Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

 
 
 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Peyzaj Mimarlığı
Edinilen Ünvan

Peyzaj Mimarı

Edinilen Ünvan Düzeyi

Lisans

Amaç

Peyzaj Mimarlığı; doğa, kültür, tarih, sosyolojik ve toplumsal varlıkların/değerlerin planlama, tasarım, yönetim, koruma ve rehabilitasyon kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması, yönetimi ve onarımı ile uğraşan bir meslek disiplinidir.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Toplamda 240 AKTS kredisi ders alan, tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanırlar. Lisans Eğitimini tamamlamak için tanınan maksimum süre 7 yıldır.

Program Profili

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 24.09.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı kararı doğrultusunda açılmıştır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 4 yıllık eğitim vermektedir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Bölümde üç öğretim üyesi bulunmaktadır.

Öğrenme Çıktıları
Mezunların Mesleki Profili

Peyzaj Mimarı; ülkesel, bölgesel ve yerel ölçekte kentsel ve kırsal planlardaki tüm doğal ve kültürel varlıkların korunarak kullanıma açılmasındaki fiziki planları üreten, imar planlarındaki tüm açık alanların yapısal ve bitkisel alan tasarımlarını yaparak kentsel-kırsal ilişkisini çözen, açık ve yeşil alanları üzerinde eğlenme-dinleme gibi aktif ve pasif tüm rekreasyonel hizmetlerin peyzaj mimarlığı hizmetlerini, formasyonuna, meslekî uzmanlığına ve uğraşına göre; TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapmaya yetkili, yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını ve unvanını koruyan, çalışması kısıtlanmamış serbest, kamu görevlisi ya da ücretli çalışanlardır.

Kabul Şartları

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Ancak, final sınavı notunun 30’un altında olması durumunda başarı notu FF olarak verilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır; 

a) O derse kaydını yaptırmış olmak, 
b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak, 
c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak, 
d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur. 
Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programlarında 100'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır.

Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 (70/100) ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bitirme tezini ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Cengiz YÜCEDAĞ (AKTS Koordinatörü)

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü

İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR
Telefon: +90 248 213 27 14
Faks: +90 248 213 27 04
E-posta: mmfbolumsekreter02@mehmetakif.edu.tr 

Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - I
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - II
Temel Bilgi Teknolojileri
Botanik
Bilgisayar Destekli Tasarım I
Herkes için Tasarım
Tasarım, Teknoloji ve Toplum
Çizim ve Grafik
Girişimcilik
Ergonomi
Yabancı Dil - I
Yabancı Dil - II
Serbest Seçmeli Ders
Temel Tasarım
Genel Matematik
Jeomorfoloji
Grafik Tasarım
Yer Örtücü Bitkiler
Kişilerarası İletişim ve Gelişim
Mimarlık Bilgisi
Peyzaj Mimarlığına Giriş
Peyzaj ve Sanat Tarihi
Peyzaj Konstrüksiyonu
Peyzaj Ekolojisi
Peyzaj Mühendisliği
İklim Bilgisi
Müzik
Doğal Bitki Örtüsü
İş Sağlığı ve Güvenliği
Resim
Perspektif
Fotoğraf
Bitki Materyali I
Bitki Materyali II
Mesleki Yabancı Dil
Toprak Bilgisi
Stüdyo I
Stüdyo II
Topografya
Türk Dili -II
Türk Dili -I
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16160 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - I Zorunlu 2 2
  16101 Botanik Zorunlu 3 4
  16103 Çizim ve Grafik Zorunlu 3 5
  16111 Genel Matematik Zorunlu 3 3
  16109 Jeomorfoloji Zorunlu 2 3
  16107 Peyzaj Mimarlığına Giriş Zorunlu 3 2
  16195 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 3
  16105 Temel Tasarım Zorunlu 3 4
  16170 Türk Dili -I Zorunlu 2 2
  16180 Yabancı Dil - I Zorunlu 3 2
    Total : 27 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16260 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - II Zorunlu 2 2
  16108 Doğal Bitki Örtüsü Zorunlu 2 2
  16112 İklim Bilgisi Zorunlu 2 3
  16196 Mimarlık Bilgisi Zorunlu 2 3
  16104 Perspektif Zorunlu 3 5
  16106 Peyzaj ve Sanat Tarihi Zorunlu 2 2
  16102 Topografya Zorunlu 3 5
  16110 Toprak Bilgisi Zorunlu 3 4
  16270 Türk Dili -II Zorunlu 2 2
  16280 Yabancı Dil - II Zorunlu 3 2
    Total : 24 30
    Annual Total : 51 60


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16203 Bitki Materyali I Zorunlu 3 5
  16205 Peyzaj Konstrüksiyonu Zorunlu 3 5
  16201 Stüdyo I Zorunlu 5 6
- Serbest Seçmeli Ders   2 4
    Total : 13 20


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16212 Herkes için Tasarım Zorunlu 2 2
- Serbest Seçmeli Ders   2 4
    Total : 4 6
    Annual Total : 17 26
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  16658 Ergonomi Seçmeli 2 4
  16553 Fotoğraf Seçmeli 2 4
  16652 Girişimcilik Seçmeli 2 4
  16557 Grafik Tasarım Seçmeli 2 4
  16559 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 4
  16654 Kişilerarası İletişim ve Gelişim Seçmeli 2 4
  16551 Müzik Seçmeli 2 4
  16555 Resim Seçmeli 2 4
  16656 Tasarım, Teknoloji ve Toplum Seçmeli 2 4
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi