Bucak İşletme Fakültesi

 
 
<< Geri
 
 
İşletme
Edinilen Ünvan

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İşletmeci unvanını alacaklardır.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans

Amaç

Bölümün amaçları arasında;

  • Üstün yöneticilik ve girişimcilik meziyetlerine sahip mezunlar verebilmek için yüksek kalitede akademik programlar sunma,
  • Mesleğinin ahlaki değerlerini benimsemiş, problem çözme yetisine sahip, hızlı düşünen, içinde bulunduğu şartlara uyum sağlayabilen, yerinde kararlar veren ve bu kararları doğru şekilde uygulayan, liderlik özelliklerine sahip, pazarlama, satış, insan kaynakları, finans gibi alanlarda uzmanlaşmış geleceğin yöneticilerini ve girişimcilerini yetiştirmek,
  • İşletme yönetimi alanı ile ilgili yeni bilgileri oluşturma, toplama ve yayınlama,
  • Etkinlik ve verimliliği geliştirmeyi amaçlayan uzman yönetim-gelişim programları ile iş dünyasına hizmet verme,
  • Etkileşimci bir yaklaşımla yerel ve ülke genelinde iş dünyasının ve toplumun gereksinmelerine karşılık vererek, kalkınma çabalarına kurumsal katkı sağlama sayılabilir.
Özel Kabul Şartları

Öğrenciler, ÖSYM'nin üniversiteye giriş için yapmış olduğu sınav puanı ve lise not ortalaması değerlerine göre hesaplanan puanları kullanırlar.Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Bu lisans programının eğitim- öğretim süresi 4 yıl (8 yarıyıl)’dır. Lisans programı öğrencileri en az 166 kredi/saatlik (ortak zorunlu dersler dâhil toplam 240 AKTS) dersten başarılı olmak zorundadır. Bu toplam kredi/saatin ne kadarının seçmeli derslerden oluşacağı konusunda Üniversitenin ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. Ayrıca 30'ar iş gününden oluşan 2 yaz stajı yapmak zorunludur. Derslerini başarıyla geçen, stajını tamamlayan en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlayan öğrenci mezun kabul edilir.

Program Profili

İşletme Bölümü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2016-2017 Akademik Yılı Güz döneminde Lisans eğitimine başlamıştır. Eğitim süresi 4 yıldır. Hazırlık sınıfı yoktur.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
 2-  Görev aldığı alanlarda araştırma ve çalışmalar yapar. Yürütücüsü veya katılımcısı olduğu projelerde sorumluluk alır, katkı sağlar. Organizasyon için amaç ve hedef belirler. Ekibi yönlendirir.
 3-  İşletmenin yönetim, pazarlama, üretim, muhasebe ve finans fonksiyonları hakkında genel bilgiye sahip olur. Müfredattaki seçmeli dersler ile çalışmak istediği alanda uzmanlaşır.
 4-  Yasal ve etik ilkeleri anlayabilir, yorumlayabilir ve uygulayabilir.
Mezunların Mesleki Profili

İşletme Bölümü mezunlarının önünde iki temel seçenek vardır. Bunlardan birincisi kendi işini kurmak, ikincisi ise var olan bir işletmede görev almaktır. Eğer kendi işini kurarsa ve zaman içerisinde başarılı olursa başka işletme mezunlarını kurduğu işletmenin gelişmesi ve başarılı bir noktaya gelmesi için kendi işletmesinde çalıştırabilir.

Var olan bir işletmede çalışmak isteyen bir işletme mezunu farklı bölümlerde çalışabilir. Bunlar temelde üretim, pazarlama ve satış ile finans ve muhasebe olarak üç başlık altında incelenebilir. İlgi alanları ve işletmenin ihtiyaçlarına göre firmaların bahsedilen bölümlerinde uzman yardımcısı, şef gibi unvanlar ile başlayıp zaman içerisinde bilgi seviyesi ve performansına göre müdür yardımcısı, müdür gibi unvanlara sahip olabilirler. Mezunlarımız sanayi kuruluşlarının yanı sıra hizmet sektöründe bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, ulaştırma şirketleri vb özel sektör kuruluşlarında işe girebilirler.

İşletme mezunları kamu sektöründe de çalışabilirler. Kamuya bağlı bulunan bankalar, eğitim kurumları, hastaneler, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi, hatta silahlı kuvvetlerde işletme mezunlarının çalışacağı alanlar vardır. Bununla birlikte 1980’lerden itibaren devlet tarafından kurulan işletmelerin büyük oranda özel sektöre devredilmesi (özelleştirme) ile işletme mezunlarının eskiye nazaran kamuda çalışma imkânları azalmış, özel sektörde çalışma alanları da büyük oranda artmıştır.

İşletme Bölümünün disiplinlerarası bir yapıya sahip olması mezunlarının birçok alana yönelmesini ve istihdam edicilerin de bu bölümü tercih etmelerini kolaylaştırmaktadır.

Kabul Şartları

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Ancak, final sınavı notunun 30’un altında olması durumunda başarı notu FF olarak verilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır; 

a) O derse kaydını yaptırmış olmak, 
b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak, 
c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak, 
d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur. 
Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programlarında 100'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

G: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarılı,
K: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarısız,
M: Muaf,
B: Başarılı.

Puan

Harf Notu

Katsayı

Açıklama

90-100

AA

4,00

Başarılı

84-89

BA

3,50

Başarılı

80-84

BB

3,00

Başarılı

75-79

CB

2,50

Başarılı

70-74

CC

2,00

Başarılı

65-69

DC

1,50

Başarısız*

60-64

DD

1,00

Başarısız*

30-59

ED

0,50

Başarısız

1-29

EE

0,25

Başarısız

-

FE

0,00

Devamsız

 

Mezuniyet Şartları

Dereceyi alabilmek/programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

AKTS Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT

İletişim
Adem Tolunay Yerleşkesi Bucak - BURDUR

Telefon: +90 248 325 65 34 +90 248 325 93 22

Faks: +90 248 325 85 09

E-Posta: bucakif@mehmetakif.edu.tr

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4
Muhasebe ve Finansmanda Vaka Analizi
Muhasebe Denetimi
Muhasebe Bilgi Sistemi
Muhasebe Meslek Hukuku
Güncel Yönetim Teknikleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Temel Bilgi Teknolojileri
Marka Yönetimi
İş ahlakı
İşletme I
İşletme II
İşletme Matematiği
Yönetimde Vaka Analizi
Ticaret Hukuku
Bilgisayarlı Muhasebe
Tüketici Davranışları
Şirketler Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi I
Maliyet Muhasebesi II
Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Ekonomi I
Ekonomi II
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders ,
İngilizce I
İngilizce II
Girişimcilik
Finansal Kurumlar ve Piyasalar
Finansal Yönetim
Finansal Tablolar Analizi
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Genel Muhasebe I
Genel Muhasebe II
Genel Matematik
Küresel Pazarlama Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Endüstriyel Pazarlama
İnovasyon Yönetimi
Uluslararası Muhasebe Standartları
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası Finans
Yatırım projeleri ve analizi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Borçlar Hukuku
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Muhasebesi
Yönetimde Karar Verme Teknikleri
Pazarlama İletişimi
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama Araştırması
Stratejik Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar
Modern Üretim Sistemleri
Kıymetli Evrak Hukuku
Yöneylem Araştırması
Örgütsel Davranış
Örgütsel İletişim
Örgüt Kültürü
Örgütsel Geliştirme ve Değişim Yönetimi
Örgüt Kuramları
Felsefe
Pazarlama İlkeleri
Üretim ve Pazarlamada Vaka Analizi
Üretim Yönetimi
Mesleki İngilizce
Psikoloji
Kamu Maliyesi
Halkla İlişkiler
Kalite Yönetimi ve Yönetim Sistemleri
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Satış Yönetimi
Hizmet Pazarlaması
Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama
Sosyoloji
İhtisas Muhasebesi
İstatistik
Stratejik Yönetim
Tedarik Zinciri Yönetimi
Yönetim Düşüncesi Sistem ve Süreçleri
Hukukun Temel Kavramları
Yatırım projeleri ve analizi
Muhasebede Seçilmiş Konular ve Örnek Uygulamalar
Türk Dili I
Türk Dili II
Türk Vergi Sistemi
Çalışma Sermayesi Yönetimi
Dünya İşletme Tarihi
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 2
  16101 Ekonomi I Zorunlu 3 5
  16107 Genel Matematik Zorunlu 3 5
  16103 Genel Muhasebe I Zorunlu 3 4
  16109 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 5
  16180 İngilizce I Zorunlu 2 2
  16105 İşletme I Zorunlu 3 5
  16170 Türk Dili I Zorunlu 2 2
    Total : 20 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 2
  16110 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 5
  16102 Ekonomi II Zorunlu 3 5
  16104 Genel Muhasebe II Zorunlu 3 4
  16280 İngilizce II Zorunlu 2 2
  16106 İşletme II Zorunlu 3 5
  16108 İşletme Matematiği Zorunlu 3 5
  16270 Türk Dili II Zorunlu 2 2
    Total : 21 30
    Annual Total : 41 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16211 İstatistik Zorunlu 3 5
  16203 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 5
  16207 Sosyoloji Zorunlu 2 3
  16213 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 3 4
  16209 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 5
  16205 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 3
  16201 Yönetim Düşüncesi Sistem ve Süreçleri Zorunlu 3 5
    Total : 20 30


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16214 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 5
  16202 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 4
  16208 Kıymetli Evrak Hukuku Zorunlu 3 4
  16206 Örgütsel İletişim Zorunlu 2 4
  16204 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 5
  16212 Psikoloji Zorunlu 2 4
  16210 Türk Vergi Sistemi Zorunlu 3 4
    Total : 19 30
    Annual Total : 39 60


   3. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16309 Finansal Yönetim Zorunlu 4 5
  16301 Maliyet Muhasebesi I Zorunlu 3 4
  16305 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 4
  16307 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 4 5
- Seçmeli Ders   3 4
- Seçmeli Ders   3 4
- Seçmeli Ders ,   3 4
    Total : 23 30


   3. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16306 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 4
  16302 Maliyet Muhasebesi II Zorunlu 3 4
  16304 Uluslararası İşletmecilik Zorunlu 3 5
  16308 Üretim Yönetimi Zorunlu 4 5
- Seçmeli Ders   3 4
- Seçmeli Ders   3 4
- Seçmeli Ders   3 4
    Total : 22 30
    Annual Total : 45 60


   4. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16401 Finansal Tablolar Analizi Zorunlu 3 4
  16403 Stratejik Yönetim Zorunlu 3 5
  16405 Yöneylem Araştırması Zorunlu 3 5
- Seçmeli Ders   3 4
- Seçmeli Ders   3 4
- Seçmeli Ders   3 4
- Seçmeli Ders   3 4
    Total : 21 30


   4. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16404 Girişimcilik Zorunlu 4 5
  16402 Küresel Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 5
  16406 Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 4
- Seçmeli Ders   3 4
- Seçmeli Ders   3 4
- Seçmeli Ders   3 4
- Seçmeli Ders   3 4
    Total : 22 30
    Annual Total : 43 60
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16516 Bilgisayarlı Muhasebe Seçmeli 3 4
  16517 Çalışma Sermayesi Yönetimi Seçmeli 3 4
  16515 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Seçmeli 3 4
  16504 Dünya İşletme Tarihi Seçmeli 3 4
  16508 Endüstriyel Pazarlama Seçmeli 3 4
  16503 Felsefe Seçmeli 3 4
  16539 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Seçmeli 3 4
  16522 Güncel Yönetim Teknikleri Seçmeli 3 4
  16529 Halkla İlişkiler Seçmeli 3 4
  16513 Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3 4
  16518 İhtisas Muhasebesi Seçmeli 3 4
  16524 İnovasyon Yönetimi Seçmeli 3 4
  16523 İş ahlakı Seçmeli 3 4
  16520 Kalite Yönetimi ve Yönetim Sistemleri Seçmeli 3 4
  16510 Marka Yönetimi Seçmeli 3 4
  16536 Mesleki İngilizce Seçmeli 3 4
  16526 Mesleki İngilizce Seçmeli 3 4
  16544 Mesleki İngilizce Seçmeli 3 4
  16532 Modern Üretim Sistemleri Seçmeli 3 4
  16514 Muhasebe Bilgi Sistemi Seçmeli 3 4
  16537 Muhasebe Meslek Hukuku Seçmeli 3 4
  16546 Muhasebe ve Finansmanda Vaka Analizi Seçmeli 3 4
  16519 Muhasebede Seçilmiş Konular ve Örnek Uygulamalar Seçmeli 3 4
  16506 Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 3 4
  16501 Örgüt Kuramları Seçmeli 3 4
  16505 Örgüt Kültürü Seçmeli 3 4
  16527 Örgütsel Geliştirme ve Değişim Yönetimi Seçmeli 3 4
  16534 Pazarlama Araştırması Seçmeli 3 4
  16509 Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 4
  16530 Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar Seçmeli 3 4
  16507 Satış Yönetimi Seçmeli 3 4
  16533 Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Seçmeli 3 4
  16521 Stratejik Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 3 4
  16531 Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 3 4
  16511 Tüketici Davranışları Seçmeli 3 4
  16542 Uluslararası Finans Seçmeli 3 4
  16540 Uluslararası Muhasebe Standartları Seçmeli 3 4
  16538 Üretim ve Pazarlamada Vaka Analizi Seçmeli 3 4
  16512 Yatırım projeleri ve analizi Seçmeli 3 4
  16500 Yatırım projeleri ve analizi Seçmeli 3 4
  16525 Yönetim Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 4
  16535 Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 4
  16502 Yönetimde Karar Verme Teknikleri Seçmeli 3 4
  16528 Yönetimde Vaka Analizi Seçmeli 3 4
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi