Fen Bilimleri Enstitüsü

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Edinilen Ünvan
Edinilen Ünvan Düzeyi
Amaç
Özel Kabul Şartları
Tanınma Prosedürleri
Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri
Program Profili
Öğrenme Çıktıları
 1-  Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
 2-  Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar.
 3-  Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.
 4-  Çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
 5-  Çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
 6-  Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır.
 7-  İşyeri uygulamaları, konularında bilince sahiptir.
 8-  Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
 9-  Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.
 10-  Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
 11-  Mühendislik problemlerini çözer.
 12-  Mühendislik problemlerini saptar.
 13-  Mühendislik problemlerini tanımlar.
 14-  Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
 15-  Mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
 16-  Sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
 17-  Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
 18-  Teknik resim becerisini tasarım ve uygulamada etkin kullanır.
 19-  Uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini uygular.
 20-  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir.
Mezunların Mesleki Profili
Kabul Şartları
Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama
Mezuniyet Şartları
Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü
İletişim
Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
Arazi Çalışmalarında Harita Okuma ve GPS Kullanımı
Beton Katkı Maddeleri
İleri Analitik Yöntemler
İleri Beton Teknolojisi
İleri Su Yapıları
İleri Hidroloji
ileri sayısal yöntemler
İleri Yol Kaplama Teknolojisi
İleri Zemin Mekaniği
Bağlayıcı Malzemeler
Kıyı Hidroliği
Kıyısal Kum Taşınımı
Kıyı Bölgesi Arazi Kullanımı ve Uzaktan Algılama Yöntemleri
Kıyı Bölgesi Yönetiminde Yasal Düzenlemeler
Beton Yollar
Yapı Malzemeleri ve Beton Deneyleri
Deniz ve Yer Bilimlerinde Veritabanı Yönetimi
Kıyı Yapılarının Tasarımı
Kıyı Yapıları Tasarımı 2
Betonarme Yapılarda Durabilite
Depreme Dayanıklı Çelik Yapı Tasarımı
Mühendislik İstatistiği
Çevresel Hidrolik ve Su Kalitesi Modellemesi
Sonlu Elemanlar Yöntemi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Kıyı Bölgesi İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
Yol Malzemeleri
Karayolu Üstyapı Tasarımı
Bütünleşik Kıyı Bölgesi Yönetimi
Deniz Bilimlerine Giriş
Deniz Kirliliği ve Derin Deniz Deşarjı
Tezli Yüksek Lisans
Yapıların Doğrusal Olmayan Analizi
Akışkanlar Dinamiğinde Sayısal Yöntemler 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4
Çelik Yapıların Plastik Hesabı
Uzaktan Algılama Uygulamaları
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Ulaştırmada Zemin Stabilizasyonu
Kıyı Mühendisliğinde İstatistiksel Analiz
Çelik Taşıyıcı Sistemler
Yapı Dinamiği
Yapı Çelikleri ve Çelik Yapı Elemanları
Atık Malzemelerin Karayolu İnşaatında Kullanımı
Su Kaynakları Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
- Tezli Yüksek Lisans   3 6
    Total : 3 6
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  01INS1231 Akışkanlar Dinamiğinde Sayısal Yöntemler Seçmeli 3 6
  01INS1216 Arazi Çalışmalarında Harita Okuma ve GPS Kullanımı Seçmeli 3 6
  01INS1221 Atık Malzemelerin Karayolu İnşaatında Kullanımı Seçmeli 3 6
  01INS1210 Bağlayıcı Malzemeler Seçmeli 3 6
  01INS1212 Beton Katkı Maddeleri Seçmeli 3 6
  01INS1217 Beton Yollar Seçmeli 3 6
  01INS1211 Betonarme Yapılarda Durabilite Seçmeli 3 6
  01INS1243 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 6
  01INS1237 Bütünleşik Kıyı Bölgesi Yönetimi Seçmeli 3 6
  01INS1214 Coğrafi Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 6
  01INS1207 Çelik Taşıyıcı Sistemler Seçmeli 3 6
  01INS1202 Çelik Yapıların Plastik Hesabı Seçmeli 3 6
  01INS1234 Çevresel Hidrolik ve Su Kalitesi Modellemesi Seçmeli 3 6
  01INS1241 Deniz Bilimlerine Giriş Seçmeli 3 6
  01INS1236 Deniz Kirliliği ve Derin Deniz Deşarjı Seçmeli 3 6
  01INS1240 Deniz ve Yer Bilimlerinde Veritabanı Yönetimi Seçmeli 3 6
  01INS1201 Depreme Dayanıklı Çelik Yapı Tasarımı Seçmeli 3 6
  01INS1228 İleri Analitik Yöntemler Seçmeli 3 6
  01INS1209 İleri Beton Teknolojisi Seçmeli 3 6
  01INS1246 İleri Hidroloji Seçmeli 3 6
  01INS1229 ileri sayısal yöntemler Seçmeli 3 6
  01INS1244 İleri Su Yapıları Seçmeli 3 6
  01INS1220 İleri Yol Kaplama Teknolojisi Seçmeli 3 6
  01INS1213 İleri Zemin Mekaniği Seçmeli 3 6
  01INS1247 Karayolu Üstyapı Tasarımı Seçmeli 3 6
  01INS1239 Kıyı Bölgesi Arazi Kullanımı ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Seçmeli 3 6
  01INS1249 Kıyı Bölgesi İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Seçmeli 3 6
  01INS1238 Kıyı Bölgesi Yönetiminde Yasal Düzenlemeler Seçmeli 3 6
  01INS1233 Kıyı Hidroliği Seçmeli 3 6
  01INS1235 Kıyı Mühendisliğinde İstatistiksel Analiz Seçmeli 3 6
  01INS1248 Kıyı Yapıları Tasarımı 2 Seçmeli 3 6
  01INS1232 Kıyı Yapılarının Tasarımı Seçmeli 3 6
  01INS1230 Kıyısal Kum Taşınımı Seçmeli 3 6
  01INS1245 Mühendislik İstatistiği Seçmeli 3 6
  01INS1203 Sonlu Elemanlar Yöntemi Seçmeli 3 6
  01INS1242 Su Kaynakları Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Seçmeli 3 6
  01INS1219 Ulaştırmada Zemin Stabilizasyonu Seçmeli 3 6
  01INS1215 Uzaktan Algılama Uygulamaları Seçmeli 3 6
  01INS1206 Yapı Çelikleri ve Çelik Yapı Elemanları Seçmeli 3 6
  01INS1205 Yapı Dinamiği Seçmeli 3 6
  01INS1208 Yapı Malzemeleri ve Beton Deneyleri Seçmeli 3 6
  01INS1204 Yapıların Doğrusal Olmayan Analizi Seçmeli 3 6
  01INS1218 Yol Malzemeleri Seçmeli 3 6
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi