Elektrik ve Enerji

   
   
 
<< Geri
 
 
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Önlisans Derecesi

Amaç

Üniversitemiz Alternatif Enerji Kaynaklarına yönelik bölgemizde yapılacak tüm yatırımlara ,bu zengin kaynakların doğrudan ve entegre kullanım alanlarının tümünde; Tesislerin kurulum ve işletme aşamalarında ; yapılacak araştırma , geliştirme faaliyetlerinde, tesislere teknik personel ve ara eleman temininde Ülke çapında MARKA olmayı hedeflemektedir.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir (www.osym.gov.tr). Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSYS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler. 4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Önlisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı aşağıda belirtilen (120 AKTS) krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir: 
a. Müfredatta belirtilen (22) zorunlu dersi içine alan 86 AKTS kredi 
b.Müfredatta belirtilen (8) seçmeli dersi içine alan 26 AKTS kredi
c.Endüstriyele dayalı eğitim staj (8 AKTS)

Program Profili

Doğal enerji kaynakları olan güneş, rüzgâr, jeotermal enerji gibi halen kullanımı sınırlı olan yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak, eğitim ve proje çalışmalarının yapılması ve bu sahalarda donanımlı personelin yetiştirmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi.

Teknik bir program olmanın yapısı gereği, öğrencilerimiz derslerde aldıkları teorik bilginin yanı sıra yoğunlaştırılmış bir uygulamalı eğitimle becerilerini geliştirmektedirler. Yapılan projelerle derslere olan ilginin artması ve sektöre ilişkin piyasa bilgisinin güncel kalması sağlanmaktadır.

Atölyelerimiz, mesleki ve bilgisayar laboratuarlarımız, internet olanaklarımıza ek olarak yetkin ve genç akademik kadromuzla diğer okullardaki eşdeğer programlardan ayrılan Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı verdiği mezunlarla sektörün ihtiyacı olan nitelikli elemanları yetiştirmektedir.

Öğrenme Çıktıları
 1-  1- Mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilme. 2- Mesleği ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilme. 3- Meslekî konulara teorik açıdan hakim olduğunu gösterebilme. 4- Çalışma düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilme.
Mezunların Mesleki Profili

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi mezunları, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak geniş iş alanları bulabiliyor. Mezunlar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), PİGM, MTA, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), DSİ, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ ve TAEK\\\\\\\'te çalışabiliyorlar. Bunun dışında, ülkede biyoyakıt, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapan özel sektörde de iş bulma olanaklarına sahip oluyorlar.

İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin;

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Fizik

Nükleer Enerji Mühendisliği

Bölümlerine geçiş yapabilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Her bir öğrenci derslere, başvurulan çalışmalara, laboratuarlara, projelere, seminerlere, çalış taylara, mezuniyet projelerine ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Teorik derslerin en azından %70 ve laboratuar çalışmalarının %80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenci teorik derslerde gereken katılımları gösterdiği zaman, eğer ders sonradan tekrar alınacak ise bu ders için katılım zorunlu değildir. 
Sınavlar genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin hocası ders bilgilendirme formunda belirtmek şartıyla, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde yapabilir. Sınavlar derse giren hocalar tarafından yapılır ve düzenlenir. Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonra 15 gün içerisinde ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle öğrencilere yapılır.

Mezuniyet Şartları

Öğrencinin başarısız dersi olmamalı, genel not ortalaması en az 2.00 (4\\\'lük sistem) olmalı, staj çalışması kabul edilmiş olmalıdır.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Durmuş TEMİZ

İletişim

Adres: Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu
Bucak / BURDUR
Telefon:+90 248 325 99 00
Fax:+90 248 325 99 00
E-posta:egmyo@mehmetakif.edu.tr

Öğrenme Çıktıları Matriksi
Dersler P1
Soğutma Sistemleri
İklimlendirme Teknolojisi
Alternatif Akım Devre Analizi
Alternatif Akım Devreleri
Alternatif Enerji Kaynakları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II)
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - I
Temel Elektrik
Biyogaz ve Biyokütle Enerjisi
Bilgisayar Destekli Tasarım
Kurum Stajı
Alternatif Enerji Kaynakları Tasarımı
Elektrik Makinaları
Elektrik Üretim santralleri
Elektrik İletim, Dağıtım, Kompanzasyon
Enerji ve Çevre
Enerji Ekonomisi ve Yönetimi
Girişimcilik ve İş Tasarımı
Yabancı Dil (1)
Yabancı Dil (2)
Temel Bilgi Teknolojileri
Jeotermal Enerji
Isı Pompası
Isı Transferi
İş Güvenliği
Ölçme Tekniği
Güç Elektroniği
Meslek Etiği
Mesleki Matematik (1)
Mesleki Matematik (2)
Kalite Güvence ve Standartları
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Güneş Enerjili Isıtma Sistemleri
Teknik Resim
Termodinamik
Türk Dili (I)
Türk Dili (II)
Rüzgar ve Güneş Enerjisi ile elektrik üretimi
Rüzgar Ve Dalga Enerjisi
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

Öğrenme Yetkinliği

1

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

Alana Özgü Yetkinlik

1
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

  1.  Yıl (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  107 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Zorunlu 2 3
  113 Teknik Resim Zorunlu 3 4
  119 Ölçme Tekniği Zorunlu 2 2
  103 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - I Zorunlu 2 2
  109 Mesleki Matematik (1) Zorunlu 4 5
  115 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 3
  180 Yabancı Dil (1) Zorunlu 2 2
  101 Türk Dili (I) Zorunlu 2 2
  111 Temel Elektrik Zorunlu 3 4
  117 İş Güvenliği Zorunlu 2 3
    Total 25 30


  1.  Yıl (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II) Zorunlu 2 2
  112 Güneş Enerjili Isıtma Sistemleri Zorunlu 3 4
  108 Mesleki Matematik (2) Zorunlu 4 4
  114 Alternatif Enerji Kaynakları Zorunlu 3 4
  508 Alternatif Akım Devreleri Zorunlu 4 5
  102 Türk Dili (II) Zorunlu 2 2
  110 Bilgisayar Destekli Tasarım Zorunlu 3 4
  280 Yabancı Dil (2) Zorunlu 2 2
  506 Kalite Güvence ve Standartları Seçmeli 2 3
    Total 25 30
    Toplam (Yıl) : 50 60


  2.  Yıl (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  201 Elektrik Üretim santralleri Zorunlu 3 4
  207 Biyogaz ve Biyokütle Enerjisi Zorunlu 3 3
  203 Termodinamik Zorunlu 3 4
  209 Rüzgar Ve Dalga Enerjisi Zorunlu 2 3
  205 Isı Transferi Zorunlu 3 4
  211 Elektrik Makinaları Zorunlu 4 4
  507 Isı Pompası Seçmeli 3 4
  511 Girişimcilik ve İş Tasarımı Seçmeli 4 4
    Total 25 30


  2.  Yıl (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  202 Jeotermal Enerji Zorunlu 3 3
  208 İklimlendirme Teknolojisi Zorunlu 4 4
  214 Güç Elektroniği Zorunlu 2 3
  204 Rüzgar ve Güneş Enerjisi ile elektrik üretimi Zorunlu 4 4
  210 Enerji ve Çevre Zorunlu 3 3
  216 Alternatif Enerji Kaynakları Tasarımı Zorunlu 2 3
  206 Enerji Ekonomisi ve Yönetimi Zorunlu 2 3
  212 Meslek Etiği Zorunlu 2 3
  500 Kurum Stajı Zorunlu 0 0
  510 Alternatif Akım Devre Analizi Seçmeli 3 4
    Total 25 30
    Toplam (Yıl) : 50 60


* U.K.: Ulusal Kredi


bolumDetay.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi