümkündür.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Her bir öğrenci derslere, başvurulan çalışmalara, laboratuarlara, projelere, seminerlere, çalış taylara, mezuniyet projelerine ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Teorik derslerin en azından % 80 ve laboratuar çalışmalarının %70.katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenci teorik derslerde gereken katılımları gösterdiği zaman, eğer ders sonradan tekrar alınacak ise bu ders için katılım zorunlu değildir. Sınavlar genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin öğretim elemanı ders bilgilendirme formunda belirtmek şartıyla, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde yapabilir. Sınavlar derse giren öğretim elemanı tarafından yapılır ve düzenlenir. Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonra 1 gün içerisinde ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle öğrencilere yapılır.

Mezuniyet Şartları

Ön Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı aşağıda belirtilen ( ) krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir: a) Müfredatta belirtilen ( ) zorunlu dersi içine alan ( ) kredi b) Müfredatta belirtilen ( ) seçmeli dersi içine alan ( ) kredi C) Öğreclerin ders dönemlerinin ardından 30 iş günü staj yapmaları zorunludur.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Öğretim Görevlisi Murat ERTİLAV

İletişim

Gölhisar Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı 15400 Gölhisar - Burdur

Öğrenme Çıktıları Matriksi
Dersler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II)
Temel Hukuk
Ticari Matematik
İletişim
Bilgisayar Muhasebe Yazılımları
Bilgisayar Büro Programları
Kriz ve Stres Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri
Ekonomi I
Ekonomi II
Girişimcilik
Yönetici Asistanlığı
Yabancı Dil - I ( İngilizce- I )
Yabancı Dil - II ( İngilizce- II )
Genel Muhasebe
Etkili ve Güzel Konuşma
İnsan Kaynakları Yönetimi
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
Staj Uygulaması
Klavye Teknikleri
Bilgi Yönetimi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İşletme I
Yönetim ve Organizasyon
Pazarlama İlkeleri
Büro Yönetimi
Örgütsel Davranış
Örgütsel İletişim
Mesleki Yazışmalar
Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
Halkla İlişkiler
Kalite Yönetim Sistemleri (Hizmet)
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Kamu Özel Kesim ve Yapısı
Türk Dili (I)
Türk Dili (II)
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

  1.  Yıl (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  4114180 Yabancı Dil - I ( İngilizce- I ) Zorunlu 4 4
  14170 Türk Dili (I) Zorunlu 2 2
  14117 Ticari Matematik Zorunlu 3 4
  14123 Temel Hukuk Zorunlu 2 3
  14160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Zorunlu 2 2
  14119 İletişim Zorunlu 2 2
  14125 Bilgisayar Büro Programları Zorunlu 4 5
  14115 İşletme I Zorunlu 2 3
  14121 Klavye Teknikleri Zorunlu 4 5
    Total 25 30


  1.  Yıl (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  4114270 Türk Dili (II) Zorunlu 2 2
  4114118 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 3 4
  4114124 Kamu Özel Kesim ve Yapısı Zorunlu 3 4
  4114280 Yabancı Dil - II ( İngilizce- II ) Zorunlu 4 4
  4124260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II) Zorunlu 2 2
  4114120 Bilgi Yönetimi Zorunlu 3 4
  4114126 Halkla İlişkiler Zorunlu 2 3
  4114116 İşletme II Zorunlu 2 3
  4114122 Örgütsel Davranış Zorunlu 2 2
  4114128 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 2
    Total 25 30
    Toplam (Yıl) : 50 60


  2.  Yıl (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  4114219 Genel Muhasebe Zorunlu 4 5
  4114229 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 3
  4114213 Büro Yönetimi Zorunlu 3 4
  4114225 Mesleki Yazışmalar Zorunlu 2 3
  4114231 Etkili ve Güzel Konuşma Zorunlu 2 2
  4114217 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Zorunlu 2 2
  4114227 Kalite Yönetim Sistemleri (Hizmet) Zorunlu 2 3
    Total 18 22


  2.  Yıl (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  4114224 Ekonomi II Zorunlu 3 3
  4114230 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 2
  4114238 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 2
  4114226 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri Zorunlu 3 3
  4114232 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 2 2
  4114240 Girişimcilik Zorunlu 2 2
  4114222 Yönetici Asistanlığı Zorunlu 4 3
  4114228 Bilgisayar Muhasebe Yazılımları Zorunlu 4 3
  4114236 Kriz ve Stres Yönetimi Zorunlu 2 2
  4114500 Staj Uygulaması Zorunlu 0 8
    Total 25 30
    Toplam (Yıl) : 43 52


* U.K.: Ulusal Kredi


bolumDetay.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi