İnşaat

   
 
<< Geri
 
 
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
Edinilen Ünvan
Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Doğal Yapı Taşları” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.
Edinilen Ünvan Düzeyi
(Önlisans Derecesi)
Amaç
programın sonunda öğrenci:
Doğal yapı taşı ve mermer konularında teorik bilgi sahibi olur.
Doğal yapı taşlarının kullanımı ve uygulamaları konusunda bilgi edinir.
Özel Kabul Şartları
Öğrenciler Yükseköğretime ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler
Tanınma Prosedürleri
Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri
Önlisans Derecesini tamamlamak için tanınan maksimum süre 3 yıldır.
Program Profili
Bu programın temel amacı, doğal yapı taşları ve mermer alanlarında kamu ve özel sektör işletmelerine ara eleman yetiştirmeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları
 1-  1- Mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilme. 2- Mesleği ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilme. 3- Meslekî konulara teorik açıdan hakim olduğunu gösterebilme. 4- Çalışma düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilme.
Mezunların Mesleki Profili
Kamu ve özel sektör işletmelerinde ara eleman olarak çalışabilmektedirler.
İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı
Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin;
jeoloji mühendisliği
maden mühendisliği bölümlerinde lisans tamamlayabilirler.
Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama
Her bir öğrenci derslere, başvurulan çalışmalara, laboratuarlara, projelere, seminerlere, çalış taylara, mezuniyet projelerine ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Teorik derslerin en azından %70 ve laboratuar çalışmalarının %80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenci teorik derslerde gereken katılımları gösterdiği zaman, eğer ders sonradan tekrar alınacak ise bu ders için katılım zorunlu değildir.
Sınavlar genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin hocası ders bilgilendirme formunda belirtmek şartıyla, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde yapabilir. Sınavlar derse giren hocalar tarafından yapılır ve düzenlenir. Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonra 15 gün içerisinde ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle öğrencilere yapılır.
Mezuniyet Şartları
Öğrencinin başarısız dersi olmamalı, genel not ortalaması en az 2.00 (4'lük sistem) olmalı, staj çalışması kabul edilmiş olmalıdır.
Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü
Öğr. Gör. A. Alper YARIŞ
İletişim
Adres: Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu
Bucak / BURDUR
Telefon:+90 248 325 99 00
Fax:+90 248 325 99 00
E-posta:egmyo@mehmetakif.edu.tr
Öğrenme Çıktıları Matriksi
Dersler P1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II)
Atölye (I)
Atölye (II)
Atölye (III)
Atölye (IV)
Temel Bilgi Teknolojileri
Yapı ve Mermer
İşletme Yönetimi
Bilgisayar Destekli Tasarım
Çevre Jeolojisi
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
Güzel Sanatlar
Yabancı Dil - I (İngilizce - I)
Yabancı Dil - II (İngilizce - II)
Jeolojik Harita Bilgisi
Jeoloji
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İnsan Kaynakları Yönetimi
Hidrojeoloji
Mermerciliğe Giriş
Sondaj Bilgisi
Mermer İşletme Ekonomisi
Mermer Jeolojisi
Mermer Makinaları
Mermer Madenciliği
Matematik (I)
Matematik (II)
Maden ve İş Hukuku
Maden Yatakları
Mineroloji
Modern Mermer İşleme Teknolojileri
Petrografi
Proje
Mermerlerde Kalite ve Standart
Mermer Atıklarının Değerlendirilmesi
Kaya Mekaniği
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Taş Ocakları İşletmeciliği
Teknik Resim
Topografya
Türk Dili (I)
Türk Dili (II)
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

Öğrenme Yetkinliği

1

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

Alana Özgü Yetkinlik

1
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

  1.  Yıl (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  4704117 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Zorunlu 4 4
  4704180 Yabancı Dil - I (İngilizce - I) Zorunlu 4 4
  4704121 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 2
  4704119 Jeoloji Zorunlu 3 3
  4704103 Mermerciliğe Giriş Zorunlu 3 3
  4704160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I) Zorunlu 2 2
  4704170 Türk Dili (I) Zorunlu 2 2
  4704111 Taş Ocakları İşletmeciliği Zorunlu 2 2
  4704107 Atölye (I) Zorunlu 2 2
  4704109 Teknik Resim Zorunlu 3 4
  4704115 Matematik (I) Zorunlu 2 2
    Total 30 30


  1.  Yıl (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  4704124 Jeolojik Harita Bilgisi Zorunlu 3 3
  4704260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II) Zorunlu 2 2
  4704112 Mermer Makinaları Zorunlu 2 2
  4704280 Yabancı Dil - II (İngilizce - II) Zorunlu 4 4
  4704102 Mineroloji Zorunlu 3 3
  4704130 Güzel Sanatlar Zorunlu 2 2
  4704116 Atölye (II) Zorunlu 2 3
  4704106 Mermer Madenciliği Zorunlu 4 4
  4704270 Türk Dili (II) Zorunlu 2 2
  4704126 Mermer Jeolojisi Zorunlu 3 3
  4704118 Matematik (II) Zorunlu 2 2
    Total 29 30
    Toplam (Yıl) : 59 60


  2.  Yıl (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  4704201 Petrografi Zorunlu 3 4
  4704223 Kaya Mekaniği Zorunlu 3 4
  4704207 Sondaj Bilgisi Zorunlu 3 4
  4704211 Mermer İşletme Ekonomisi Zorunlu 2 2
  4704213 Atölye (III) Zorunlu 2 4
  4704221 Bilgisayar Destekli Tasarım Zorunlu 3 4
  4704203 Mermerlerde Kalite ve Standart Zorunlu 2 2
  4704205 Topografya Zorunlu 3 4
  4704505 Hidrojeoloji Seçmeli 2 2
    Total 23 30


  2.  Yıl (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  4704202 Yapı ve Mermer Zorunlu 3 4
  4704220 Maden ve İş Hukuku Zorunlu 2 2
  4704212 Atölye (IV) Zorunlu 2 4
  4704216 Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Zorunlu 2 2
  4704204 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Zorunlu 2 2
  4704208 Mermer Atıklarının Değerlendirilmesi Zorunlu 2 3
  4704214 Proje Zorunlu 1 3
  4704206 Maden Yatakları Zorunlu 2 2
  4704210 Modern Mermer İşleme Teknolojileri Zorunlu 2 2
  4704226 İşletme Yönetimi Zorunlu 2 2
  4704504 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 2
  4704506 Çevre Jeolojisi Seçmeli 2 2
    Total 24 30
    Toplam (Yıl) : 47 60


* U.K.: Ulusal Kredi


bolumDetay.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi