Sağlık Bilimleri Fakültesi

 
 
 
<< Geri
 
 
Hemşirelik
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, "Hemşirelik" alanında Lisans derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans Derecesi

Amaç

Amacımız, bilimi temel alan ve teknolojik gelişmeler ışığında birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesine yardım eden, hasta bireylerin gereksinimlerini saptayan, mesleki standartlar ve etik kodlar doğrultusunda bakımını planlayan, uygulayan ve değerlendirebilen, sağlık ekibinin bir üyesi olarak eğitim, araştırma, yönetim, liderlik ve danışmanlık rollerini etkin bir şekilde kullanan hemşireler yetiştirmektir. 

Özel Kabul Şartları

Lise diplomasına sahip öğrenciler, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda veya ÖSYM’nin kabul ettiği belirli uluslar arası sınavlardan belirli başarıyı gösteren öğrencilerden, öğrencilerin tercih ve başarı sırası göz önünde bulundurularak ÖSYM tarafından yerleştirilir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde öğrenci olma hakkı kazanan aday, Üniversite tarafından ilan edilen süre içinde belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. 

Tanınma Prosedürleri

Meslek Yüksekokulu mezunları Lisans Programlarına geçmek için Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek ve ilgili puan türünde istenilen lisans programının taban puanı tutturmak zorundadır. Meslek yüksekokulu mezunlarının Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri 29.07.2011 tarihli ve 28009 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçiş kuralları üniversite senatosu tarafından belirlenir ve izlenir. Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Toplamda 196 yerel kredi veya 240 AKTS kredisi ders alan, tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanırlar. Lisans Eğitimini tamamlamak için tanınan maksimum süre 7 yıldır.

Program Profili

Burdur Sağlık Yüksekokulu, 1996 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş ve 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında Hemşirelik Bölümü ile eğitim öğretime başlamıştır.  hemşirelik bölümüne her akademik yıl ortalama 130 öğrenci alınmaktadır ve toplamda 508 öğrenci eğitim görmektedir Normal eğitim periyodu 4 yıl ve 8 sömestirdir. Lisans eğitimi boyunca öğrenciler mezun olabilmek için en az 240 AKTS kredisi almak zorundadır. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlıklı/hasta birey, aile ve topluma koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri veren; hemşirelik bakımını kanıta dayalı uygulamalar ışığında; akademik araştırma öğelerini birleştiren; eğitici, uygulayıcı, yönetici, araştırmacı rolleri üstlenen hemşireler yetiştirmektir. Hemşirelik lisans programında, temel tıp bilimleri, fen ve sosyal bilimler, hemşirelikte mesleki bilimler, gibi temel dersleri ile hemşirelik uygulamasına yönelik dersler yer almaktadır. Uygulamalı hemşirelik derslerinde, öğrenciler önce teknik laboratuarda maketler üzerinde becerilerini geliştirmekte; daha sonra hastane, toplum sağlığı ve bazı kamu ve kuruluşları gibi gerçek ortamlarda öğretim elemanlarının denetiminde uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Dördüncü sınıfta intörn eğitimi ile mezuniyet öncesi hemşireliğe hazırlanmaktadır.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-  Bir yabancı dil kullanarak uluslararası düzeyde bilgiye ulaşır ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 3-  Birey, aile ve toplumun eğitim gereksinimleri belirler ve en doğru strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak eğitim gereksinimlerine uygun eğitim verir.
 4-  Bireysel ve mesleki gelişimine ilişkin sorumluluk alarak, mesleğin gelişimi için karar alma mekanizmalarında etkin rol oynar.
 5-  Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
 6-  Evrensel değerlere sahiptir, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin, hasta haklarının, yasal sorumluklarının bilincindedir.
 7-  Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 8-  Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranır.
 9-  Sağlığın bozulduğu durumlarda bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda saptar, hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.
 10-  Sağlıkla ilgili gelişmeleri izleyebilir, makale tarayabilir ve araştırma yapabilir.
 11-  Sözel ve yazılı olarak kendini etkin ifade eder.
 12-  Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
 13-  Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 14-  Yaşamın her dönemindeki sağlıklı ve hasta bireyin, yapısal, işlevsel (anatomik, fizyolojik, histolojik, biyokimyasal vs) ve davranış özelliklerini tanımlayabilir ve uygun hemşirelik girişimini yapabilir.
Mezunların Mesleki Profili

Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olan öğrenciler, özel hastanelerde ya da devlet hastanelerinde hemşire olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca aile sağlığı merkezleri, hemodiyaliz merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, eğitim kurumlarında Okul Sağlığı Hemşireliği, Sanayi ve Fabrikalarda İşci Sağlığı Hemşireliği, Yaşlı Bakımı ve Evde Bakım Hizmetleri verilen kurumlarda ve insanın olduğu her alanda çalışma olanaklarına sahiptirler.

Kabul Şartları

Lisans diplomasına sahip her mezun; alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora yapma imkanına sahiptir. Farklı alanlarda (Temel tıp bilimleri, sağlık yönetimi, eğitim bilimleri vb.) yüksek lisans yapılabilir.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Programda ara sınav(lar), ödev(ler), proje(ler), uygulama(lar) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemi yazılı sınav(lar), doğru-yanlış test(ler), kısa cevaplı test(ler), eşleştirmeli test(ler), sözlü sınav(lar), ödev(ler), proje(ler), performans görevi (Uygulama / Laboratuvar / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez) içerebilir. Bu bölüm, her bir ders için bireysel ders tanıtım sayfasında detaylı olarak açıklanmıştır.

Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır;

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,

b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak,

c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak,

d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur.

Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programlarında 100'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

Puan

Harf Notu

Katsayı

Açıklama

90-100

AA

4,00

Başarılı

80-89

BA

3,50

Başarılı

80-84

BB

3,00

Başarılı

75-79

CB

2,50

Başarılı

70-74

CC

2,00

Başarılı

65-69

DC

1,50

Başarısız*

60-64

DD

1,00

Başarısız*

00-59

FD

0,50

Başarısız

              DZ

FF

0,00

Başarısız


*(DC) veya (DD) notlarından birini alan öğrenciler ilgili öğretim yılında başarı notu ortalaması 2.00 ve üzerinde ise ilgili ders ya da derslerden başarılı sayılırlar.

G: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarılı,

K: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarısız,

M: Muaf,

B: Başarılı.

AGNO’su 1.80’den az olan öğrenciler bir üst yarıyıldan ders alamaz.

 

Mezuniyet Şartları

Toplamda 196 yerel kredi veya 240 AKTS kredisi ders almak ve derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 

4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr.Emine Hilal Şener

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemişerlik Bölümü Başkanı
BURDUR
Tel:0 248 213 35 16 
Fax:0 248 213 35 03 
E-posta: saglik@mehmetakif.edu.tr

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Yardımcı Üreme Teknikleri 4 4 3 3
Fonksiyonel Besinler ve Sağlık 4 5 4 4 2 2 4 3 4 4 3 5 5 5
Yoğun Bakım Hemşireliği
Transfüzyon Tıbbı 5 4 3 4 4 3 5 5 3 3 5 4 4
Anatomi 5
Resim
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I) 5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II) 5
Temel İmmünoloji 4 5 5 5 3 5 3 4 5 3 3 3 5 5
Basketbol
Biyokimya 5 5
Sağlık İstatistiği 3 5
Çocuk Sağ. ve Hast. Hemşireliği 3 3 4 3 2 3 3 2 5 4
Hemşirelikte İletişim Becerileri
Hemşirelikte İletişim Becerileri 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5
Diyaliz Hemşireliği 5 3 5 5 1 2 3 4 5 3 4 3 4 4
Hastalıklarda Diyet Tedavisi 4 5 4 4 2 4 4 5 5 4 5 5 5
Drama ve Tiyatro
Drama ve Tiyatro I
Drama ve Tiyatro II
Acil Bakım Hemşireliği
Girişimcilik I
Girişimcilik II 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Epidemiyoloji 5
Hemşirelikte Etik
Halk Oyunları
İlk Yardım ve Acil Bakım 2 5 4
Futbol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Yabancı Dil - I (İngilizce - I) 5 4
Yabancı Dil - II (İngilizce - II) 5 3
Yabancı Dil - III (İngilizce - III) 5 4
Yabancı Dil - IV (İngilizce - IV) 5 4
Hemşirelik Esasları 3 3 5 4
Geriatri Hemşireliği
Histoloji 5
Hemş.Tar.Deon.ve Yasaları 5 5
Evde Bakım Hemşireliği
Bulaşıcı Hast.Hemş. 5 2
İç Hastalıkları Hemş. 3 4 2 4 5 4
Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler 4 5 5 5 2 5 4 5 4 4 5 4 4 4
Sağlık Hukuku
Hemşirelikte Yönetim 3 4 5 4 3 4
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 4 3 3 5 4
Mikrobiyoloji 5 2
Müzik 1 1
Yenidoğan Hemşireliği 4 4 4 4 1 5 4 4 5 5 5 4 5 5
Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemş. 3 2 3 2 3 3 5 4
Beslenme ve Diyet 4 2
İş Sağlığı Hemşireliği 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Onkoloji Hemşireliği
Onkoloji Hemşireliği
Ağız ve Diş Sağlığı
Patoloji 5
Hemş.Özel Farmakoloji 5
Beden Eğitimi I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Beden Eğitimi II 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Fizyoloji 5
Mesleki Yabancı Dil I
Mesleki Yabancı Dil II
Psikoloji 5 3
Halk Sağlığı Hemşireliği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hemşirelikte Araştırma 2 5 3 4
Okul Sağlığı Hemşireliği
Sağlık Sosyolojisi 2 1 4
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 2 4 3 4 5 4
Yüzme 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hemşirelikte Öğretim 3 4 1 3 5 3 2
Tıbbi Terminoloji 5
Türk Dili (I) 3 5
Türk Dili (II) 3 5
Voleybol
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.
Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14111 Anatomi Zorunlu 4 6
  14114 Biyokimya Zorunlu 2 3
  14112 Fizyoloji Zorunlu 4 6
  14113 Histoloji Zorunlu 2 3
  14115 Psikoloji Zorunlu 2 2
  14116 Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 2
  14170 Türk Dili (I) Zorunlu 2 2
  14180 Yabancı Dil - I (İngilizce - I) Zorunlu 2 2
    Total : 20 26


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14123 Hemş.Tar.Deon.ve Yasaları Zorunlu 2 2
  14121 Hemşirelik Esasları Zorunlu 14 18
  14124 Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler Zorunlu 2 2
  16122 Mikrobiyoloji Zorunlu 2 2
  14270 Türk Dili (II) Zorunlu 2 2
  14280 Yabancı Dil - II (İngilizce - II) Zorunlu 2 2
    Total : 24 28
    Annual Total : 44 54


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I) Zorunlu 2 2
  14133 Bulaşıcı Hast.Hemş. Zorunlu 2 3
  14132 Hemş.Özel Farmakoloji Zorunlu 2 3
  14131 İç Hastalıkları Hemş. Zorunlu 14 18
  14134 Yabancı Dil - III (İngilizce - III) Zorunlu 2 2
    Total : 22 28


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II) Zorunlu 2 2
  14142 Beslenme ve Diyet Zorunlu 2 3
  14141 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 14 18
  14143 Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 2 3
  14144 Yabancı Dil - IV (İngilizce - IV) Zorunlu 2 2
    Total : 22 28
    Annual Total : 44 56


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14151 Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemş. Zorunlu 14 18
  14154 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 2 2
  14153 Patoloji Zorunlu 2 4
  14152 Sağlık İstatistiği Zorunlu 2 4
    Total : 20 28


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14161 Çocuk Sağ. ve Hast. Hemşireliği Zorunlu 14 18
  14163 Hemşirelikte Araştırma Zorunlu 2 4
  14162 İlk Yardım ve Acil Bakım Zorunlu 2 4
  14164 Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 2 2
    Total : 20 28
    Annual Total : 40 56


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14172 Hemşirelikte Öğretim Zorunlu 4 8
  14171 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 14 18
    Total : 18 26


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14181 Halk Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 14 18
  14182 Hemşirelikte Yönetim Zorunlu 6 10
    Total : 20 28
    Annual Total : 38 54
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  14601 Beden Eğitimi I Seçmeli 2 2
  14604 Beden Eğitimi II Seçmeli 2 2
  16647 Acil Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 2
  16648 Acil Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 2
  16633 Ağız ve Diş Sağlığı Seçmeli 2 2
  16637 Ağız ve Diş Sağlığı Seçmeli 2 2
  16621 Basketbol Seçmeli 2 2
  16629 Basketbol Seçmeli 2 2
  16615 Diyaliz Hemşireliği Seçmeli 2 2
  14615 Diyaliz Hemşireliği Seçmeli 2 2
  16617 Drama ve Tiyatro Seçmeli 2 2
  16625 Drama ve Tiyatro Seçmeli 2 2
  14602 Drama ve Tiyatro I Seçmeli 2 2
  14605 Drama ve Tiyatro II Seçmeli 2 2
  16607 Epidemiyoloji Seçmeli 2 2
  14607 Epidemiyoloji Seçmeli 2 2
  14613 Evde Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 2
  16611 Fonksiyonel Besinler ve Sağlık Seçmeli 2 2
  14611 Fonksiyonel Besinler ve Sağlık Seçmeli 2 2
  16622 Futbol Seçmeli 2 2
  16630 Futbol Seçmeli 2 2
  14610 Geriatri Hemşireliği Seçmeli 2 2
  16610 Geriatri Hemşireliği Seçmeli 2 2
  14603 Girişimcilik I Seçmeli 2 2
  14606 Girişimcilik II Seçmeli 2 2
  16632 Halk Oyunları Seçmeli 2 2
  16624 Halk Oyunları Seçmeli 2 2
  14614 Hastalıklarda Diyet Tedavisi Seçmeli 2 2
  16614 Hastalıklarda Diyet Tedavisi Seçmeli 2 2
  16640 Hemşirelikte Etik Seçmeli 2 2
  16636 Hemşirelikte Etik Seçmeli 2 2
  16635 Hemşirelikte İletişim Becerileri Seçmeli 2 2
  16639 Hemşirelikte İletişim Becerileri Seçmeli 2 2
  16635 Hemşirelikte İletişim Becerileri Seçmeli 2 2
  14616 İş Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 2
  16616 İş Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 2
  16619 Müzik Seçmeli 2 2
  16627 Müzik Seçmeli 2 2
  16642 Okul Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 2
  16645 Okul Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 2
  16609 Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 2
  14609 Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 2
  16626 Resim Seçmeli 2 2
  16618 Resim Seçmeli 2 2
  16626 Resim Seçmeli 2 2
  16638 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 2
  16634 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 2
  16601 Temel İmmünoloji Seçmeli 2 2
  16602 Temel İmmünoloji Seçmeli 2 2
  14612 Transfüzyon Tıbbı Seçmeli 2 2
  16612 Transfüzyon Tıbbı Seçmeli 2 2
  16631 Voleybol Seçmeli 2 2
  16623 Voleybol Seçmeli 2 2
  16643 Yardımcı Üreme Teknikleri Seçmeli 2 2
  16646 Yardımcı Üreme Teknikleri Seçmeli 2 2
  16644 Yenidoğan Hemşireliği Seçmeli 2 2
  16641 Yenidoğan Hemşireliği Seçmeli 2 2
  14608 Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 2
  16608 Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 2
  16628 Yüzme Seçmeli 2 2
  16620 Yüzme Seçmeli 2 2
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi