Eğitim Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Back
 
 
Türkçe Eğitimi Bölümü
Edinilen Ünvan

Öğrenciler, müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla yerine getirdikten sonra "Türkçe Öğretmeni" lisans derecesiyle mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans Derecesi

Amaç

Türkçe Eğitimi Bölümü, okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin temel özelliklerini bilen ve ilköğretim öğrencilerinin bu becerilerini geliştirmeye yönelik yeterliliklere sahip, Osmanlı Türkçesi ve yazısı hakkında bilgi ve beceri sahibi, Türk edebiyatı hakkında bilgi sahibi, Türk dil bilgisini bilen ve dil bilgisini öğretebilen, öğretmenlik meslek bilgisi ve becerisine sahip öğretmenler yetiştirmeyi amaçlar. 

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Lisans Derecesi alabilme şartları, dağılımı aşağıda belirtilen krediyi tamamlamak ve diğer şartları yerine getirmektir:
1- Müfredatta belirtilen (54) zorunlu dersi içine alan (133) kredi. 

2- Müfredatta belirtilen (5) seçmeli dersi içine alan (12) kredi. 

3- Lisans derecesini tamamlamak için tanınan maksimum süre 7 yıldır.


Program Profili

Yükseköğretim Kurulunun Türkçe Eğitimi Bölümü çerçeve programı doğrultusunda alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür dersleri,  alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde, alandaki son gelişmeler izlenerek ve çağdaş teknolojiden de yararlanılarak teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Öğrenciler ÖSYM'nin düzenlediği sınav sonucuna göre bölüm programına kayıt yaptırabilirler. Bölümde öğretim dili Türkçedir ve öğrenim süresi 4 yıldır. Bu gün itibarı ile bölümümüzde lisans düzeyinde normal ve ikinci öğretim programlarında yaklaşık 300 öğrenci öğrenim görmektedir. Bölüm mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve özel sektöre bağlı okullarda ve dershanelerde Türkçe öğretmenliği yapabilirler. Ayrıca, Türkçe öğretim merkezlerinde de iş bulma olanakları vardır. Bununla birlikte bölüm mezunlarımızın, kendi üniversitemizin ve diğer üniversitelerin Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda ve Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda lisansüstü eğitim görme olanakları da bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri araştırma yapma ve bilgiye ulaşma sürecinde üniversite ve fakülte kütüphanesinden ve okuldaki bilgisayar donanımından kolaylıkla yararlanabilirler. Üniversite ve fakülte kütüphanesi, Türkçe eğitimine yönelik hazırlanmış birçok yazılı kaynağa sahiptir ve bu kaynakların sayısı son araştırmalar doğrultusunda gün geçtikçe zenginleştirilmektedir. Ayrıca fakülte kütüphanesi, aylık yayınlanan birçok dil ve edebiyat dergisine de sürdürümcüdür. Bununla beraber kütüphanede, meslek öğretimine yönelik konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan bilimsel dergilere de ulaşmak mümkündür.

Türkçe Eğitimi Bölümü Süleyman Demirel Üniversitesi, nitelikli Türkçe öğretmenleri eğitmek için 1997 yılında Eğitim Fakültesi bünyesinde, eğitim vermeye başlamıştır.  2006 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin kurulmasıyla Türkçe Eğitimi Bölümü olarak eğitim vermeyi sürdürmektedir. Bölümde beş öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisi ve dört normal eğitim, üç akşam eğitim sınıfı bulunmaktadır.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin ögeleri, cümle türlerini tanımlar.
 2-  Edebiyat bilgi ve kuramları, Göktürk ve Uygur edebiyatları, Divan edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatını ve gelişim aşamalarını anlatır.
 3-  Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
 4-  Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.
 5-  Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 6-  Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
 7-  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.
 8-  Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 9-  Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 10-  Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
 11-  Türkçe öğretiminde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir, bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
 12-  Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
Mezunların Mesleki Profili

Türkçe Öğretmenliği Programı'ndan mezun olan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim okulları ile özel dershanelerde öğretmenlik yapabilecek, basın yayın kuruluşlarında, yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşiv ve müzelerde, Dünya Türkoloji merkezlerinde, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmî kuruluşlarda çalışabilecek ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabileceklerdir.

İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı

Bölüm mezunlarımızın, kendi üniversitemizin ve diğer üniversitelerin Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda ve Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim görme olanakları da bulunmaktadır.


Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan esas derecelendirilir. Vize ve final sınavları sırasıyla% 40 ve final notunun% 60 temsil eder. Ancak, 100 üzerinden 30 altında not alan öğrencinin FF olarak değerlendirilir. (AA) notlarından biri, (BA), (BB), (CB), (CC), (G) ve (B) o dersten başarılı sayılır. Elde bir öğrenci Sınava girmek için, öğrenciler özellikle "Mesleki ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetmeliği" nde özetlenen aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekir:  En az % 70 katılım, ders uygulamalarına en az % 80 devam, başarıyla uygulamalı projelerin tamamlanması. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programları için aşağıda verilen tabloyu kullanarak harf notu ölçek ve 4 nokta dereceli ölçek içine 100 dereceli ölçek yürütülmektedir.

Görülecek Sınıf     Edebiyat Sınıf         Nokta Sınıf             Durumu

90-100    AA           4,00        Başarılı

80-89      BA           3,50        Başarılı

70-79      BB           3,00        Başarılı

65-69      CB           2,50        Başarılı

60-64      CC           2,25        Başarılı

55-59      DC           1,75        * Başarısız

50-54      DD           1,25        * Başarısız

40-49      FD           0,75        Fail

<= 39       FF            0,00        Fail

-              F1            0,00        Katıldı değil

Onlar bir yıl içinde en az 2.25, yıllık not ortalaması (GPA) olsaydı bir (DC) veya (DD) notu başarılı sayılabilmesi ile * bir öğrenci.

G: kredisiz ders, staj, endüstri tabanlı eğitim, mesleki oryantasyon programı ve uygulamada başarılı, 

K: kredisiz ders, staj, endüstri tabanlı eğitim, mesleki oryantasyon programı ve uygulamada başarısız,

M: Muaf,

B: Başarılı.

Mezuniyet Şartları

Öğrencilerin bölümümüzden mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri almış olmaları ve öğretmenlik uygulamasını bitirmiş olmaları gerekmektedir. Öğrenci ilgili bölümün veya programın tüm öğretim planında öngörülen en az kredi alt sınırı kadar dersi başarmalı ve Ağırlıklı Not Ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.00 olmalıdır.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Şevkiye KAZAN NAS
sevkiyekazan@mehmetakif.edu.tr

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü İstiklal Yerleşkesi  BURDUR

Öğrenci Çıktıları Matriksi
Dersler
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

* N.C.: National Credit

 

birimDetay4.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi