Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 
 
 
 
 
 
<< Geri
 
 
Muhasebe ve Vergi
Edinilen Ünvan

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Muhasebe ve Vergi” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.

Edinilen Ünvan Düzeyi

Önlisans Derecesi

Amaç

Bölümün sonunda öğrenci:
•Muhasebe ve Vergi Alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
•İşletmeler içinde muhasebe için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilir.
•Muhasebe ile ilgili alanlarda bağımsız olarak öğrenmeyi gerçekleştirmek ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir.
•Muhasebe içinde öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneği kazanır.
•Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis, bilgisayarlı muhasebe yazılımlarını kullanabilme, bilgi ve becerisi kazanır.
•Muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe departmanlarında, bankalarda ve kendi adlarına açtıkları muhasebe bürosu işletmelerinde çalışmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olur.
•Lisans eğitimine devam etmek için gerekli bilgileri kazanır.

Özel Kabul Şartları

Öğrenciler Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)\'ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir (www.osym.gov.tr). Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.
4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

Tanınma Prosedürleri

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Ünvan Şartları ve Düzenlemeleri

Ön Lisans Derecesi almak için öğrencilerin 120 AKTS kredisini tamamlamaları gereklidir. Ön Lisans Eğitimini tamamlamak için tanınan maksimum süre 4 yıldır.

Program Profili

Bu bölümün temel amacı, öğrencilerin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini oluşturarak Muhasebe ve Vergi alanında Meslek Elemanları yetiştirmektir. Muhasebe ve Vergi alanında çalışma yapabilmek için temel becerileri oluşturur. Muhasebe ve Vergi Meslek Elemanı adayının muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe departmanlarında, bankalarda ve kendi adlarına açtıkları muhasebe bürosu işletmelerinde mesleğini gerçekleştirebilmesi için tam kaliteyi sağlar.

Öğrenme Çıktıları
 1-  Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
 2-  Bilgisayarlı muhasebe paket programlarını kullanabilir.
 3-  İş hayatında ara eleman seviyesine yetecek düzeyde temel hukuk, ticari hukuk,borçlar hukuku vesosyal güvenlik ve iş hukuku bilgisine sahiptir.
 4-  İşlerinin gerektirdiği ölçüde günlük mali nitelikli olayların kaydedilmesini bilir.
 5-  İşlerinin gerektirdiği seviyede işletme yönetimi bilgisine sahiptir ve Mezun olan kişi bir işletmenin muhasebe organizasyonu sorumlusu olabilir.
 6-  İşlerinin gerektirdiği seviyede mali analiz tekniklerini bilir.
 7-  Mesleklerinin gerektirdiği temel ekonomi bilgisine sahiptir ve Temel finans ve maliyet muhasebesi bilgilerini bilir ve uygular.
 8-  Muhasebe biriminde muhasebe personeli olarak çalışabilir ve belirli bir olgunluktan sonra orta kademede yönetici olarak çalışabilir.
 9-  Şirketler muhasebesi hakkında yeterli bilgiye sahiptir.
 10-  Vergi uygulamaları hakkında işlerinin gerektirdiği ölçüde bilgiye sahiptir.
 11-  Yeterli muhasebe denetimi bilgisine sahiptir.
Mezunların Mesleki Profili

Mezunların mesleki profilleri aşağıdaki özellikleri içerir:
• Profesyonel olarak hazırlıklı olma, farklı durumlara profesyonel uyum, devam eden Muhasebe ve Vergi bölümünde önkoşul olan pratik ya da temel profesyonel eğitim.

Kabul Şartları

Önlisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili Üniversitelerin Lisans çalışmalarına devam etmeleri mümkündür.

Sınav Düzenlemeleri, Ölçme ve Puanlama

Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuar çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav % 40 ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı % 60’dır. Öğrencilere kendi gelişimleri için, eğitim almakta oldukları alanla ilgili araştırmaya yönelik projeler öğretim elemanları danışmanlığında yürütülmektedir.Mazeret sınavı, mazeretlerle ilgili belgelerini, bir dilekçeyle birlikte sınavların bitimini takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar birimine ulaştırmaları gerekir.

Mezuniyet Şartları

Muhasebe ve Vergi Bölümünden mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır:
İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak.

Çalışma Türü
Tam Zamanlı
AKTS Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer TEKİN

İletişim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü 15100 Burdur
e-posta:mtekin@mehmetakif.edu.
Tel:+90 248 2134545/4509-4570
Faks:+90 248 2134599


Öğrenim Çıktı Matriksi
Dersler P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
Muhasebe Denetimi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I)
Ticari Belgeler
Bilgisayar Teknolojileri
Maliyet Muhasebesi
Girişimcilik
Finansal Yönetim
Mali Tablolar Analizi
Yabancı Dil
Diş Ticaret İşlemleri Yönetimi
Temel Hukuk
Genel Muhasebe I
Genel Muhasebe 2
Genel Ekonomi
Genel İşletme
Genel Matematik
İşve Sosyal Güvenlik Hukuku
Paket Program I
Paket Programlar II
Kamu Maliyesi
İstatistik
Vergi Hukuku
Türk Vergi Sistemi
Ticari Matematik
Türk Dili
İşyeri Uygulaması
İşyeri Eğitimi
TYYÇ - Program Temel Alan Çıktıları İlişkisi

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ - Program Temel Alan Yeterlilikleri

BİLGİ (Kurumsal, Olgusal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Öğrenme Yetkinliği

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Alana Özgü Yetkinlik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Değerlendirme Anketleri
 THE OVERALL EVALUATION OF THE COURSE V. Good Good Average Poor V. Poor No Idea
 1. Stating the content and Amaç at the beginning of the course
 2. Supplementing the course with current issues
 3. The clarity of the exam questions and their appropriateness to the course
 4. The contribution of the course to your knowledge and skills
 5. Access to the course sources
 6. The relativeness of the course compared to the Diğer courses in the department
 7. The selection of the sources according to the Amaç of the course
 8. The contribution of the Ödevs to the course
 
 THE EVALUATION OF THE INSTRUCTOR Very Good Good Average Poor Very Poor No Idea
 1. The way the instructor handles the course
 2. The instructor's competence in answering the questions in the class
 3. The instructor's encouragement to take part in the class by allowing different ideas and comments
 4. The instructor's preparation for the class
 5. The efficient use of class time
 6. The instructor's in-class management
 7. The instructor's objective evaluation of the exams and Ödevs
 8. The instructor's punctual and regular attendance
 9. The instructor's rapport with the students
 10. The availability of the instructor’s time except for the class time and the sufficiency of the time s/he allocates to you
 
 LEVEL OF THE CONTRIBUTION OF COURSE OUTCOMES TO PROGRAMME COMPETENCIES 5 4 3 2 1 X
Graduates who successfully complete this program;
 1. have high level information and skills supported by the course books that include the most recent information, application equipment and Diğer scientific sources related to education technologies, teaching profession, general information and basic sciences; use these informations and skills in daily life and in jobs,
 2. examine and evaluate concepts about education technology and teaching profession, ideas and data with scientific methods; diagnose, analyze and discuss complicated problems and subjects; develop suggestions based on scientific discoveries and evidences,
 3. inform the audiences who are not expert and do not have information about education technology and teaching profession; express related ideas about these problems and solutions with written and oral,
 4. have learning to learn, self control, critical thinking, creative thinking skills and perform independent studies related to study field,
 5. get responsibilities and try to produce solutions when faced with unexpected and complicated cases in applications of education technologies and teaching professions,
 6. know students’ interests, wishes and needs; know social, cultural and economic properties of families and environment; plan, apply and manage learning and teaching process suitable for these properties; get students active participation in learning process,
 7. know information about education technologies and teaching professions and comprehend adequately; have information about foreign language in level of communicating with professional colleagues,
 8. have information about computer software and hardware in level of teaching computer and information and communication technologies courses and supporting Diğer teachers; use information and communication technologies,
 9. consider social, scientific and ethic values in levels of gathering data, analyzing, interpreting, announcing when doing teaching professions or working in private sector, being researcher or source of data,
 10. continuously try to develop with doing self assessment; be on new information and ideas ; play affective role in developing of themselves and their intuition; know and behave according to the laws about their job, main values and principles, know the rights about job security and social security; have conscious about protecting social values and environment,
 11. evaluate students’ improvement and learning, get students to evaluate themselves and Diğer students; use the results of evaluation for better instruction; share the results with student, family, managers and teachers.

 WORKLOAD DETERMINATION - AKTS
 1. Your percentage of attendance
 2. Did you do any preparations for this course? (except some activites like Kısa Sınav, homework, labs,Ara Sınav exams, final exams)

    

a. If yes, preparation time per Hafta (hour)

 3. Did you do any Ödevs as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Ödevs done

b. Average time spent in preparing the Ödev (hour)

 4. Did you prepare any presentations or seminars as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the presentation/seminar done

b. Average time spent in preparing each presentation/seminar (hour)

 5. Did you take a midterm exam in this course?

    

a. If yes,Sayı of the Ara Sınav exams you done

b. The average time you spent on preparing for each Ara Sınav exam (hour)

 6. Did you make any Projes as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of the Projes done

b. The average time you spent on doing each Proje (hour)

 7. Did you attend any Laboratuvar work as a part of this course?

    

a.If yes, Sayı of the Laboratuvar works you attended

b.The average time you spent on each work (hour)

 8. Did you attend any field surveys as a part of this course?

    

a. If yes, Sayı of field surveys you attended

b. If yes, the average time you spent on each survey (hour)

 9. Did you take the final exam of this course?

    

a. If yes, the average time you spent on the final exam (hour)

 
 
 

   1. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  17107 Bilgisayar Teknolojileri Zorunlu 2 2
  17105 Genel Ekonomi Zorunlu 4 6
  17111 Genel İşletme Zorunlu 2 3
  17101 Genel Matematik Zorunlu 2 3
  17103 Genel Muhasebe I Zorunlu 4 5
  17109 Temel Hukuk Zorunlu 2 4
  17113 Ticari Belgeler Zorunlu 2 3
  17180 Yabancı Dil Zorunlu 4 4
    Total : 22 30


   1. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  17112 Diş Ticaret İşlemleri Yönetimi Zorunlu 2 3
  17108 Finansal Yönetim Zorunlu 4 5
  17106 Genel Muhasebe 2 Zorunlu 4 5
  17102 Muhasebe Denetimi Zorunlu 4 5
  17104 Paket Program I Zorunlu 4 5
  17110 Vergi Hukuku Zorunlu 2 3
    Total : 20 26
    Annual Total : 42 56


   2. YIL (Güz Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  17211 İşve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 3
  17213 Kamu Maliyesi Zorunlu 2 3
  17205 Mali Tablolar Analizi Zorunlu 3 4
  17207 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 4 5
  17201 Paket Programlar II Zorunlu 4 6
  17203 Türk Vergi Sistemi Zorunlu 2 3
    Total : 17 24


   2. YIL (Bahar Dönemi)
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  17160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I) Zorunlu 4 4
  17204 İşyeri Eğitimi Zorunlu 7 12
  17202 İşyeri Uygulaması Zorunlu 10 10
  17170 Türk Dili Zorunlu 4 4
    Total : 25 30
    Annual Total : 42 54
  Seçmeli Havuzu
 Ders Kodu Ders Adı Türü U.K. AKTS
  17213 Girişimcilik Seçmeli 2 3
  17118 İstatistik Seçmeli 3 4
  17215 Ticari Matematik Seçmeli 2 3
birimDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi