Fen - Edebiyat Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Back
 
 
Biyoloji
Edinilen Ünvan

Biyolog

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans Düzeyinde

Amaç

  Programın sonunda öğrenci;
  • Bilimsel çalışma prensiplerini öğrenir. 
  • Kendi alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
  • Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.
  • Lisansüstü eğitimine devam etmek için gerekli becerileri sağlar.
  • Özel sektörün ihtiyaç duyduğu donanım ve yeteneğe sahip olur.

  Özel Kabul Şartları

  Öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi" (ÖSYS) tarafından kabul edilmektedirler. Söz konusu sistem iki aşamalı sınavlardan oluşmaktadır. Bu sistemin ilk aşamasını "Yüksek Öğretime Giriş Sınavı" meydana getirirken, farklı alanlarda gerçekleşen 5 sınavdan oluşan "Lisans Yerleştirme Sınavı" ikinci aşamasını oluşturmaktadır. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, bu sınav sisteminden aldıkları puanlar ve ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler. 

  Tanınma Prosedürleri

  Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

  Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

  Lisans derecesi alabilme şartları:
  1. 140+-10 kredi ders almak,
  2. Gerekli olan tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak,
  3. Ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olmasıdır

  Program Profili

  Biyoloji Bölümü, 5467 Sayılı Kanunla kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin temel birimlerinden biri olan Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulmuştur. Bölümümüz, 2008 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetine başlamış olup ilk mezunlarını 2012 yılında vermiştir. Ayrıca, bölümümüzde 2009 yılından itibaren Yüksek Lisans Programı  açılmış olup bu program halen Eğitim-Öğretim faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. 

  Bölümümüz; Genel Biyoloji,  Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Botanik ve  Zooloji olmak üzere beş ayrı Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bölümümüzde 2 Doçent, 8 yardımcı doçent, 1 Araştırma görevlisi Doktor, 3 Araştırma görevlisi  görev yapmaktadır. 


  Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından çok sayıda ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlanan bilimsel makaleler, kongrelerde sunulmuş bildiriler ve yayınlanmış bilimsel kitaplar bulunmaktadır. Bölümümüzde bulunan araştırma ve öğrenci uygulama laboratuarları gerek öğrencilerin derslere ilişkin pratik uygulamalar yapmalarına, gerekse ileri araştırma çalışmalarının yapılabilmesi için uygun donanıma sahiptir. Laboratuarlarımızda, öğretim üyelerimiz 4 farklı Anabilim Dalında kendi spesifik alanlarında üst düzey araştırmalar yapmaktadırlar.

   

  Öğrenme Çıktıları
   1-  biyolojideki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir,
   2-  biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir,
   3-  problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
   4-  biyoloji ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır,
   5-  sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir,
   6-  analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır,
   7-  biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir,
   8-  öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir,
   9-  biyoloji alanındaki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder,
   10-  biyoloji ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır,
   11-  toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular,
   12-  biyoloji alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır,
   13-  biyoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder,
   14-  sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
  Mezunların Mesleki Profili

  Mezunların mesleki profilleri şu özellikleri içerir; profesyonel olarak hazırlıklı olma, farklı durumlara profesyonel uyum, devam eden öğretmenlik ya da bölüm çalışmalarında önkoşul olan pratik ya da temel profesyonel eğitim.

  İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı

  Lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin 2 yıl süren Yüksek Lisans çalışmalarına devam etmeleri mümkündür.

  Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

  Programda ara sınav(lar), ödev(ler), proje(ler), uygulama(lar) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemi yazılı sınav(lar), doğru-yanlış test(ler), kısa cevaplı test(ler), eşleştirmeli test(ler), sözlü sınav(lar), ödev(ler), proje(ler), tasarım(lar), portfolyo, performans görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez) içerebilir. Bu bölüm, her bir ders için bireysel ders tanıtım sayfasında detaylı olarak açıklanmıştır.

  Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Ancak, final sınavı notunun 30’un altında olması durumunda başarı notu FF olarak verilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır; 

  a) O derse kaydını yaptırmış olmak, 
  b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak, 
  c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak, 
  d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur. 
  Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir.

  Mustafa Kemal Üniversitesi Lisans Programlarında 100'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

  Puan
  Harf Notu
  Katsayı
  Açıklama
  90-100
  AA
  4,00
  Başarılı
  80-89
  BA
  3,50
  Başarılı
  70-79
  BB
  3,00
  Başarılı
  65-69
  CB
  2,50
  Başarılı
  60-64
  CC
  2,25
  Başarılı
  55-59
  DC
  1,75
  Başarısız*
  50-54
  DD
  1,25
  Başarısız*
  40-49
  FD
  0,75
  Başarısız
  <= 39
  FF
  0,00
  Başarısız
  -
  F1
  0,00
  Devamsız


  *(DC) veya (DD) notlarından birini alan öğrenciler ilgili öğretim yılında başarı notu ortalaması 2.25 ve üzerinde ise ilgili ders ya da derslerden başarılı sayılırlar. 
  G: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarılı,
  K: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarısız,
  M: Muaf,
  B: Başarılı.

  Mezuniyet Şartları

  VIII. Yarıyıl sonunda en az 155 ± 10 kredilik ders almak, en az 2.00 (70/100) ağırlıklı genel not ortalaması tutturmak ve aldığı derslerden “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne göre başarılı sayılmak. 

  Çalışma Türü
  Tam Zamanlı
  AKTS Koordinatörü

  Yrd.Doç.Dr.Pınar Gülle (Biyoloji Bölümü AKTS Koordinatörü)

  İletişim

  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 15030 Burdur

  Telefon: +90 248 3133000-3079
  E-posta: pinargulle@mehmetakif.edu.tr 

  Öğrenci Çıktıları Matriksi
  Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
  Hayvan Histolojisi
  Hayvan Histolojisi Lab.
  Hayvan Fizyolojisi
  Hayvan Fizyolojisi Lab.
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I) 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II) 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3
  Biyolojide Temel Kavramlar 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 5 4 4 3
  Temel Bilgi Teknolojileri
  BİYOİSTATİSTİK
  Biyokimya I
  Biyokimya I Lab.
  Biyokimya II
  Biyokimya II Lab.
  Biyoteknoloji
  Hücre Biyolojsi
  Hücre Biyolojisi Lab.
  SEÇMELİ DERS IX (DOĞA KORUMA ALANLARI)
  SEÇMELİ DERS V (İNSAN BİYOKİMYASI)
  SEÇMELİ DERS VII (ORNİTOLOJİ)
  SEÇMELİ DERS VIII (HERPETOLOJİ)
  SEÇMELİ DERS X ( TÜRKİYE’NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ ) 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 5 3
  SEÇMELİ DERS XI (PLANKTON KÜLTÜR TEKNİKLERİ)
  SEÇMELİ DERS XII (MALAKOLOJİ) 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 4 3 5 5
  Seçmeli I (TIBBİ VE EKONOMİK BİTKİLER)
  Seçmeli II (BİTKİ COĞRAFYASI) 3 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4
  Seçmeli III (İMMÜNOLOJİ) 5 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4
  Seçmeli IV (ENTOMOLOJİ)
  Çevre Biyolojisi
  Çevre Kirliliği 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4
  DAVRANIŞ 4 5 3 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4
  EVRİM
  Yabancı Dil - I (İngilizce - I) 4 3 3 4 3 5 4 4 3 3 5 4 5 4
  Yabancı Dil - II (İngilizce - II) 3 3 3 5 4 4 3 3 4 3 5 4 3 4
  Genel Biyoloji - I (Laboratuvar) 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 5 3 2 4
  Genel Biyoloji - II (Laboratuvar)
  Genel Biyoloji (I) 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 2
  Genel Biyoloji (II) 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4
  Genel Kimya - I (Laboratuvar)
  Genel Kimya - II (Laboratuvar)
  Genel Kimya (I)
  Genel Kimya (II)
  GENEL EKOLOJİ
  Genel Matematik
  Genel Fizik 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3
  Genetik I Lab.
  Genetik I
  Genetik II
  Genetik II Lab. 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5
  BİTİRME ÖDEVİ
  Omurgasızlar Biyolojisi
  Omurgasızlar Biyo. Lab.
  LİMNOLOJİ
  Deniz Biyolojisi
  Deniz Biy. Lab.
  Mikrobiyoloji
  Mikrobiyoloji Lab.
  Mikroteknik ve Uygulamaları 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2
  Organik Kimya 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 3
  Bitki Anat. ve Morfolojisi
  Bitki Anat. ve Morf. Lab
  Bitki Fizyolojisi
  Bitki Fizyolojisi Lab.
  Staj
  Tohumlu Bitkiler 4 4 3 4 4 4 5 3 4 3 3 5 4 4
  Tohumlu Bitkiler Lab. 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5
  Sosyal Bilimler Seçmeli (ANADOLU UYGARLIKLARI))
  Toksikoloji 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 4 3
  Türk Dili (I) 3 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3
  Türk Dili (II) 3 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4
  Tohumsuz Bitkiler ve Uygulaması 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5
  Omurgalılar Biyolojisi 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4
  Omurgalılar Biyo. Lab.
  ZOOCOĞRAFYA
  TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

  BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

  BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
  Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

  YETKİNLİKLER

  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
  Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

  Öğrenme Yetkinliği

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
  Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
  Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

  İletişim ve Sosyal Yetkinlik

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
  Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

  Alana Özgü Yetkinlik

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

   

  TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

  BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  YETKİNLİKLER

  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Öğrenme Yetkinliği

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  İletişim ve Sosyal Yetkinlik

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Alana Özgü Yetkinlik

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Değerlendirme Anketleri
   THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
   1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
   2. Supplementing the course with current issues
   3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
   4. The contribution of the course to your knowledge and skills
   5. Access to the course sources
   6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
   7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
   8. The contribution of the Ödevs to the course
   
   THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
   1. The way the instructor handles the course
   2. The instructor's competence in answering the questions in the class
   3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
   4. The instructor's preparation for the class
   5. The efficient use of class time
   6. The instructor's in-class management
   7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
   8. The instructor's punctual and regular attendance
   9. The instructor's rapport with the students
   10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
   
   LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
  Graduates who successfully complete this program;
   1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
   2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
   3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
   4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
   5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
   6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
   7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
   8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
   9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
   10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
   11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

   WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
   1. Your percentage of attendance
   2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

      

  a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

   3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

      

  a. If yes, Sayı of the Ödevs done

  b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

   4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

      

  a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

  b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

   5. Did you take a midterm exam in this course?

      

  a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

  b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

   6. Did you make any Projes as a part of this course?

      

  a. If yes, Sayı of the Projes done

  b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

   7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

      

  a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

  b.The average time you spent on each work (hour)

   8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

      

  a. If yes, Sayı of field surveys you attended

  b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

   9. Did you take the final exam of this course?

      

  a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

   
   
  Bu bölüm yeni açıldığı için yalnızca açılışından bu yana mevcut olan program verilmiştir.
   

    1.  Yıl (Güz Dönemi)
  Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
    1301103 Genel Biyoloji - I (Laboratuvar) Zorunlu 2 3
    1301113 Genel Kimya - I (Laboratuvar) Zorunlu 1 2
    1301180 Yabancı Dil - I (İngilizce - I) Zorunlu 2 2
    1301109 Genel Matematik Zorunlu 3 4
    1301170 Türk Dili (I) Zorunlu 2 2
    1301107 Biyolojide Temel Kavramlar Zorunlu 2 4
    1301101 Genel Biyoloji (I) Zorunlu 3 4
    1301111 Genel Kimya (I) Zorunlu 2 3
    1301160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I) Zorunlu 2 2
    1301105 Çevre Biyolojisi Zorunlu 2 4
      Total 21 30


    1.  Yıl (Bahar Dönemi)
  Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
    1301104 Genel Biyoloji - II (Laboratuvar) Zorunlu 2 3
    1301116 Mikroteknik ve Uygulamaları Zorunlu 2 4
    1301280 Yabancı Dil - II (İngilizce - II) Zorunlu 2 2
    1301112 Genel Kimya (II) Zorunlu 2 4
    1302270 Türk Dili (II) Zorunlu 2 2
    1301106 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 2
    1301102 Genel Biyoloji (II) Zorunlu 3 5
    1301114 Genel Kimya - II (Laboratuvar) Zorunlu 1 2
    1301260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II) Zorunlu 2 2
    1301118 Genel Fizik Zorunlu 3 4
      Total 22 30
      Annual Total : 43 60


    2.  Yıl (Güz Dönemi)
  Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
    1301201 Hücre Biyolojsi Zorunlu 3 4
    1301207 Omurgasızlar Biyolojisi Zorunlu 3 5
    1301203 Hücre Biyolojisi Lab. Zorunlu 1 2
    1301215 Mikrobiyoloji Lab. Zorunlu 1 2
    1301209 Omurgasızlar Biyo. Lab. Zorunlu 1 2
    1301213 Mikrobiyoloji Zorunlu 3 5
    1301211 Tohumsuz Bitkiler ve Uygulaması Zorunlu 4 5
    1301205 Organik Kimya Zorunlu 3 5
      Total 19 30


    2.  Yıl (Bahar Dönemi)
  Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
    1301212 Tohumlu Bitkiler Lab. Zorunlu 1 2
    1301204 Hayvan Histolojisi Lab. Zorunlu 1 2
    1301214 Bitki Anat. ve Morfolojisi Zorunlu 3 5
    1301208 Omurgalılar Biyo. Lab. Zorunlu 1 2
    1301202 Hayvan Histolojisi Zorunlu 3 4
    1301218 Toksikoloji Zorunlu 3 4
    1301210 Tohumlu Bitkiler Zorunlu 3 4
    1301216 Bitki Anat. ve Morf. Lab Zorunlu 1 2
    1301206 Omurgalılar Biyolojisi Zorunlu 3 5
      Total 19 30
      Annual Total : 38 60


    3.  Yıl (Güz Dönemi)
  Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
    1301309 Genetik I Zorunlu 3 4
    1301315 Deniz Biy. Lab. Zorunlu 1 2
    1301311 Genetik I Lab. Zorunlu 1 2
    1301305 Biyokimya I Zorunlu 3 4
    1301301 Bitki Fizyolojisi Zorunlu 3 4
    1301313 Deniz Biyolojisi Zorunlu 3 4
    1301303 Bitki Fizyolojisi Lab. Zorunlu 1 2
    1301307 Biyokimya I Lab. Zorunlu 1 2
    1301317 Seçmeli I (TIBBİ VE EKONOMİK BİTKİLER) Seçmeli 2 3
    1301319 Seçmeli II (BİTKİ COĞRAFYASI) Seçmeli 2 3
      Total 20 30


    3.  Yıl (Bahar Dönemi)
  Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
    1301308 Biyokimya II Lab. Zorunlu 1 2
    1301312 Genetik II Lab. Zorunlu 1 2
    1301302 Hayvan Fizyolojisi Zorunlu 3 3
    1301316 Çevre Kirliliği Zorunlu 2 2
    1301310 Genetik II Zorunlu 3 4
    1301306 Biyokimya II Zorunlu 3 4
    1301330 Staj Zorunlu 0 2
    1301314 Biyoteknoloji Zorunlu 2 3
    1301304 Hayvan Fizyolojisi Lab. Zorunlu 1 2
    1301324 Seçmeli IV (ENTOMOLOJİ) Seçmeli 2 3
    1301320 Seçmeli III (İMMÜNOLOJİ) Seçmeli 2 3
      Total 20 30
      Annual Total : 40 60


    4.  Yıl (Güz Dönemi)
  Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
    1301403 EVRİM Zorunlu 3 5
    1301401 BİTİRME ÖDEVİ Zorunlu 1 4
    1301405 GENEL EKOLOJİ Zorunlu 3 5
    1301407 ZOOCOĞRAFYA Zorunlu 2 4
    1301421 SEÇMELİ DERS V (İNSAN BİYOKİMYASI) Seçmeli 2 3
    1301417 SEÇMELİ DERS VII (ORNİTOLOJİ) Seçmeli 2 3
    1301427 Sosyal Bilimler Seçmeli (ANADOLU UYGARLIKLARI)) Seçmeli 2 3
    1301411 SEÇMELİ DERS VIII (HERPETOLOJİ) Seçmeli 2 3
      Total 17 30


    4.  Yıl (Bahar Dönemi)
  Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
    1301402 BİTİRME ÖDEVİ Zorunlu 1 4
    1301404 LİMNOLOJİ Zorunlu 3 5
    1301408 DAVRANIŞ Zorunlu 2 4
    1301420 SEÇMELİ DERS IX (DOĞA KORUMA ALANLARI) Seçmeli 2 3
    1301422 SEÇMELİ DERS XII (MALAKOLOJİ) Seçmeli 2 3
    1301418 SEÇMELİ DERS X ( TÜRKİYE’NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ ) Seçmeli 2 3
    1301406 BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 3 5
    1301410 SEÇMELİ DERS XI (PLANKTON KÜLTÜR TEKNİKLERİ) Seçmeli 2 3
      Total 17 30
      Annual Total : 34 60


  * N.C.: National Credit

   

  birimDetay4.php
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi