Eğitim Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Back
 
 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Edinilen Ünvan

Öğrenciler Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni” alanında lisans derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans Derecesi

Amaç

Bilgisayar donanımı, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve programlama dilleri, web programcılığı vb.konularda bilgiye sahip olan ve bunları uygulamaya yansıtabilen, çağdaş eğitimin ihtiyaçlarına uygun yenilikleri izleyebilen ilk ve orta öğretimde (K12) görev alacak bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenleri yetiştirmek. En uygun programlama dili kullanarak, en verimli ve etkili şekilde eğitim yazılımı veya eğitim yönetimi yazılımı geliştirebilen öğretmenler yetiştirmek. Bilgisayar teknolojilerinin, gerek öğretim ortamında gerekse eğitim yönetiminde verimli ve etkili kullanılabilmesi için gerekli değişiklikleri yapma, güncelleme, geliştirme ve uygulama becerisine sahip öğretmenler yetiştirmek 

Özel Kabul Şartları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Lisans Derecesi alınabilmesi için 240 kredinin tamamlanması gerekmektedir

Program Profili

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  Programlarının temel amacı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında akademik perspektif kazandırmak, alan sorunlarını tespit etmek, öğretim tasarımı ve bilgisayar öğretimi alanında uygulamalı bilimsel çalışmalar üretmek üzere akademik insan gücü yetiştirmektir. İlk ve orta öğretimde çalışacak bilgisayar öğretmenlerini bilgisayar ve diğer bilgi teknolojileri hakkında güncel bilgi ile donatmaktır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programının amacı; Eğitim kurumlarında, Bilgisayar öğretmeni olarak çalışabilecek ve eğitim tekonlojileri alanında uygulama yapabilecek bilgi ve beceri donanımına sahip meslek elemanı yetiştirmektir.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, gerek alan eğitiminde gerekse öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımlar ile 4 yıllık öğretim programını sürdürmektedir. Bölümde verilen eğitim ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri konusunda güncel teknolojileri takip eden ve uygulayabilen, farklı ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanabilen, öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, diğer alanlardaki öğretmenlere teknolojinin öğretim amaçlı kullanılması doğrultusunda destek sağlayabilen nitelikli öğretmenler yetiştirilmektedir. 

Öğrenme Çıktıları
 1-  Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili kavramları bilimsel bir bakış açısıyla tanımlayabilme
 2-  Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahip olma
 3-  Bilgisayar ve iletişim teknolojileriyle ilgili yazılım ve donanımları derslerde etkin kullanılabilecek ve meslektaşlarına destek olabilecek düzeyde kullanabilme
 4-  Eğitim teknolojisi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili beklenmedik ve karmaşık durumlara karşı çözüm üretme
 5-  Alanıyla ilgili uzmanlarla eğitim teknolojileri ve öğretmenlik mesleği ile ilgili görüşebileceği seviyede yabancı dil bilgisine sahip olabilme
 6-  Öğrencilerinin ilgi, gereksinim, istekleri, bununla birlikte sosyal kültürel ve ekonomik durumlarına göre, öğretme ve öğrenme süreçlerini, öğrencilerinin sürece aktif katılımına göre planlama
 7-  Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme
 8-  Alan öğretimine yönelik etkinlikler ve uygun öğretim materyalleri oluşturma
 9-  Eğitim - öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçebilme
 10-  Öğrenme-öğretme süreçlerine etik değerleri transfer etme.
 11-  Toplam kalite yönetimi yaklaşımına yönelik farkındalık geliştirebilme
 12-  Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme
Mezunların Mesleki Profili

Bölüm mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen, danışman, eğitim programı danışmanı, sınav ve değerlendirme uzmanı, ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilmektedirler. Mezunların istihdam profilleri aşağıda sıralanmaktadır: Kamu/Özel Kuruluşlarında Bilgi-Bilişim Merkezi Yöneticisi/Danışmanı, Eğitim-Öğretim Teknolojileri Uzmanı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni, Eğitim ve Öğretim Teknoloğu, Web Tabanlı Eğitim Uzmanı, Üniversitelerde Akademisyen, Çoklu Ortam (Multimedia) ve Grafik Tasarımcısı, Ağ Sistemleri Yöneticisi.

İleri Çalışmalara Geçiş İmkanı

Lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin 2 yıl süren Yüksek Lisans çalışmalarına devam etmeleri mümkündür. Mezunlar, Yüksek Lisans unvanı alırlar. Yükseklisansta başarılı olan öğrenciler doktora derecesine geçebilmektedirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Ancak, final sınavı notunun 30’un altında olması durumunda başarı notu FF olarak verilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır; 

a) O derse kaydını yaptırmış olmak, 
b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak, 
c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak, 
d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur. 
Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programlarında 100'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

Puan
Harf Notu
Katsayı
Açıklama
90-100
AA
4,00
Başarılı
80-89
BA
3,50
Başarılı
70-79
BB
3,00
Başarılı
65-69
CB
2,50
Başarılı
60-64
CC
2,25
Başarılı
55-59
DC
1,75
Başarısız*
50-54
DD
1,25
Başarısız*
40-49
FD
0,75
Başarısız
<= 39
FF
0,00
Başarısız
-
F1
0,00
Devamsız


*(DC) veya (DD) notlarından birini alan öğrenciler ilgili öğretim yılında başarı notu ortalaması 2.25 ve üzerinde ise ilgili ders ya da derslerden başarılı sayılırlar. 
G: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarılı,
K: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarısız,
M: Muaf,
B: Başarılı

Mezuniyet Şartları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği alanının mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır:
1. Üniversitede mezun olan öğrencilere ilişkin şartlar,
2. Eğitim Fakültesindeki öğrenciler için şartlar,
Bu koşulların tamamı, diğer üniversitelerde alınan dersler dahil olmak üzere, 14 dönemi aşmamak kaydıyla sağlanacaktır.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Osman EROL

oerol@mehmetakif.edu.tr

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
15100 Burdur Türkiye

Öğrenci Çıktıları Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II)
Sınıf Yönetimi 5 4 4 5 4 5 4
Seçmeli: Bilgisayar Destekli İstatistik
Bilgisayar Donanımı
Bilgisayar Ağları ve İletişim
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Uzaktan Eğitim
Öğretim Tasarımı
Eğitim Psikolojisi
Seçmeli: Eğitimde İnternet Uygulamaları
Seçmeli: Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri 2 4 2 1 4 1 1 2 2
Seçmeli: Öğrenme-Öğretme Stratejileri
Seçmeli: Görsel Programlama
Yabancı Dil - I (İngilizce - I) 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 3 4
Yabancı Dil - II (İngilizce - II)
Eğitimde Grafik ve Canlandırma
Rehberlik
Bilim Tarihi
Eğitimde Bilişim Teknolojileri I
Eğitimde Bilişim Teknolojileri II
Öğretim İlke ve Yöntemleri 5 5 1 5 1 5 5 5 5 3 2 5
İnternet Tabanlı Programlama
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
Matematik I
Matematik II
Ölçme ve Değerlendirme 4 5 3 4 3 3 3 4 3 1 5
Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi
İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
Fizik (I) 4 2 1 3 1 2 3 1 2 4 4 4
Fizik (II) 4 4 1 2 1 4 2 1 2 3 2 4
Programlama Dilleri (I)
Programlama Dilleri (II)
Proje Geliştirme ve Yönetimi I
Proje Geliştirme ve Yönetimi II 5 3 5 3 3 3 5 5 5 5 5
Okul Deneyimi
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Topluma Hizmet Uygulamaları
Özel Eğitim
Özel Öğretim Yöntemleri (I)
Öğretmenlik Uygulaması
Seçmeli: Teknoloji Tabanlı Sistem Modelleme
Türkçe - I (Yazılı Anlatım) 3 4 2 1 3 2 2 2 2 5
Türkçe - II (Sözlü Anlatım) 4 4 2 2 4 1 4 4 3 1 1 5
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Seçmeli: Web İçerik Yönetim Sistemleri 4 1 4 1 1 4 5 4 2 4 2
Web Tasarımı
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

  1.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1213105 Türkçe - I (Yazılı Anlatım) Zorunlu 2 2
  1213180 Yabancı Dil - I (İngilizce - I) Zorunlu 3 3
  1213101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I Zorunlu 4 14
  1213160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I) Zorunlu 2 2
  1213103 Matematik I Zorunlu 3 5
  1213107 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 4
    Total 17 30


  1.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1213104 Matematik II Zorunlu 3 5
  1213106 Türkçe - II (Sözlü Anlatım) Zorunlu 2 2
  1213102 Eğitimde Bilişim Teknolojileri II Zorunlu 4 14
  1213118 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 4
  1213260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (II) Zorunlu 2 2
  1213280 Yabancı Dil - II (İngilizce - II) Zorunlu 3 3
    Total 17 30
    Annual Total : 34 60


  2.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1213203 Programlama Dilleri (I) Zorunlu 4 8
  1213201 Fizik (I) Zorunlu 3 4
  1213203 Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Zorunlu 3 6
  1213209 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 4
  1213205 Bilgisayar Donanımı Zorunlu 3 6
  1299075 Seçmeli: Öğrenme-Öğretme Stratejileri Seçmeli 3 2
    Total 19 30


  2.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1299132 Seçmeli: Eğitimde İnternet Uygulamaları Zorunlu 3 3
  1213210 Eğitimde Grafik ve Canlandırma Zorunlu 3 6
  1213204 Programlama Dilleri (II) Zorunlu 4 8
  1213202 Fizik (II) Zorunlu 3 4
  1213208 Öğretim Tasarımı Zorunlu 3 5
  1213212 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 4
    Total 19 30
    Annual Total : 38 60


  3.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1213305 Uzaktan Eğitim Zorunlu 3 5
  1213311 Özel Öğretim Yöntemleri (I) Zorunlu 3 4
  1213303 İnternet Tabanlı Programlama Zorunlu 4 7
  1213307 Bilim Tarihi Zorunlu 2 2
  1213313 Özel Eğitim Zorunlu 2 3
  1213303 İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Zorunlu 3 6
  1213309 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 3
    Total 19 30


  3.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1213302 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi Zorunlu 3 5
  1213312 Özel Öğretim Yöntemleri (II) Zorunlu 3 5
  1213310 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 3
  1213304 Bilgisayar Ağları ve İletişim Zorunlu 3 5
  1213306 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 5
  1213308 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 2 3
  1299133 Seçmeli: Görsel Programlama Seçmeli 3 4
    Total 19 30
    Annual Total : 38 60


  4.  Yıl (Güz Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1213207 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 2
  1213401 Proje Geliştirme ve Yönetimi I Zorunlu 3 12
  1213407 Okul Deneyimi Zorunlu 3 4
  1213403 Web Tasarımı Zorunlu 3 6
  1299095 Seçmeli: Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri Seçmeli 3 2
  1299124 Seçmeli: Web İçerik Yönetim Sistemleri Seçmeli 3 4
    Total 17 30


  4.  Yıl (Bahar Dönemi)
Ders Kodu Ders Adı Türü AKTS ECTS
  1213432 Rehberlik Zorunlu 3 4
  1213402 Proje Geliştirme ve Yönetimi II Zorunlu 4 12
  1213406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 5 6
  1299149 Seçmeli: Bilgisayar Destekli İstatistik Seçmeli 2 2
  1299148 Seçmeli: Teknoloji Tabanlı Sistem Modelleme Seçmeli 3 6
    Total 17 30
    Annual Total : 34 60


* N.C.: National Credit

 

birimDetay4.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi