Eğitim Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Back
 
 
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “İngilizce Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı alanında Lisans derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans Derecesi

Amaç
İlköğretim, Ortaöğretim ve Yükseöğretim kurumları için  gelecekteki İngilizce öğretmenlerini eğitmek ve yetiştirmek
Eğitim materyallerini tasarlamak, uyumunu sağlamak ve geliştirmek için yaratıcı düşünme becerilerini artırmak
Öğrencilere, öğrencilere göre metinleri değerlendirme ve analitik yaklaşımları kullanmayı kazandırmak
Sınıflarda karşılaşılan sorunların üstesinden gelmek için öğrencileri cesaretlendirmek amacıyla öğretim ilkelerine başvurmak


Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan Dil puan türü ile girebilmektedirler.

Tanınma Prosedürleri

İngilizce Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalımıza kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı aşağıda belirtilen (160) ACTS krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir:
a. Müfredatta belirtilen (63) zorunlu dersi içine alan (232) kredi
b.Müfredatta belirtilen (2) seçmeli dersi içine alan (8) kredi
c.Lisans Derecesini tamamlamak için tanınan maksimum süre 7 yıldır.

Program Profili

İngilizce öğretmenliği anabilim dalımız 2005 yıllında kurulmuştur. Bölümümüzde halen iki yardımcı doçent, bir öğretim görevlisi ve iki araştırma görevlisi görev yapmaktadır. İngilizce Eğitimi Öğretmenliği lisans düzeyinde dersler vermektedir. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İngilizce Eğitimi Öğretmenliği bölümünde öğrenciler İngilizce eğitimiyle ilgili derslerin eğitimini alırlar. Eğitim öğretim süreci dört yıldır. Eğitim programı alan derslerini, eğitim bilimleri derslerini, Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi, İkinci yabancı dil, Türkçe ve Genel Kültür derslerini kapsamaktadır. Her ders araştırma, inceleme ve seminer çalışmalarından oluşmaktadır.Öğrenme Çıktıları
 1-  Bilginin doğasını, kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirirler,
 2-  Bilginin üretimi ile ilgili metotları kavrarlar,
 3-  Toplumsal ve profesyonel sorumluluklarının farkındadırlar,
 4-  Günlük ve profesyonel hayatlarında fikirlerini bağımsızca ifade edebilirler,
 5-  Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, ve profesyonel ahlakî değerlere uygun hareket ederler,
 6-  İngilizceyi ileri düzeyde kavrarlar,
 7-  Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanırlar,
 8-  Günlük ve profesyonel hayatta karşılaştıkları farklı sözlü ve yazılı metinleri keşfederler,
 9-  Yazma süreçlerini etkili şekilde kullanarak farklı metinler ortaya koyarlar,
 10-  Hem İngilizce hem de Tükçeyi kurallarına göre etkili ve doğru şekilde kullanırlar,
 11-  Dil ile ilgili kavramları ve bunların arasındaki ilişkiyi ayırt ederler,
 12-  Dilin özelliklerini, yapısını ve mekanizmasını analiz ederler,
 13-  İngilizce öğretiminde yüksek düzeyde bir bilgi birikimi kazanırlar,
 14-  Meslektaşları ve öğrencilerle sağlıklı ilişki kurma yeteneklerini elde ederler,
 15-  Pedagojik ve öğretmenlik mesleğini uygulamada, beklenmedik ve karmaşık durumlarla karşılaştıklarında alternatif sonuçlar üretirler,
 16-  çağdaş öğretme metotları ve tekniklerini ve ölçme-değerlendirme metotlarını öğretme sürecine uygularlar,
 17-  Yazılı ve sözlü çalışmaları Türkçe'den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe'ye tercüme ederler,
 18-  İngilizce ya da diğer alanlarla ilgili toplumsal, kültürel ve sanatsal aktivitelere katılımda bulunurlar,
 19-  Yaşam boyu öğrenme fikrini zihinlerine yerleştirirler,
 20-  Profesyonel güven kazanırlar,
Mezunların Mesleki Profili

Bu ana bilim dalından mezun olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretim bünyesine, özel okullarda görev alabilmektedirler.

İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı

Lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin en az iki yıl süren Yüksek Lisans çalışmalarına devam etmeleri mümkündür. Mezunlar, Bilim Uzmanı unvanı alırlar.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Her bir öğrenci derslere, başvurulan çalışmalara, projelere, seminerlere ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Teorik derslerin en azından %30'una katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenci teorik derslerde gereken katılımları gösterdiği zaman, eğer ders sonradan tekrar alınacak ise bu ders için katılım zorunlu değildir.
Ara ve final sınavları genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin sorumlusu öğretim elemanı ders bilgilendirme formunda belirtmek şartıyla, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde yapabilir. Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır ve düzenlenir. Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonra başvuran öğrencilerin belgeleri Fakülte yönetim kurulunun denetiminden ve kabulünden sonra 3 gün içerisinde yapılır.
Bir dersin dönem sonu notu hesaplaması, ara sınavın %40'ı ile final sınavın %60'ının hesaplanmasıyla belirlenir. Geçer not CC’dir. Bir dersten başarılı olmak için final sınavından en az 51 almak zorunludur.

Mezuniyet Şartları

İngilizce eğitimi öğretmenliği alanının mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır:
1. İngilizce Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı programında belirtilen zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 240 AKTS krediyi tamamlamış olmak.
2. Programdan mezun olabilmek için Genel not ortalaması en az (GNO) 2.00(CC) olmalıdır.

Çalışma Türü
Uzaktan Öğretim
AKTS Koordinatörü

Öğr. Gör. Şule KARADAYI
skaradayi@mehmetakif.edu.tr

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
( 0 248) 212 27 00 / 2220

Öğrenci Çıktıları Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
İleri Okuma ve Yazma (I)
İleri Okuma ve Yazma (II)
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar (I)
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar (II)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Sınıf Yönetimi
Karşılaştırmalı Eğitim
Bilgisayar (I)
Bilgisayar (II)
Bağlamsal Dilbilgisi (I)
Bağlamsal Dilbilgisi (II)
Drama
Eğitim Psikolojisi
Etkili İletişim Becerileri
Seçmeli I: Soru Sorma ve Hata Düzeltme Teknikleri
Seçmeli II: Fonetik
Seçmeli III: İleri Dilbilgisi
İngilizce - Türkçe Çeviri
İngiliz Edebiyatı (I)
İngiliz Edebiyatı (II)
Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme
Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
Rehberlik
Türk Eğitim Tarihi
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Eğitim Bilimine Giriş
Dil Edinimi
Sözcük Bilgisi
Dilbilim (I)
Dilbilim (II)
Dinleme ve Sesletim (I)
Dinleme ve Sesletim (II)
Edebiyat ve Dil Öğretimi (I)
Edebiyat ve Dil Öğretimi (II)
Ölçme ve Değerlendirme
Sözlü İletişim Becerileri (I)
Sözlü İletişim Becerileri (II)
Anlatım Becerileri
Okul Deneyimi
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
İkinci Yabancı Dil (I)
İkinci Yabancı Dil (II)
İkinci Yabancı Dil III
Topluma Hizmet Uygulamaları
Özel Eğitim
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi (I)
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi (II)
Dil Becerilerinin Öğretimi (I)
Dil Becerilerinin Öğretimi (II)
Özel Öğretim Yöntemleri (I)
Özel Öğretim Yöntemleri (II)
Öğretmenlik Uygulaması
Türkçe - I (Yazılı Anlatım)
Türkçe - II (Sözlü Anlatım)
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türkçe-İngilizce Çeviri
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

  1.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1216121 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 4
  1216119 Sözlü İletişim Becerileri (I) Zorunlu 3 4
  1216109 Türkçe - I (Yazılı Anlatım) Zorunlu 3 3
  1216125 Etkili İletişim Becerileri Zorunlu 3 4
  1216115 İleri Okuma ve Yazma (I) Zorunlu 3 5
  1216123 Bilgisayar (I) Zorunlu 3 2
  1216113 Bağlamsal Dilbilgisi (I) Zorunlu 3 4
  1216117 Dinleme ve Sesletim (I) Zorunlu 3 4
    Total 24 30


  1.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1216118 Dinleme ve Sesletim (II) Zorunlu 3 4
  1201118 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 4
  1216114 Bağlamsal Dilbilgisi (II) Zorunlu 3 4
  1216120 Sözlü İletişim Becerileri (II) Zorunlu 3 4
  1216122 Sözcük Bilgisi Zorunlu 3 4
  1216116 İleri Okuma ve Yazma (II) Zorunlu 3 5
  1216110 Türkçe - II (Sözlü Anlatım) Zorunlu 2 2
  1216126 Bilgisayar (II) Zorunlu 3 3
    Total 23 30
    Annual Total : 47 60


  2.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1216211 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 2
  1216201 İngiliz Edebiyatı (I) Zorunlu 3 6
  1216203 Dilbilim (I) Zorunlu 3 5
  1216207 İngilizce - Türkçe Çeviri Zorunlu 3 4
  1216231 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 5
  1216205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar (I) Zorunlu 3 5
  1216209 Anlatım Becerileri Zorunlu 3 3
    Total 20 30


  2.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1216216 İngiliz Edebiyatı (II) Zorunlu 3 5
  1216218 Dil Edinimi Zorunlu 3 4
  1216222 Özel Öğretim Yöntemleri (I) Zorunlu 3 4
  1216214 Dilbilim (II) Zorunlu 3 5
  1216220 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 4
  1216212 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar (II) Zorunlu 3 5
  1216224 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 3 3
    Total 21 30
    Annual Total : 41 60


  3.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1210332 Sınıf Yönetimi Zorunlu 3 3
  1216317 Drama Zorunlu 3 3
  1216315 İkinci Yabancı Dil (I) Zorunlu 2 3
  1216311 Dil Becerilerinin Öğretimi (I) Zorunlu 3 5
  1216313 Edebiyat ve Dil Öğretimi (I) Zorunlu 3 5
  1216307 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi (I) Zorunlu 3 6
  1216309 Özel Öğretim Yöntemleri (II) Zorunlu 3 5
    Total 20 30


  3.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1216320 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 5
  1216312 Dil Becerilerinin Öğretimi (II) Zorunlu 3 5
  1216318 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 2 2
  1216308 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi (II) Zorunlu 3 6
  1216314 Edebiyat ve Dil Öğretimi (II) Zorunlu 3 5
  1216310 Türkçe-İngilizce Çeviri Zorunlu 3 5
  1216316 İkinci Yabancı Dil (II) Zorunlu 2 2
    Total 19 30
    Annual Total : 39 60


  4.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1216405 Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme Zorunlu 3 6
  1216160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2
  1216411 Rehberlik Zorunlu 3 5
  1216413 İkinci Yabancı Dil III Zorunlu 2 2
  1216409 Okul Deneyimi Zorunlu 3 6
  1216415 Özel Eğitim Seçmeli 2 5
  1299142 Seçmeli I: Soru Sorma ve Hata Düzeltme Teknikleri Seçmeli 2 4
    Total 17 30


  4.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1216402 Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 6
  1216406 Karşılaştırmalı Eğitim Zorunlu 2 3
  1216408 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 3
  1216260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2
  1216433 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 5 6
  1299150 Seçmeli II: Fonetik Seçmeli 2 5
  1299151 Seçmeli III: İleri Dilbilgisi Seçmeli 2 5
    Total 18 30
    Annual Total : 35 60


* N.C.: National Credit

 

birimDetay4.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi