İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Sosyal Hizmet
Edinilen Ünvan

Sosyal Çalışmacı – Sosyal Hizmet Uzmanı

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans

Amaç

Sosyal hizmet bölümümüz öğrencilerini sosyal hizmetle ilgili hem teorik hem de uygulama bilgisi ile donatmayı amaçlamaktadır. Bölümümüz sosyal hizmet alanında bilimsel araştırma ve yayınlar yaparak yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal bilimler alanına kuram ve uygulama düzeyinde katkı sağlamaktadır.

Özel Kabul Şartları

Bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.

Tanınma Prosedürleri

Yok

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 240 AKST kredisinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrenciler maksimum 7 yıl içinde lisans eğitimlerini tamamlamalıdırlar.

Program Profili

Sosyal Hizmet bölümünde 2 adet Anabilim Dalı aktiftir.

1)    *Toplumsal Gelişme ve Sosyal Politika Anabilim Dalı

2)   * Birey ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı

Öğrenme Çıktıları
 1-  1. Sosyal hizmet uygulama alanları (sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, sivil toplum, yerel yönetim gibi) bilgisi
 2-  10. Araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü yorumlama becerisi
 3-  11. Programı başarıyla bitiren öğrenciler B1 düzeyinde İngilizce öğrenmiş olurlar.
 4-  2. Sosyal hizmet kuramları (sistem, ekoloji, güçlendirme kuramı gibi) bilgisi
 5-  3. İnsan gelişimi ve sosyal çevre bilgisi
 6-  4. İletişim becerileri (bireyle, ailelerle, gruplarla ve farklı toplumsal gruplarla) bilgisi
 7-  5. Yönetim ve yönetim süreçleri (özel ve kamu sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarının yönetimi) bilgisi,
 8-  6. Sosyal hizmette araştırma yöntem ve teknikleri bilgisi
 9-  7. Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi
 10-  8. Farklı müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması bilgisi
 11-  9. Sosyal inceleme, değerlendirme ve rapor hazırlamak için uygun bilgileri ayırt etme ve toplama becerisi
Mezunların Mesleki Profili

Sosyal hizmet lisans bölümü mezunları hem kamuya ait hem de özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarında (STK) sosyal hizmetle ilgili çalışmaları içeren tüm kuruluşlarda meslek elemanı veya yönetici olarak çalışabilirler. Ayrıca akademisyen olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinde çalışabilirler.

Kabul Şartları

Öğrenciler mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Bölümde sınavlar öğretim yılının 7. ya da 8. haftasında arasınav ve 14 haftanın sonunda final biçiminde 2 kez yapılmaktadır. Sınavların koordinasyonu Dekanlık tarafından gerçekleştirilir bölüm ve anabilim dalları sınavların saatlerini ve yapılış biçimlerini belirlerler. Sınavlar, derse giren öğretim elemanı tarafından yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Eğer bir öğrenci ara sınavına girmezse FF notu alır. Öğrenci dersin devam zorunluluğunu ya da uygulamalara ilişkin koşulları yerine getirmezse FE notu alır. Ara sınavın başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu sınavınınki ise % 60'dır. AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenciler dersten başarılı sayılırken, K, ED, EE, FE and FF notlarını alan öğrenciler başarısız sayılırlar. Ara ve dönem sonu sınavlarının yerleri ve tarihler ilgili birim tarafından 15 gün önceden duyrulur. Teorik derslerin en azından % 70'ine ve laboratuar çalışmalarının % 80'ine katılmayan öğrencilerin o derslerden dönem sonu sınavlarına girmelerine izin verilmez. Mazeret sınavı, dönem sonu sınavları bittikten sonra ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle mazeret sınav haftasında yapılır.

Mezuniyet Şartları

Öğrencilerin 240 AKST kredisinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrenciler maksimum 14 dönemde (yarıyıl) lisans eğitimlerini tamamlamalıdırlar.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Korkut

Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr.Melek Zubaroğlu Yanardağ

Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr.Deniz Say Şahin

İletişim

AKTS Koordinatörü:

Ar. Gör Mehmet ÖÇAL

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstiklal Yerleşkesi Sosyal Hizmet Bölümü, Burdur Merkez.

mocal@mehmetakif.edu.tr

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
Sosyal Hizmete Giriş
Temel Bilgi Teknolojileri
İngilizce I
İngilizce II
Genel iktisat
A.İ.İ.T.I
A.İ.İ.T II
Sosyolojiye Giriş
Psikoloji
Rapor Yazma ve Sunum Hazırlama
İşaret Dili
Sosyal Sorumluluk
Sosyal Hizmet Ortam İncelemesi Dersi
Hukukun Temel Kavramları
Türk Dili I
Türk Dili II
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  17160 A.İ.İ.T.I Zorunlu 2 2
  17109 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 3
  17180 İngilizce I Zorunlu 2 2
  17103 Psikoloji Zorunlu 3 5
  17105 Sosyal Hizmet Ortam İncelemesi Dersi Zorunlu 3 6
  17101 Sosyal Hizmete Giriş Zorunlu 3 5
  17107 Sosyal Sorumluluk Zorunlu 3 5
  17170 Türk Dili I Zorunlu 2 2
    Total : 20 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  17260 A.İ.İ.T II Zorunlu 2 2
  17106 Genel iktisat Zorunlu 3 5
  17280 İngilizce II Zorunlu 2 2
  17104 İşaret Dili Zorunlu 3 5
  17108 Rapor Yazma ve Sunum Hazırlama Zorunlu 3 5
  17102 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 3 5
  17108 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 4
  17270 Türk Dili II Zorunlu 2 2
    Total : 21 30
    Annual Total : 41 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi